برق رفت
در دنیایی که شتاب تولید و ثبت نظریات یادگیری ، ابتکارات  و نوآور های آموزشی و خلاقیت های نظامند برنامه ریزی با سرعت ساعت برابری می کند و می بایست از تعامل و مدیریت استراتژیکی دیگران بعنوان عدم تکرار و بروز رسانی توانایی خود بهره گرفت اما بدلیل نداشتن وقت، مهارت، نفر و یا کارشناس و یا لزوم استفاده از اینترنت محلی و یا جایگزینی اینترانت دستور حذف تمامی سایت ها و وبلاگ های مدارس را صادر کردیم ... بدون بستر سازی و یا پیشنهاد کردن محیطی مجازی دیگر
کمی با خود بیندیشیم چه کردیم؟ چه دادیم و چه گرفتیم؟
آنهمه تجربه
آنهمه نوشته
آنهمه تصویر
آنهمه گزارش
آنهمه خلاقیت
آنهمه برنامه ریزی
آنهمه بازدید کننده
آنهمه علاقه
آنهمه انگیزه
فدای یک نظریه ی کارشناسی نشده در یک برهه از زمان  می شود.... با گذاشتن مسابقه بهترین سایت و  وبلاگ مدرسه ای هم می توانستیم آنها را نظامند کرده و یاهم کنترل و هم هدایت نمود
همانطور که در استان تهران در سال 1388 انجام دادم ... تمامی سایت ها از ترس کنترل و امتیاز بروز بودن و مطالب آنها مستند و قابل اعتبار و دارای فرم امتیاز دهی خاص با هر ماه باز خورد و در نهایت در آخر سال هم  اسامی سایت های برتر و یک جایزه و رضایتمندی بازدید کنندگان ...اما کو گوش شنوا و کجاست خریدار نظرات ... راحت ترین راه حذف صورت مسئله است ابتکار خیلی وقت است در سطح کارشناسی تعطیل شده
در بسیاری از کشور ها وقتی یکساعت برق به هر علتی می رود
بسیاری از مدیران و برنامه ریزان معترض می شوند که ما یکماه از اطلاعات دنیا عقب افتاده ایم
حتی یکدقیقه خاموشی برق را برای تولد ادیسون تحریم کردند
در اینجا بعد از چند ساعت که برق می آید با هم صلوات می فرستیم