هدف گذاری تم یا لوحه 2

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم2-امنیت)

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

تفکر در مورد نعمتهای خدا که

 در تصویر است

تشخیص کارکرد چراغ راهنما-تشخیص ساختمانها ودرختها از نظر شکل وتعداد

تشخیص حقوق دیگران-تشخیص نوع پوشش

افرادتصویر

گمانه زدن-تشخیص جهت چپ وراست-تشخیص شباهتها

وتفاوتها در اندازه وشکل درختها و......-طراحی داستان برای

 تصویر-تشخیص اشکال هندسی –ردیف –ستون ویافتن الگو

تصویردر

تفکر

وتعقل

توجه به رعایت قوانینی که منجر

به رضایت واطاعت خدا می شود

علاقمندی به حفظ طبیعت –پذیرش مقررات راهنمایی با توجه به در ک اهمیت آنها

پذیرش حقوق دیگران

باور قوانین زاهنمایی ورانندگی(عابر وسواره –شناخت خط کشی –چراغ راهنما و......)پذیرش کاربرد مفاهیم ریاضی در وابط

اجتماعی

ایمان

آشنایی وشمارش5 نمونه

از نعمتهای خدا در بدن خود که باعث حفظ انسان از خطر میشود

دانستن فرایند واهمیت کمربند ایمنی

شمارش فواید چراغ راهنما وخط کشی

دانستن مفهوم رنگهای چراغ راهنما

دانستن تعدادافراد ودرختان

شمارش افرادداخل ماشین

شمارش افراد حاضر در خیابان به تفکیک جنس یا حدود سنی

یادآوری مفاهیم چپ وراست .بالاوپایین .قبل .بعد.شمارش 1

تا5-ترتیب اول .دوم.سوم.-اشکال هندسی –آشنایی با مفاهیم جلو-پشت

 

 

 

علم

شمارش حداقل 3نعمت

موجود

در تصویر

انجام 4نمونه رفتار برای

 حفظ امنیت خانواده

شمارش درختان محیط مدرسه.خانه.و..

شمارش 5 خط از خطوط عابر پیاده-

نشان دادن 3شکل چهارگوش در تصویر یادر کلاس یاسایر محیط ها-نشان دادن 2ستون و3ردیف در کلاس

شمارش 4نمونه ازرفتارهای مناسب عبور از خیابان

شمارش 3نمونه از رفتارهای نامناسب در خیابان

استفاده از مفاهیم ریاضی درروابط اجتماعی دررعایت مقررات

عبور ومرور – توانایی شمارش /جهت یابی /داستان گویی از تصویر/ توانایی مشاهده دقیق  اطراف/رعایت نکات ایمنی در محیط پیرامونی

عمل

شمارش 2نومنه رفتاری که

موجب رضایت خداوند می شود

شمارش 3نمونه از رفتارهای مناسب

محیط اجتماعی

احترام به حقوق دیگرانوحفظ امنیت آنها

شمارش 5 نمونه از رفتارهای محترمانه

باافراد

رعایت قوانین راهنمایی –شمارش  وذکرمراحل عبور از خیابان

شمارش کارهایی که قبل از خروج از خانه انجام می دهیم

اخلاق