برنامه ­ی کلّی دوره ی زبان آموزی تابستان 90

برنامه ­ی کلّی دوره ی زبان آموزی تابستان 90

 

عناوین کلی

شرح فعالیت

روش

اهداف

معرفی برنامه ی دوره زبان آموزی

-        فلسفه ی تغییر

-        جدول همسوسازی (محورها)

-        محتوا (فلسفه ی حضور عناصر)

روشن سازی طرز تلقی

محتوا

-        مقدمه (به صورت گروهی)

-        بررسی بخش های کتاب ( نگاره- نشانه ی 1- نشانه ی 2- روخوانی) به صورت گروهی

-        تغییرات بیان می شود

-        جدول تحلیل محتوا

تدریس اعضای تیمی

روش ها

-        مطالعه­ی متن کتاب راهنمای معلم از صفحه­ی 40 تا 50

-        بررسی کتاب

طرح کارآیی تیمی

ارزشیابی

-        فعالیت مربوط به ارزش یابی

-        تعیین معیار

-        توزیع برگه های ارزش یابی

قضاوت عملکرد