نمونه طرح درس-تم 6

به نام خدا

نام درس: شمار سریع اعداد                                                    شماره صفحه:6

اهداف آموزشی: 1-تقویت دانش آموزان در شمارش سریع اشیاء          2-درک کاردینالیتی یک مجموعه        3-استفاده از ابزار خط کش         4-به کار گیری شمارش در محیط پیرامونی          5-بالا بردن حس شنوایی دانش آمزان و توانایی تبدیل از شنیداری به کلامی و تبدیل آن به زبان ریاضی 

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

 

رسانه/ابزار

 

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

- دانش‌آموزان برای این‌که بتوانند توانایی مقایسه را با شمارش سریع انجام دهند می‌توانیم از نخود، لوبیا، چینه و ... همزمان استفاده کنیم. به عنوان نمونه 3 نخود، 4 لوبیا و 3 جنیه را روی میز قرار دهیم و از دانش‌آموزان بخواهیم سریع بگویند که کدام یک از نظر تعداد یکسان هستند.

-  حال به صفحه آشپزخانه برگردید و از دانش‌آموزان پرسیده شود که کدام یک از اشیاء و یا اشکال داخل آشپزخانه از نظر تعدا یکسان هستند.

- معلم به کمک فلش کارتهایی که دارد بازی با دانش آموزان انجام میدهد، به این صورت که کارتهایی را به  شاگردان نشان میدهد وگروهها تحت یک مسابقه سرعتی عددها رامی خوانند.

- حال به صفحه کتاب برگشته و از دانش‌آموزان بخواهید از ابزار خط کش استفاده کرده و اشکالی که در سمت چپ مثل سمت راست هستند را به هم وصل کند.

تکلیف : بازی مشابه فعالیت    3   در گروه  یا در منزل با اولیا انجام دهد .

 

 

 

قیاسی

 

 

 

 

پرسش  وپاسخ

 

 

کار گروهی

 

 

نمایش

 

 وسایل کیسه ریاضی  چینه ها

 

 

 

تصویر تم 1

 

 

 

فلش کارت اعداد

 

 

کتاب

خط کش

 

 

کلاس

ارزشیابی تشخیصی

 

 

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

ارزشیابی پایانی

 

 

اهداف ضمنی: مرور جهت راست وچپ