نمونه طرح درس-ص12

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:12

اهداف آموزشی:          1-آشنایی اولیه با مفهوم جمع 2-استفاده از کاردینالیتی اشیاء در مفهوم جمع 3-تقویت قدرت بدون شمارش دانش آموز تا 3 تا  4-آشنایی با واژه اضافه کردن و استفاده از آن در یک مفهوم ریاضی 5-ادامه دادن یک الگوی هندسی   

اهداف ضمنی:

 

* از دانش‌آموزان بخواهید یک چینه یا دکمه را روی میز قرار دهند سپس از آن‌ها بپرسید چند چینه روی میز قرار دارد. سپس از آن‌ها بخواهید یک چینه دیگر یا دکمه روی میز قرار دهند. سپس از ‌آ‌ن‌ها بپرسید چند تا چینه یا دکمه روی میز قرار دارد. حال بخواهید چینه یا دکمه دیگر اضافه کنند و همین موالات را تکرار کنند تا به عدد کم‌تر از 5 برسند حال از دانش آموزان بخواهید 3 چینه روی مز قرار دهند. حال از آن‌ها بخواهید یک چینه دیگر روی میز قرار دهند. بپرسید الآن چن چینه روی میز قرار دارند. تا دانش‌آموزان بدون شمارش مجدد و با توجه به دانسته‌های قبلی مفهوم جمع یا اضافه کردن را درک کنند.

** به لوحه 2 برگردید و از دانش‌آموزان پرسش‌هایی راجع به این‌که یک نفر یا یک چیز اضافه شود و تعداد به چند تا می‌رسد برسید.

*** حال به فعالیت صفحه 12 بپردازید.

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* از دانش‌آموزان بخواهید یک چینه یا دکمه را روی میز قرار دهند سپس از آن‌ها بپرسید چند چینه روی میز قرار دارد. سپس از آن‌ها بخواهید یک چینه دیگر یا دکمه روی میز قرار دهند. سپس از ‌آ‌ن‌ها بپرسید چند تا چینه یا دکمه روی میز قرار دارد. حال بخواهید چینه یا دکمه دیگر اضافه کنند و همین موالات را تکرار کنند تا به عدد کم‌تر از 5 برسند حال از دانش آموزان بخواهید 3 چینه روی مز قرار دهند. حال از آن‌ها بخواهید یک چینه دیگر روی میز قرار دهند. بپرسید الآن چن چینه روی میز قرار دارند. تا دانش‌آموزان بدون شمارش مجدد و با توجه به دانسته‌های قبلی مفهوم جمع یا اضافه کردن را درک کنند.

** به لوحه 2 برگردید و از دانش‌آموزان پرسش‌هایی راجع به این‌که یک نفر یا یک چیز اضافه شود و تعداد به چند تا می‌رسد برسید.

*** حال به فعالیت صفحه 12 بپردازید.

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

15