نمونه طرح درس-تم 3

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

* با حلقه یا نی وکش به صورت اشکال هندسی مندرج در صفحه‌ی 3، بدون بیان نام اشکال خصوصیات و شباهت‌های اشکال هندسی هم اندازه را بیان نمایید. سپس از آن‌‌ها بخواهید با توجه به خصوصیات اشکال هندسی تعداد آن‌ها را بگویند.

** برگردید به لوحه اول، اشیاء هندسی نظیر ارائه شده در صفحه 3 که در لوحه اول مشاهده می‌کند با کمک شما، یا خودش نشان داده و حداکثر تا 5 تا را بشماردو تفاوت وتشابهات اشکال را به زبان ساده بیان نمایند

*** حال برگردید به صفحه 3، از دانش‌آموزان بخواهید به تعداد هر یک از شکل‌های هندسی خانه روبرو را با رنگ دلخواه بر کنندو بگویند از هر شکل چندتا دارندوفعالیتهای مشابهی در روی تابلو یا دفاتر شان انجام بدهند.

در ادامه به تم آشپزخانه مراجعه کرده وبا اجرای کار آماری در جدولی که روی تابلو می کشیم یا جدولی که در یک برگه کاغذ به دانش آموزان می دهیم

تکلیف:در منزل با همکاری اولیا شکلهایی

 

شبیه به این اشکال را با نی یا چوب وکاغذ رنگی بسازد وبه کلاس ارائه دهد

تفکر استقرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام فعالیت گروهی

 

 

 

 

فعالیت فردی وپرسش وپاسخ

 نی وحلقه رنگی

 

 

چسب وکاغذ رنگی

 

 

 

 

 

 

 

وبرگه جدول فعالیت

 

 

 

 

کتاب –گچ-تخته -مدادرنگی

 

کلاس-حیاط مدزسه منزل و.......

شخیص رنگ وشکل وسایل(آزمون عملکرد)

 

 

 

 

 

شمارش اعدادوچسباندن کاغذها

آزمون عملکردی

 

 

 

 

               

 

 

به نام خدا    

 

 

نام درس:                                                                          شماره صفحه:3

اهداف آموزشی: 1-شمارش اشیاء تا 5      2-آشنایی اولیه اشکال هندسی       3-سر شماری اشیاء        4-درک تفاوتها و شباهتهای اشکال هندسی

5-بیان کلامی تفاوتها و شباهتهای اشکال هندسی         6-به کار گیری رنگ در سرشماری اشیاء          

اهداف ضمنی: