خلاصه راهنمای برنامه درسی هنر دوره ابتدایی

راهنمای برنامه‌ درسی یک سند ملی است که برای هر ماده‌ درسی، موارد زیر را مشخص می‌کند:

رویکرد، اصول، اهداف‌کلی، محتوا، روش‌های یاددهی-یادگیری و شیوه ‌ارزش‌یابی درس، مهارت‌های‌‌آموزگار، فضایآموزشی، رسانه‌هایآموزشی و اشاعه‌ برنامه.

مطالعات نیازسنجی برای تهیه راهنمای برنامه‌ درسی هنر دوره ابتدایی

1- بررسی سیر آموزش هنر در دبستان‌ها (1382-1288)

2- مطالعه راهنمای برنامه درسی سایر درس‌ها

3- گردآوری خلاصه پژوهش‌ها در مورد هنر کودکان از دانشکده‌های علوم تربیتی و هنر (79-1369)

4- روان‌شناسی رشد کودک (فیزیکی، شناختی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی)

5- مطالعه اجمالی درس هنر در 15 کشور جهان

6- جمع‌بندی نامه‌های رسیده از سراسر کشور

وهش‌های انجام‌شده حاکی از این است که فعالیت‌های هنری:

1- آمیزه‌ای از احساس و تفکر است،

2- حواس را تقویت می‌کند،

3- باعث توسعه مهارت‌های تفکر می‌شود،

4- زمینه بروز حلاقیات‌هاست،

5- حس زیبایی‌شناختی را توسعه می‌دهد،

6- باعث تلطیف روحیه و آرامش روانی می‌شود،

7- به افزایشهوشکمک می‌کند،

8- به تقویت حافظه کمک می‌کند،

9- باعث ایجاد نظم و انضباط در فرد می‌شود،

     10- به رشد متعادل شخصیت (شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی) کمک می‌کند.

به یقین، هنر، ظرفیت‌های بالقوهای دارد که در تعلیم و تربیت کودکان بسیار موثر است. توجه به آن می‌تواند صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترک را در متربیان پرورش دهد و مهارت خوب زندگی کردن را به آن‌ها بیاموزد.

رویکرد برنامه‌ درسی هنر دوره‌ ابتدایی در ایران

«تربیت هـنـری»

اسـت.

تربیت هنری یعنی؛ مربی فضایی را ایجاد کند تا ظرفیت‌های فطری متربیان شکوفا شود. به‌ویژه نسبت به زیبایی‌های معنوی و مادی جهان خلقت حساسیت پیدا کنند، آن‌ها را درک کنند و خود در آفرینش زیبایی‌هاکوشند.

اهداف کلی برنامه درسی هنر

حوزه دانش:

1- آشنایی با خلقت (طبیعت) به‌عنوان منبع الهام آفرینش‌های هنری

2- آشنایی با رشته‌های هنری

3- آشنایی مقدماتی با ابزار و مواد هریک از رشته‌های هنری

4- آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران

اهداف کلی برنامه درسی هنر

حوزه مهارت:

1- توسعه مهارت‌های حسی

2- توسعه مهارت‌های گفتاری

3- توسعه مهارت‌های حرکتی برای کاربرد مواد، ابزار و فنون ساده هنری

4- توسعه قابلیت‌های تفکر

5- توانایی بیان افکار و احساسات در رشته‌‌های هنری

6- توسعه مهارت‌های اجتماعی

اهداف کلی برنامه درسی هنر

حوزه نگرش:

1- توجه به زیبایی‌ها و پرورش حس زیبایی‌شناسی

2- تمایل به ابراز افکار و احساسات در رشته‌های مختلف هنری

3- توجه به توانایی‌های خود و کسب اعتماد به نفس

4- علاقه به کاوشگری و کسب تجربه در رشته‌های مختلف هنری

5- توجه به حفظ آثار هنری و میراث فرهنگی

 

6- تمایل به برقراری ارتباط و مشارکت در فعالیت‌های گروهی