نمونه طرح درس-تم 4

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* - از یک سری از دانش‌آموزان بخواهید در یک صف بایستند به‌گونه‌ای که یک درمیان جامدادی همراهشان داشته باشند. از دانش‌آموزان بپرسید چه رابطه‌ای در این صف می‌بینید. از آن‌ها بپرسید که اگر یک نفر دیگر به آن‌ها اضافه شود بایستی دارای کیف باشد یا خیر.با آوردن تعدادی لیوان در کلاس وریختن آب  در آنهاالگوهایی یجاد کرده ومیخواهیم بجه ها الگوها را کشف کنند

- می‌توانید با نام‌گذاری عدد با صف دانش‌آموزان الگو بسازید و از آن‌ها بخواهید رابطه مربوط به این الگو را بیان کنند.

-  از دانش‌آموزان بخواهید یک الگو با زدن دست‌ها(ایجاد ریتم) با یکدیگر بسازند، یک نمونه را خودتان انجام دهید.

** - از دانش‌آموزان بخواهید در صفحه‌ی اول الگوهایی را که می‌بینندمانند کاشی آشپزخانه-قفسه کتاب-و... کشف کنند و رابطه‌ی الگوها را بیان کنند.

- از دانش‌آموزان بخواهید فکر کنند که در منزل چه نوع الگوهایی را می‌بینند.

*** -  نوارهای کاغذی به دانش‌آموزان بدهید که در آن الگوهای متفاوت با رنگ‌ها وجود داشته باشد و از آ‌ن‌ها بخوهید رابطه مربوط به الگو را بیان کنند.

زرد

آبی

زرد

آبی

زرد

آبی

پس به آن‌ها نوار کاغذی بدون رنگ بدهید و از آن‌ها بخواهید مانند یکی از الگوها کپی کنند حال بخواهید فعالیت اول را انجام دهند.

حال دانش‌آموزان را یک در میان به کسانی که کیف دارند و کیف ندارند در یک صف قرار دهید و از آن‌ها بخواهید در نوار کاغذی آن‌هایی که کیف دارند با یک رنگ و آن‌هایی که کیف ندارند را با رنگ دیگر بکشید و وجه مشترک الگوی ترسیم شده با الگوی صف دانش‌آموزان را بیان کنند. حال از دانش‌آموزان بخواهید در درمیان با کیف و بدون کیف بایستند. حال از آن‌ها بخواهید این فعالیت را مجدداً انجام دهند، وجه مشترک الگوی ترسیم شده با الگوی مربوط به صف دانش‌آموزان را توضیح دهید.

حال از دانش‌آموزان بخواهید فعالیت شماره 2 و شماره 3 را انجام دهند.سپس به صفحه کتاب مراجعه شود وشکلها با بچه ها به صورت فعال بررسی شود

 

تکلیف:از دانش آموزان خواسته میشود برای جلسه بعد 3 مدل الگو پیدا کرده وبیاورند

 

                                 

اکتشافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحی

 

 

 

 

 

 

 

پرسش وپاسخ

تعدادی لیوان –آب –جامدادی-کتاب –تخته  -مدادرنگی -روبان

کلاس –حیاط  منزل و......

پاسخ به پرسشهایی که در طول تدریس صورت میگیرد

 

 

 

 

انجام فعالیتهای کلاسی(الگویابی-شمارش بیان کردن و...

 

 

 

 

 

فراگیران را به گروههای چند نفره تقسیم کرده تا بوسیله الگو یابی  برگ آزمون های خود را کامل کنند

 

 

               

به نام خدا

نام درس:   الگو یابی                                                                       شماره صفحه:4

اهداف آموزشی: 1-توانایی کپی برداری از یک الگوی ارائه شده      2-استفاده از ادراک کلامی جهت بیان روابط بین الگوهای ارائه شده

3-توانای ساخت الگوی متناظر با الگوی ارائه شده با استفاده از رنگ آمیزی        4- درک الگوهای محیط پیرامونی و بیان آن      5-درک ضمنی از مفهوم تناظر      

اهداف ضمنی: