نمونه طرح درس-تم 7

به نام خدا

نام درس:                                                                          شماره صفحه:7

اهداف آموزشی: 1-استفاده از انگشتان دست جهت ارائه نمایشهای مختلف یک مفهوم         2-برقراری ارتباط بین نمایشهای مختلف یک مفهوم

3- برقراری ارتباط بین ادراک کلامی,تصویری و دست ورز            4-تشخیص الگو های هندسی و توانایی ادامه دادن این الگو ها         

اهداف ضمنی:3مورد از کارهایی که سر سفره لازم است انجام داد بیان کند    -2مورد از وظایف خوددر قبال پدر ومادر راذکر کنید-4مورد از مخلوقاتی  که خوردنی هستند نام ببرد-        5نعمتی را که در سفره استفاده میشود وباید برایشان خدا را شکر کنیم ذکر کند

ردیف

فعالیت های یاددهی یا دگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط

آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

* نمایش 1 را به دانش‌آموزان ارائه دهید و از آن‌ها بپرسید این چند تا است. سپس نمایش‌های مختلف آن را به دانش‌آموزان نشان دهید و از آن‌ها بپرسید که چندتا است تا دانش‌آموزان با نمایش‌های مختلف 1 با انگشتان دست آشنا شوند. سپس نمایش 2 را به دانش‌اموزان نشان دهید و از آن‌ها بپرسید که چند تا انگشت باز شده است پس از آن‌ها بخواهید نمایش‌های مختلف 2 را به شما نشان دهند. به همن ترتیب تا 5 پیش روید.

** به لوحه اول برگردید و از دانش‌آموزان به عنوان نمونه بپرسید که چندتا بشقاب روی میز قرار دارد. سپس از آن‌ها بخواهید نمایش‌های مختلف آن را با انگشتان دست نمایش دهند.

با توجه به گروه بندی دانش آموزان کلامی تصویری دست ورزی –و  از هر گروه مدل های مختلف یک مفهوم عددی (برای کلامی با گفتن داستان کوتاه-تصویری با کشیدن شکل-دست ورزی با میله وخمیر بازی)را بخواهیم

 

*** حال با انجام فعالیت‌های بالا، صفحه 7 برای دانش‌آموزان ساده خواهد شد.

تکلیف:از دانش آموزان خواسته میشود مدل های مختلف الگوی یی جدید بگویند یا بکشند یا بسازند

 

 

اکتشافی –

پرسش وپاسخ

 

انگشتان دست- نی

نخود –لوبیا- مدادرنگی –

خمیر بازی- لگوهای بازی

-منبع: کتاب راهنمای معلم-

فلش کارت - سی دی آموزشی- وبلاگ –برگ آزمون معلم ساخته

 

کلاس –حیاط –منزل و....

تشخیصی:پرسش  ویادآوری از مفاهیم صفحات  گذشته

تکوینی : پرسشهای متفاوتی که در حین تدریس پرسیده میشود

تکمیلی :مراجعه به صفحه 7 و

صفحه تم وجواب دادن تمرینهای کتاب

ارزشیابی کیفی : دادن برگ آزمون و بررسی پاسخ ها