نمونه طرح درس-تم 5

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

-         دانش‌آموزان را مانند قبل یک در میان کسانی که کیف دارند و کسانی که کیف ندارند در یک ردیف قرار داده و از آن‌ها بخواهید الگوی مربوط را بگویند. حال این نظم را با قرار دادن دو دانش‌آموز کیف‌دار پشت سر هم، به هم بزنید و از آن‌ها بپرسید آیا باز تشکیل الگوی می‌دهند یا خیر.

-      از دانش آموزان می خواهیم درگروه به کمک وسایل کیسه ریاضی دو ردیف از اشیا بسازند که یکی دارای نظم بوده ودیگری الگویی نداشته باشد . وسپس الگو را توضیح دهند .

-      دانش آموزان صفحه 5 کتاب را حل کنند . از دانش‌آموزان بخواهید الگوی انتخاب شده را استدلال کنند و سپس با رنگ دلخواه ترسیم کنند. .

        -     به صفحه آشپزخانه برگردید و از دانش‌آموزان ردیف‌‌هایی که تشکیل الگو نمی‌دهند را بپرسید و از آن‌ها بخواهید توضیح دهند که چرا تشکیل الگو نمی‌دهند.

     - تکلیف:  با استفاده از 2رنگ چینه یک الگو بسازد .

     - باتوجه به محیط زندگی خود الگوهایی رایافته ودلیلش را بگوید .

 

 

 

مکاشفه

 

 

 

 

 

کار گروهی (آزمایش )

 

 

قیاسی

 

 

پرسش وپاسخ

 

دانش آموز وکیفش

 

 

 

 

وسایل کیسه ریاضی

 

 

 

کتاب

مداد رنگی

 

 

تصویر تم 1

  

 

کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محیط زندگی

 

 

ارزشیابی تشخیصی

 

 

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی پایانی

 

 

               

به نام خدا

نام درس: الگو یابی                                                                         شماره صفحه:5

اهداف آموزشی: 1-تشخیص دسته هایی که دارای الگو هستند یا دارای الگو نیستند   2-بیان اینکه چرا یک دسته اشیاء تشکیل الگو می دهد و یا تشکیل الگو نمی دهد

3-ساخت الگوی متناظر تشخیص داده شده        4-تشخیص اینکه یک دسته از اشیاء در محیط پیرامونی تشکیل الگو می دهند یا خیر .بیان چرایی آن و ارائه الگوی متناظر با آن        5-برقراری ارتباط بین الگو هایی که در محیط پیرامونی می بیند که رابطه آنها مثل هم است.       

اهداف ضمنی:     پرورش مهارتهای دست ورزی( رنگ آمیزی)، مهارتهای کلامی(استدلال) ،تصویری (درک الگو )