نمونه طرح درس-ص10

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:10

1-  اهداف آموزشی:1- بیان اشیاء کمتر از 4 تا بدون شمارش     2-درک کاردینالیتی یک مجموعه      3-ادامه دادن الگوهای هندسی تکرار شونده

 

اهداف ضمنی:

 

* می‌توانند لوبیاها و یا اشیاء دیگر را در پشت مخفی کنید و ناگهان به تعداد مورد نظر که کم‌تر از 4 تا  است روی میز قار دهید و از آن‌ها بخواهید سریع و بدون شمردن بگویند چندتا لوبیا روی میز است تا سرعت و توانایی بدون شمارش تا 4 در دانش‌آموزان رشد کند.

** حال به لوحه 2 برگردید و از دانش‌آموزان در موقعیت‌های مختلف راجع به تعداد کم‌تر از 4 بپرسید و از ‌آن‌ها بخواهید سریع بگویند.

*** از دانش‌آموزان بخواهید تعداد اشیاء را سریع و بدون شمارش بیان کنند.

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

* می‌توانند لوبیاها و یا اشیاء دیگر را در پشت مخفی کنید و ناگهان به تعداد مورد نظر که کم‌تر از 4 تا  است روی میز قار دهید و از آن‌ها بخواهید سریع و بدون شمردن بگویند چندتا لوبیا روی میز است تا سرعت و توانایی بدون شمارش تا 4 در دانش‌آموزان رشد کند.

** حال به لوحه 2 برگردید و از دانش‌آموزان در موقعیت‌های مختلف راجع به تعداد کم‌تر از 4 بپرسید و از ‌آن‌ها بخواهید سریع بگویند.

*** از دانش‌آموزان بخواهید تعداد اشیاء را سریع و بدون شمارش بیان کنند.

 

 

 

 

 

 

 

15