هدف گذاری تم یا لوحه 1

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم1-رزق وروزی)

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

اندیشیدن در باره نعمتهای خدا

 از طریق شمارش نعمتها وبررسی  نظم اشکال هندسی ونزدیکی به

دانایی خداوند

تفکر در باره چینش وسایل داخل

اتاق ومناب سازی وتغییر در

چگونگی چینش وخلق چینش های متنوع

درست صحبت کردن وبیان افکار به کمک

مفاهیم ریاضی برای دیگران-یافتن رابطه

بین افراد وتعدادوسایل

بیان تعداداشیا بدون شمارش –تشخیص تفاوت سطر وستون

یافتن الگوهای موجوددر شکل ومحیط پیرامونی-درک ارتباط

تعدادافراد واشیا ی شکل صفحه-داستان سازی در مورد اشکال .

ریاضیات واعدادداخل شکل

تفکر

وتعقل

باور به نقش ریاضیات

(شمارش-اشکال وروابط)

در آفرینش هستی

علاقه به شمارش نعمتهای موجود در

سرسفره –بحث در مورد

درست استفاده کردن نعمتها

استفاده از مفاهیم اعداد.اشکال وجهت یابی برای برقراری ارتباط بهتربا افرادمنزل

ریاضیات عاملی جهت نظم بخشی به افکار وبیان آن به منظور

برقراری ارتباط بادیگران است

ایمان

آشنایی وشمارش نعمتهای خدا در تصویرودر منزل

شمارش نعمتهای موجوددر صفحه

بیان شکل هندسی هریک از اشیای

موجوددر صفحه

دانستن رابطه بین شمارش وپذیرایی ازاهل منزل(تعدادبشقاب و....)-بیان تعدادافراد خانواده-(تعداددختران وپسران

شناخت مفاهیم بالا-پایین-چپ-راست-ردیف-ستون-قبل-بعد

-اول-دوم-سوم-آخر-سه گوش-چهارگوش فایده صبحانه خوردن وآداب صبحانه خوردن

 

 

 

علم

 

رسم یک نقاشی به کمک اشکال

وشمارش اشیا واستفاده از جهت ها

- بیان احساس شان از شمارش ومشخص کردن جای اشیا و

افراد ودر ک رابطه پدیده ها

 

آدرس دادن به کمک مفاهیم-اعدادواشکال

استفاده از شمارش برای پذیرایی از افراد منزل

رشد قوه بیان وتوضیح وتوصیف-رشدادراک کلامی-کارباانگشتان مانندچای ریختن لقمه گرفتن و.......-داستانی دررابطه باتصویر ومفاهیم مربوطه بسازد

عمل

شمارش چند نعمت پروردگار

 که در تصویر آمده

شمارش چند نمونه کار به منظور

 صرفه جویی در مواد غذایی

مهارت گوش کردن به صحبتهای افراد خانواده مخصوصا والدین-

شمارش چندکارخوب در آشپزخانه- بااستفاده ازرابطه بین سن وتعدادافراددر نحوه رفتار خود مانند جای نشستن –حرف زدن –غذا خوردن و............. دقت نماید

اخلاق