نمونه طرح درس-ص9

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:9

اهداف آموزشی:1- برقرار تناظر یک به یک بین اشیاء   2-  به کار گیری مفهوم تناظر در محیط پیرامونی با استفده از اشیاء در دسترس   3- استفاده از فعالیتهای تکرار شونده نظیر مربع شگفت انگیز     

اهداف ضمنی:

 

* با توجه به این‌که دانش‌آموزان توانایی کپی کردن را در الگوها یاد گرفته‌اند می‌توانید از این توانایی دانش‌آموزان استفاده کنید و کاغذهایی را به صورت نوار مانندنمونه زیر با قیچی و مداد طراحی کرده و در اختیار دانش‌آموزان به  صورت گروهی قرار دهید.

 

 

 

 

 

حال تعداد مختلف از دکمه یا نخود و لوبیا در اختیار آن‌ها قرار داده و از آن‌ها بخواهید به تعداد آنها بین نوارها را به ترتیب از چپ به راست رنگ کنند.

** حال به لوحه 2 برگردید و از آن‌ها سوالاتی راجع به تعداد و مقایسه بپرسید.

*** حال از دانش‌آموزان بخواهید فعالیت مربوط به کتاب را بدون شمردن رنگ کنند برای انجام هر فعالیت از بچه‌ها بخواهید انگشتان را روی یکی از شکل‌های سمت چپ قرار داده و با دست دیگرش یکی از شکل‌های سمت راست را رنگ کند و به همین ترتیب رنگ کردن را ادامه دهد تا شکل‌های سمت چپ تمام شود.

 

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* با توجه به این‌که دانش‌آموزان توانایی کپی کردن را در الگوها یاد گرفته‌اند می‌توانید از این توانایی دانش‌آموزان استفاده کنید و کاغذهایی را به صورت نوار مانندنمونه زیر با قیچی و مداد طراحی کرده و در اختیار دانش‌آموزان به  صورت گروهی قرار دهید.

 

 

 

 

 

حال تعداد مختلف از دکمه یا نخود و لوبیا در اختیار آن‌ها قرار داده و از آن‌ها بخواهید به تعداد آنها بین نوارها را به ترتیب از چپ به راست رنگ کنند.

** حال به لوحه 2 برگردید و از آن‌ها سوالاتی راجع به تعداد و مقایسه بپرسید.

*** حال از دانش‌آموزان بخواهید فعالیت مربوط به کتاب را بدون شمردن رنگ کنند برای انجام هر فعالیت از بچه‌ها بخواهید انگشتان را روی یکی از شکل‌های سمت چپ قرار داده و با دست دیگرش یکی از شکل‌های سمت راست را رنگ کند و به همین ترتیب رنگ کردن را ادامه دهد تا شکل‌های سمت چپ تمام شود.

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

15