هدف گذاری تم یا لوحه 3

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم3-قانون)

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

تفکر در نظم مخلوقات وقدرت

خدا

بتواند 2نمونه رفتار یا قانون جدید برای

حفظ بهتر نظم در مدرسه و3پیشنهاد برای

کم شدن آلودگی هوا بسازد/رابطه بین

اندازه احجام وکاربرد آنها را پیدا کند

نقد رفتار وسخن دیگران وتشخیص 3 نمونه

رفتار مناسب و4نمونه رفتار نامناسب که

مشاهده ویا متوجه شده اند

تجزیه وتحلیل رفتار خود با دیگران وبرشمردن نکات مثبت رفتار خود دررفتن به مدرسه وسوار شدن به اتوبوس

تفکر

وتعقل

باور به نقش ریاضیات

(شمارش-اشکال /ابعاد وروابط)

در آفرینش هستی

پذیرش ارزش هوا ومحیط پاک  سالم

با رفتار های مناسب انسانها

پذیرش ارزش واهمیت رفتارمناسب

 دیگران در بالا بردن شخصیت انسان

وسطح رضایت جمعی

شمارش 5نمونه از رفتارهای گذشته که تحت تاثیر آموزش این  

تم بهتر شده است

 

ایمان

درک وشمارش 3مورد الگوی

 دارای نظم در طبیعت (شب وروز/فصلها/حرکت رودها/

شکل گلها.........)

شمارش 4نمونه از فایده های نظم در اتوبوس/خانه یا مدرسه یانانوایی و....

 

شمارش 3 ویژگی برای لباس پوشیدن مناسب مهمانی یا محل کار .......

شمردن 4نمونه رفتار مناسب برای سوار شدن در اتوبوس /خیابان/مهمانی

آشنایی با قوانین سوار شدن به اتوبوس-آشنایی بااشکال هندسی

یادآوری مفاهیم بالا-پایین-چپ.راست/شمارش ردیف وستون/شمارش افرادردیف وستونها/آشنایی با مفهوم ساده حجم

 

 

علم

3نمونه از مسئولیتهای انسان در

رابطه با نعمتهای پروردگاررابیان نموده وعمل کند

رعایت بهداشت در محیط

بکار بردن 4نمونه از اشکال هندسی جهت زیبا سازی محیط

انجام 5فعالیت مناسب جهت کشیدن نقاشی زیبا از تم 3

 

پیاده کردن رفتارهای مناسب با توجه به مکانی که در آن قرار می گیرند

شمارش 4نمونه از رفتارهای مناسبی که در طول روز در محیط های مختلف

می بیند

بطور تقریبی حجم اجسام مختلف را با یکدیگر مقایسه کند

مقایسه ظرفیت اتوبوس با ماشین سواری(حجم وتعداد)

شمارش 3نمونه رفتاردرراستای عبور از خیابان

مهارت ساختن شکلهای هندسی با روشهای مختلف(چوب کبریت.نقطه چین یا حتی توضیح دادن)

عمل

شمارش چند نعمت پروردگار

 که در تصویر آمده

 

ارز ش قائل شدن برای هوای پاک –

برشمردن 5 رفتار که موجب حفظ وسایل

(اتوبوس/وسایل کلاس یا منزل) میگردد

شمارش 3 رفتار که نشان دهنده تعهد به خانواده یا به جامعه باشد

رعایت حقوق افراد در اتوبوس ومدرسه

شمارش 3نمونه رفتار مناسب در هنگام سوار شدن به اتوبوس

یا داخل مهمانی

اخلاق