اسراء 23

گاهی از خودم می پرسم که تا کجا و چقدر به اطرافیان و مردم احترام بگذارم که فردا سرزنش نشم؟
شب قدر فرصتی شد تا با کتاب خدا کمی خلوت کنم و چندتا از آیات قرآن را چراغ تفکر خودم قرار دادم و به این نتیجه رسیدم :
خداوند در سوره اسرا آیه 23 برای احترام به پدر و مادر و حتی والدین اونهایی که ولی ما هستند و سرپرست ما هستند و دستمان روی سفره اونها دراز میشه و مسئولیت کارهای ما با اونهاست و رشد فکری و جسمی ما با اونهاست ؛ یکی و یا هر دوی اونها پیر شدند ؛ رنجور شدند؛ نیاز به کمک داشتند و به من کاری سپردند حق ندارم کلمه ای بگم که ناراحت بشند حتی بر اثر خستگی و کار زیاد به اونها نباید اف بگم و خدا از درون هر کسی آگاه است و اما نکته مهم این آیه اینجاست که برام یک راهنمایی است :
خدا در این آیه و چند آیه موازی میگه به والدین خودتون حالا پدر؛ مادر و یا مادر بزرگ و ... که ولی شما هستند احترام بگذارید تا اونجا که پرستش خداوند به خطر نیفته و به اونها احترام کنید
حق نداریم به علت پیری اگر حرفی به ما زدند و یا کاری کردند .... ما تلافی کنیم خدا از درون هر کسی آگاه است.
و هرگز نگفته به آنها به عدل و احسان رفتار کنید  حق تلافی کردن نداریم؛ حق شکایت کردن نداریم؛و حتی حق نداریم اونقدر اونها را دوست داشته باشیم که فرمان و دستور اونها بر واجب و حرام خدا اولی شود....هرگز حق ندارم با کبر با اونها حرف بزنم و همیشه پیش اونها به ادب و متواضع بنشینم....
ولی در جای جای قرآن می گوید با مردم به عدل و انصاف و احسان رفتار کنید
یعنی به مردم و اطرافیان بجزء خویشان به احسان رفتار کنید در این رفتار اعتدال را در نظر بگیرد و انصاف را زیر پا نگذارید و حقوق آنها را رعایت کنیم و ...
حالا سوال این است چرا حق ندارم به مادرم اگر به من بدی کرد تلافی کنم و یا حرفی به من زد و ناراحت شدم به عدل با اون رعایت کنم چرا من حق ندارم پدرم را نفرین کنم و یا مادرم را به دادگاه بکشونم خدا چی را می دونه که من نمی دونم؟
چرا در مورد مردم خدا گفته انصاف را رعایت کن حتی در رفاقت عدل را رعایت کن نه کم و نه زیاد و افراط بخرج بدهم ....چرا مردم را به نیکی صدا کنم ولی به عدل با آنها مراعات کنم چرا با دوستان مدارا کنم؟؟؟
این سوال به ساعتی فکر کردن نمی ارزه؟ که ثواب هفتاد سال عبادت توشه