هدف گذاری تم یا لوحه 4

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم4-مهمانی)

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

اندیشیدن درباره ارزش دید و

بازدیدهای خانوادگی نزد خداوند

یافتن الگوهای موجوددر خلقت/

مقایسه منزل خود بادیگران از نظر اندازه

وشمارش وسایل/اندیشه در مورد مکان

اشیای تصویر

مقایسه تعداددختران وپسراندر هر خانواده/مقایسه افراددو خانواده/بررسی رابطه افراد ووسایل پذیرایی/شمارش 4رفتار نامناسب در مهمانی

مشاهده دقیق اشکال ویافتن اجزای آن(ضلع وگوشه)

تشخیص تفاوت وسط وبین-

مقایسه جایگاه اشیا وافراد درتصویر

تفکر

وتعقل

 

 

علاقه به یافتن الگوهای طبیعی

باور این نکته که مهمان حبیب

خداست ودیدار اقوام موجب

سلامت .شادابی /همکاری و

همدلی میشود

پذیرش سرشماری به عنوان عاملی برای سهولت ونظم کارها

عادت به استفاده از شابلون در رسم اشکال

ایمان

آشنایی وشمارش نعمتهای خدا در تصویرودر منزل

شمارش نعمتهای موجوددر صفحه

بیان شکل هندسی هریک از اشیای

موجوددر صفحه

دانستن آداب مهمانی

دانستن کاربرد شابلون

شناسایی خط وگوشه در اشکالصورت ووسایل دیگر اعضای خانواده

آشنایی با چینه ودرست نشان دادن اعداد

یادآوری مفاهیم چپ/راست/اول/پنجم/جلو/پشت/عقب/اشکال هندسی/ردیف/ستون/آشنایی با اجزای یک شکل(خط وگوشه)

آشنایی بامفهوم ترکیبی عدد

آشنایی باابزارها(چینه وشابلون)

 

 

علم

شمارش افرادی از فامیل یا

برنامه رسانه ها که

با آنها بودن مارا به

خدا

 

نزدیکتر میکند

رسم چند ضلعی  به کمک شابلون

تعیین گوشه وخط ها در نمونه های مختلف مانند کتاب/میز/جامدادیو.......

رسم نقاشی به کمک شابلون

سرشمار یتعدادبچه های کلاس های مختلف

یا اماکن متفاوت

 

شمارش 4نکته اخلاقی درارتباط اعضای خانواده

شمارش 3نکته در پذیرایی از مهمان

با چینه تهداداشکال تصویررانشان دهد

به کاربردن مفاهیم ذکر شده در بالا/یافتن جای اشیا/استفاده از چوب خط در سرشماری /استفاده از چینه در مفهوم ترکیبی عدد/

استفاده از شابلون برای رسم اشکال/تعیین گوشه وخط اشکال هندسی در محیط اطراف

ا

عمل

شمارش وسایلی که در

برگزاری یک مهمانی ضروری

است وباعث جلوگیری از اسراف

وقدردانی نعمتهای خدا می شود

اجرای مهمانی ونشان دادن رفتار مناسب

بیان 5 نکته اخلاقی در ارتباط با آداب رفتن به مهمانی

شمارش وسایل شخصی خود به کمک سرشماری/ذکر 5نکته مهم دررفتار با مهمان

اخلاق