نمونه طرح درس-تم 2

به نام خدا

نام درس: شمارش 1تا5                                                                         شماره صفحه:2

اهداف آموزشی: 1-شمارش اشیاء تا 5         2-به کار گیری مفهوم شمارش در محیط پیرامون         3-برقراری ارتباط کلامی      

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

- از دانش‌آموزان بخواهیددرهر گروه اشیاء محیط اطرافشان را بشمارند و بگویند. به عنوان نمونه تعداد قاب عکس‌های روی دیوار، می‌توانید از ابزارهایی نظیر چینه یا میله آموزشی یا کیسه ریاضی برای شمارش تا 5 استفاده کنید.

- از دانش‌آموزان بخواهید به صفحه اول برگردند. از آن‌ها بخواهید تعداد بشقاب‌ها، قاشق و چنگال‌ها و ... روی میز، اعضای خانواده و ... که تعدادشان تا  5 تا است را درگروه بشمارند و بگویند.

- از دانش‌آموزان بخواهید ماهی‌ها و لاک‌پشت‌ها و خرچنگ‌ها و ... که تعدادشان مثل هم را بشمارند. در این‌جا از واژه‌های بالا / پایین، چپ / راست، قبل / بعد، اول / دوم، جلو / عقب، جلو / پشت، اول / آخر در قالب‌های متفاوت نظیر داستان، قصه، شعر و ... استفاده کنید

- توجه داشته باشید بچه های تصویری:کل تصویر را ببینند وفایده دریا واجزای آن را بگویند .

بچه های کلامی : اجزای تصویر را نام ببرند مثل سمتها و جهتها و...

- سپس به تم اصلی بازگشته ومفاهیم مورد نظر را در آن توسط متربیان مرور میکنیم .

 

تکلیف: نقاشی از وسایل آشپز خانه به تعداد 1، 2 ،3، 4، 5 بکشد .

 در مورد 2کار خوبی که درطول روز انجام داده  فکر کرده وصحبت کند .

 پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

کار گروهی

 

 

 

داستانسازی

اشیا محیط

 چینه

  میله آموزشی اشیاکیسه ریاضی

 

 

کتاب

تصویر تم 1

 

 

 

 

کتاب

 

 

 

 

 

کتاب

تصویر تم 1

کلاس

حیاط مدرسه

ارزشیابی ورودی برای شمارش اعداد کمتر از 5

 

 

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

 

ارزشیابی پایانی

 

 

               

اهداف ضمنی: 1-نام بردن3نعمت خد ا         2-4کار خوب را که انجام داده نام ببرد       3-به اهمیت شمارش در زندگی پی ببرد