هدف گذاری تم یا لوحه 5

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم5-سفر با خانواده واهمیت قوانین)

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

توجه به آفریده های خداونددر

 سفر وتفکر درباره فایده آنها

برشماری3مورد چگونگی بهره برداری از

طبیعت/تشخیص تاثیر طبیعت بر قدرت یادگیری/برشماری 5تاثیر طبیعت برروح وجسم

تشخیص محاسن سفربا خانواده

درک وظایف افراد در یک سفر خانوادگی

درک تفاوت رفتار در پارک ومنزل

ارزیابی رفتار خوددرهنگام مسافرت

تفکر

وتعقل

اعتقادبه مهربانی خدا که نعمات

دنیا را برای آسایش انسان آفرید

ارزش قائل شدن برای آفریده های خدا

قبول لذت مسافرت ودیدن اماکن جدید

باور لذت مسافرت با اعضای خانواده

یااقوام در مقایسه با سفر انفرادی

پذیرش تاثیررفتار برسرنوشت

// اینکه همه اتفاقات دلخواه انسان

نیست /قبول تصمیم جمع به جای خواسته خود

دربرخی موارد

ایمان

شناسایی الگوهای طبیعی ولذت

این کشف جهت انس بیشتر با

پروردگار/آشنایی بسیار مختصر با

نماز مسافر

دانستن انواع الگوها/خط وگوشه ها در وسایل ومحیط

دانستن فواید مسافرت مخصوصا بااقوام

دانستن چگونگی حفظ سلمت افراد در مسافرت/

آشنایی با رفتار مناسب سفرباخانواده ودوستان/یادآوری مفاهیم

 تم های قبلی/تمرین انواع الگویابی/یادآوری

 مقررات عبورمرور

 

 

 

علم

شمارش 3نمونه سفر زیارتی

 

ساختن 5مدل الگو با نخودولوبیا یا چینه یا کاشی یابرگ........

یافتن 2الگو در محیط پیرامونی

 

شمارش 3رفتار برای افراد مختلف خانواده

در سفر/بیان 4مورد از موارد مربوط به

قوانین راهنمایی در مسافرت(بارزدن/پارک کردن.......)

بیان 3نمونه از رفتار های خود هنگام سفر

2نمونه الگو باتصوی اجسام متفاوت بسازد

5نمونه شکل هندسی نام ببرد واجزای آن را رنگ کند

4نمونه از نمایشهای مختلف  اعداد با اشیا وانگشتان

عمل

رعایت نظم وپاکیزگی در

سفروشکر نعمتها

ذکر 3نمونه از قوانین اماکنی به آنجا

رفته اند ورعایت کرده اند

 

5راهکار جهت احترام گذاشتن به آرامش دیگران در سفر مثال بزند

(زود عصبانی نشدن/کمک کردن......)

بیان 2نمونه رفتار بددرسفر و4نمونه رفتار خوب در سفر

اخلاق