نمونه طرح درس-ص13

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:13

اهداف آموزشی: 1-آماده شدن برای الگوهای شطرنجی  2-ارائه طرحهای مختلف در یک مدل شطرنجی

3-تقویت ذهن و بالا رفتن دقت 4-انجام فعالیت تکرار شونده مربع شگفت انگیز با استفاده از اشکال هندسی  

اهداف ضمنی:

 

* هدف از این قسمت تنها آمادگی برای تفاوت‌ها و الگوهای شطرنجی می‌باشد. بنابراین اشکالی با زمینه شطرنجی می‌توانید به دانش‌آموزان نشان دهید و از آن‌ها بخواهید به پوشش رنگ‌های مربوط به مربع‌های کاغذهای شطرنجی توجه کنند.

*** از دانش‌آموزان بخواهید که فق قسمتهای  تعیین شده را رنگ کنند تا شکل یک کوه یا درخت نمایان شود. برای رنگ کردن خانه‌های شطرنجی با توجه به تصویر کلی از رنگ‌های مناسب استفاده کنند به عنوان مثال تنه درخت را رنگ قهوه‌ای بزنند.

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

* هدف از این قسمت تنها آمادگی برای تفاوت‌ها و الگوهای شطرنجی می‌باشد. بنابراین اشکالی با زمینه شطرنجی می‌توانید به دانش‌آموزان نشان دهید و از آن‌ها بخواهید به پوشش رنگ‌های مربوط به مربع‌های کاغذهای شطرنجی توجه کنند.

*** از دانش‌آموزان بخواهید که فق قسمتهای  تعیین شده را رنگ کنند تا شکل یک کوه یا درخت نمایان شود. برای رنگ کردن خانه‌های شطرنجی با توجه به تصویر کلی از رنگ‌های مناسب استفاده کنند به عنوان مثال تنه درخت را رنگ قهوه‌ای بزنند.

 

                        

 

 

 

 

 

15