نمونه طرح درس-ص14

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:14

اهداف آموزشی: 1 درک کلامی و تصویری عدد  2-تقویت بیان کاردینالیتی اشیاء بدون شمارش

3-درک اولیه مفهوم جمع و تفریق با اضافه کردن یا برداشتن یک شیء 4-ادامه دادن یک الگوی شطرنجی

* تعدادی (به اندازه کمتر از 5) لوبیا در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید و از آن‌ها بپرسید که اگر یک لوبیا به آن‌ها اضافه کنیم چند تا لوبیا می‌شود و چرا؟ در هنگام بیان عدد از آن‌ها بخواهید این عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همزمان بخواهید نمایش‌های مختلف این عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همزمان بخواهید نمایش‌های مختلف این عدد را با انگشتان دست نمایش دهند.

** نمونه سوالات فوق را در موقعیت‌های مربوط به بیرون رفتن دانش‌اموزان و در لوحه شماره 2  پیدا و از ‌آن‌ها بپرسید.

*** فعالیت‌های صفحه 14 را همراه با نمایش‌های.

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* تعدادی (به اندازه کمتر از 5) لوبیا در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید و از آن‌ها بپرسید که اگر یک لوبیا به آن‌ها اضافه کنیم چند تا لوبیا می‌شود و چرا؟ در هنگام بیان عدد از آن‌ها بخواهید این عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همزمان بخواهید نمایش‌های مختلف این عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همزمان بخواهید نمایش‌های مختلف این عدد را با انگشتان دست نمایش دهند.

** نمونه سوالات فوق را در موقعیت‌های مربوط به بیرون رفتن دانش‌اموزان و در لوحه شماره 2  پیدا و از ‌آن‌ها بپرسید.

*** فعالیت‌های صفحه 14 را همراه با نمایش‌های.

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

15