نمونه طرح درس-تم 1

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* از دانش‌آموزان بخواهید اشیاء محیط اطرافشان را بشمارند و بگویند. به عنوان نمونه تعداد قاب عکس‌های روی دیوار، می‌توانید از ابزارهایی نظیر چینه یا میله آموزشی که بعداً استفاده می‌کنید برای شمارش تا 5 استفاده کنید.

پرسشهایی در مورد عکس آشپزخانه با مطرح کردن هدفهای آموزشی

داستانی را مطرح کرده وقسمتهایی را خالی می گذاریم واز بچه ها میخواهیم با دقت در شکل داستان را کامل کنند

از بچه ها میخواهیم داستان را با اضافه کردن قسمتهایی متفاوت تر وکامل

تر نمایندوهمواره مفاهیم موردنظر را تاکید کرد

حالا به هر کدام از گروهها (کلامی-تصویری-دست ورزی)تکلیفی ارائه میدهیم کلامی:تصویر ومفاهیم را بیان میکند-تصویری : مفاهیم مورد نظر را در قالب نقاشی وتصاویر نشان بدهد-دست ورزی :به صورت فعالیتهای عملی وبا وسایل مختلف نشان بدهند

 

 

داستانگویی-داستان سازی خلاق

پرسش وپاسخ

کار در گروه کوچک

لوح اول –چند عکس از منازل –سفره ا ومدل های مختلف  اشیا واشکال-کتاب-

کلاس حیاط ومنزل وخیابان

تکمیل داستان مهارت های ریاضی

پیدا کردن الگو-

ارزشیابی کمی:پرسیدن مفاهیم در قالب تمرین های متفاوت وارزیابی پاسخها

ارزشیابی کیفی:مدلها ی مشابه با کیفیت بالاتر بسازند یا پیدا کنندوشمارش اعدادرا در محیط های متفاوت وبصورت های مختلف نمایش بدهند

 

 

               

به نام خدا

نام درس:  تم1                                                                        شماره صفحه:1

اهداف آموزشی:آشنایی با مفاهیم بالا-پایین-چپ وراست-ردیف وستون-قبل وبعد-اول –دوم وسوم-1.2.3-اول-آخر اشکال مسطح-

مهارتی:بکاربردن مفاهیم فوق در منزل-پرورش مهارت برقراری ارتباط-درست صحبت کردن-تمرکز افکار-ادب در خانواده ها-یادگیری مهارتهای لازم در زندگی فردی-پوست گرفتن میوه-درست کردن لقمه-صبحانه خوردن-آدرس دادن