محورهای اصلی همسوسازی

محورهای اصلی همسوسازی برنامه های درسی و نمود آن ها در درس فارسی

 

ردیف

محورهای همسوسازی

مصادیق و نمودها در برنامه ی درسی

1

عناصر الگوی هدف گذاری ( صلاحیت های مشترک ) خصوصا تفکر ، اخلاق و ...

 

2

عرضه های ارتباطی

 ( ارتباط با خدا، خود ، خلقت و خلق )

 

3

تنوع بخشی به محیط های یادگیری

 

 

4

روش های تدریس و

 ارزش یابی جدید

 

 

5

واگذاری اختیار به استان ها

 

 

 

6

تفاوت های جنسیتی

 

 

 

7

کار و کارآفرینی و فناوری

 

 

 

8

مهارت های زندگی

 

 

 

9

درخواست های نهاد ها و سازمان ها از برنامه های درسی

 

10

اجرای فرهنگ و تمدن

 اسلام و ایران

 

 

 

 

 

زنگ دوم : محتوا روش آموزش تدریس اعضای گروه

 

محتوا = مقدمه + نگاره + نشانه ی 1 + نشانه ی 2 + روانخوانی

 

آموزش تدریس اعضای تیم :

·      ابتدا گروه بندی کلاس به گروه های پنج نفره

·      شماره گذاری هر فرد در گروه ( یک تا پنج )

·      تعیین مطلب برای هر فرد در گروه ( شماره 1 مقدمه – شماره 2 نگاره – شماره 3 نشانه ی یک – شماره 4 نشانه ی دو – شماره ی 5 روانخوانی )

·      مطالعه ی فردی توسط هر فرد در گروه

·      تشکیل گروه های همگن ( نفرات اول با هم – نفرات دوم با هم – و .................

·      برگشتن افراد به گروه های اولیه ی خود

·      تدریس نماینده ی هر گروه به کل کلاس

·      توزیع برگه های ارزشیابی به گروه ها ( ارزشیابی از محتوا ارزشیابی به صورت فردی انجام می شود .

·      توزیع برگه های ( جدول تغییر محتوا ) همسوسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مقدمه به 13 بند کتاب پرداخته شود .

 

در نگاره ها {ساختار              نشانه های 1 و 2 { ساختار

                {اهداف                                       { اهداف

 

                       روان خوانی { ساختار

                                        {اهداف

فرم جدول تغییر محتوا در آخرین روز کلاس تحویل داده شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگه ی ارزشیابی فردی :

 

دو بند از مقدمه را بنویسید .

 

ساختار نگاره ها را بیان نمائید .

 

مفاهیم موجود در نگاره ها را نام ببرید .

 

به نظر شما فعالیت گوش کن و بگو چه اهدافی را به دنبال دارد ؟

 

سیر آموزش در نشانه های 1 را بیان نمائید .

 

دو پیشنهاد برای اجرای روان خوانی بنویسید .

 

معایب و محاسن روش کلی آموزش را بنویسید . ( هر کدام یک مورد )

 

نظر شما در باره ی خط تحریری مطالب نشانه های یک چیست ؟