نمونه طرح درس-ص11

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:11

اهداف آموزشی: 1-نمایش کادینالیتی اشیاء با انگشتان دست    2-درک عملی جهت های چپ و راست      3-برقراری ارتباط بین نمایشهای مختلف یک مفهوم

4-برقرای ارتباط کلامی-تصویری-دست ورز دریک مفهوم   

اهداف ضمنی:

 

* ابتدا از دانش‌آموزان بخواهید با چینه‌ها یا نخود یا لوبیا، دسته‌های مختلف کم‌تر از 5 بسازند سپس از آن‌ها بخواهید عدد هر دسته را با انگشتان دست راست نمایش دهند آنگاه نمایش‌های مختلف آن عدد را نمایش دهند. همین عمل را با انگشتان دست چپ انجام دهند تا دانش‌آموزان انگشتان هر دو دست را بیاموزند.

** حال به لوحه 2 برگردید و از دانش‌آموزان به عنوان نمونه راجع به تعداد فرزندان بپرسید و از ‌آن‌ها بخواهید با انگشتان یک دست و ارائه نمایش‌های مختلف از آن نمایش دهند، سپس همین عمل را با انگشتان دست دیگر انجام دهند.

*** حال از دانش‌آموزان بخواهید با توجه به جهت خواسته شده در کتاب از انگشتان دست چپ و یا راست برای انجام فعالیت فوق استفاده کنند.

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

* ابتدا از دانش‌آموزان بخواهید با چینه‌ها یا نخود یا لوبیا، دسته‌های مختلف کم‌تر از 5 بسازند سپس از آن‌ها بخواهید عدد هر دسته را با انگشتان دست راست نمایش دهند آنگاه نمایش‌های مختلف آن عدد را نمایش دهند. همین عمل را با انگشتان دست چپ انجام دهند تا دانش‌آموزان انگشتان هر دو دست را بیاموزند.

** حال به لوحه 2 برگردید و از دانش‌آموزان به عنوان نمونه راجع به تعداد فرزندان بپرسید و از ‌آن‌ها بخواهید با انگشتان یک دست و ارائه نمایش‌های مختلف از آن نمایش دهند، سپس همین عمل را با انگشتان دست دیگر انجام دهند.

*** حال از دانش‌آموزان بخواهید با توجه به جهت خواسته شده در کتاب از انگشتان دست چپ و یا راست برای انجام فعالیت فوق استفاده کنند.

 

 

     

 

 

 

 

 

15