چارچوب تحلیل محتوای فارسی اول دبستان

به نام پروردگار                                                                                                                                                

چارچوب تحلیل محتوای فارسی اول دبستان  بر پایه ی همسوسازی با برنامه ی درسی ملّی

نگاره ی یک

عرصه ها

عناصر

خـود

خلق (دیگران)

نظام خلقت

خــدا

علم

(حیطه ی شناختی)

- اعضای خانواده ی خود را نام ببرد.

- هر یک از عناصر تصویر و ارتباط آن ها با خود را بشناسد و کاربرد هر یک بیان نماید (تلویزیون ، چتر و ...)

نقش و وظایف هر یک از اعضای خانواده را نسبت به یکدیگر بشناسد و بیان نماید.

با بعضی از نعمت های خداوند و زیبایی های آفرینش آشنا شود وآن ها را نام ببرد.

پس از شناخت خود، خلق و نعمتهای خداوند به وجود خداوند پی ببرد.

تفکّر و تعقل

با مشاهده ی دقیق نگاره 1 به مفهوم خانواده پی می برد و به نقش خود در خانواده فکر کند.

پس از تامل و تفکر روابط بین افراد خانواده را درک کند و درباره ی هر یک صحبت کند.

درباره ی وجود نعمت پدر و مادر و طبیعت و پدیده های آن تفکر نماید و صحبت کند (روز ، شب ، میوه های گوناگون و ...)

از طریق تفکر درباره ی خود ، خلق و خلقت به وجود آفریننده ی هستی پی برد و درباره ی آن ها گفت و گو کند.

ایمان و باور

(نگرشی - عاطفی)

احساس خود را به علایق و نیازهای خود در خانواده بیان کند و به خواندن شعر و داستان علاقه نشان دهد.

(کتاب خوانی با هم بخوانیم و ...)

نسبت به افراد خانواده و دوستی با آن ها و احترام گذاشتن متقابل علاقه نشان دهد.

با بیان نظم موجود در عناصر و اجزای نگاره به این باور برسد که در آفرینش نیز نظم وجود دارد.

با پی بردن به نظم موجود در آفرینش خود و سایر پدیده ها و علاقه مند شدن به آن ها به شناخت آفریننده ی این نظم علاقه مند شده و باور او به دوستی با خداوند تقویت شود.

اخلاق

- در مصرف نعمت های خدا از قبیل میوه ها ، برق و ... صرفه جویی کند.

- در نظافت و پاکیزگی خود بکوشد.

- نظم و انضباط و آداب فردی را رعایت کند.

با بیان جمله ای برای دیگران دعا کند نسبت به پدر ، مادر و سایرین با ادب برخورد کند. در کارها با اعضای خانواده مشارکت داشته باشد و با آن ها همکاری کند. با اعضای خانواده مهربان باشد.

در حفظ و سپاس نعمت های خداوند احساس مسئولیت نماید.

نمونه هایی از کارهایی که موجب رضایت خداوند می شود بیان کرده و به آنها عمل نماید (دعا کردن ، سلام کردن ،رعایت ادب و احترام صرفه جویی)

عمل

(حیطه ی مهارتی)

نگاره را خوب ببیند و راجع به آن در جمع صحبت کند./ به صحبت های دیگران به دقت گوش کند درباره ی مفاهیمی مانند زیر، رو و ... صحبت کند در رسیدن به دست ورزی و رعایت جهت های نوشتاری تلاش کند.

بتواند با دیگران و افراد خانواده ارتباط موثر برقرار نماید.

با دقت و حوصله به صحبت های اعضای خانواده و دیگران گوش کند. و به سئوال ها پاسخ مناسب دهد.

در حفظ و نگهداری نعمت ها و آفریده های خداوند تلاش نماید .

با گفتن جمله ای درباره ی خود و دیگران و پدیده های طبیعی با خداوند صحبت کند. (راز و نیاز کردن ، بیان آرزوها)