آخرین مصوبه جدول درسی دوره ابتدایی در ایران

ردیف

عنوان درس‌ها

ساعات در هفته

کلاس اول

کلاس دوم

کلاس سوم

کلاس چهارم

کلاس پنجم

1

قرآن

1

2

2

2

2

2

تعلیمات دینی

__

2

2

2

2

3

زبان‌آموزی

11

8

8

7

7

4

مطالعات اجتماعی

__

__

2

2/5

2/5

5

ریاضیات

5

5

4

4

4

6

علوم تجربی و بهداشت

3

3

2/5

3

3

7

هنر

2

2

1/5

1/5

1/5

8

تربیت بدنی

2

2

2

2

2

جمع

24 ساعت