زمین پویا- 9 گام گانیه

عنوان تدریس: زمین پویا        مدت تدریس:40 دقیقه پایه:ششم ابتدایی

 

محل تدریس:کلاس درس        تعداد فراگیران:20نفر صفحه کتاب:36 

روش تدریس:9گام گانیه         نام مدرس: خانم لشگری

اهداف کلی:زمین پویا

اهداف جزئی:1.آشنایی دانش آموزان با پدیده های طبیعی مانند آتشفشان 2.با ساختمان یک کوه آتشفشان آشنا شوند  3.فراگیران با گاز های خارج شده از دهانه آتشفشان آشنا شوند 4.فراگیران به فواید زمین لرزه های خفیف پی ببرند.

اهداف رفتاری:1.دانش آموزان ساختمان تشکیل دهنده ی یک کوه آتشفشان را نام ببرند.(دانشی)

2.دانش آموزان بتوانند یک مورد از گازهای آتشفشانی را تولید کنند(مهارتی)

3.دانش آموزان بتوانند برداشت خود را از تصویر ارائه شده بیان کنند.(نگرشی)

وسایل مورد نیاز:تصاویر مختلف از کوه های آتشفشانی

رفتار ورودی: معلم وارد کلاس می شود، حدود 3دقیقه به برقراری با فراگیران می پردازد،

سلام بچه های عزیز، سلام.... سلام..  خوبید؟ همه تون حالتون خوبه؟ به مدت2 دقیقه حضور و غیاب می کند و به این ترتیب اسامی دانش آموزان نام برده می شود.

ارزشیابی ورودی: از تعدادی از دانش آموزان چند نمونه سوال در مورد لایه های درونی زمین پرسیده می شود.

ارزشیابی تشخیصی:در سال گذشته تا حدودی با آتشفشان آشنا شدید. حالا با پرسیدن چند سوال از چگونگی تشکیل آتشفشان از آنها پرسیده می شود..

ایجاد انگیزه:

(گام اول گانیه:جلب توجه) معلم قبل از ارزشیابی تشخیصی این عکس را مقابل حضور دانش آموزان به تخته کلاس وصل کرده و از دانش آموزان می خواهد که حدود چند ثانیه به آن نگاه کنند.

(گام دوم گانیه: آگاه ساختن یاگیرنده از هدف) ما میخواهیم با ساختمان درونی کوه های آتشفشان آشنا بشویم گازهایی که از کوه های آتشفشان خارج می شود را بشناسیم ،بدانیم که آتشفشان ها از نظر فعالیت ممکن است فعال،نیمه فعال ویا خاموش باشد.

(گام سوم گانیه:تحریک یادآوری پیش نیازهای مربوطه)از دانش آموزان میخواهیم چیزهایی راکه قبلآ در مورد آتشفشان وچگونگی تشکیل آتشفشان آموخته اند را بیان کنند،که در مرحله ارزشیابی تشخیصی انجام شد.

(گام چهارم گانیه:ارائه محرک) برای دانش آموزان تصاویری مختلف از کوه های آتشفشان ارائه می دهیم به دانش آموزان فرصت می دهیم تا در مورد فرق بین هر کدام مطالبی را ارائه بدهند و به طور تصادفی از بعضی از دانش آموزان می خواهیم که توضیحاتی بدهند.

(گام پنجم گانیه:تدارک راهنمایی یادگیری)خب بچه ها به هر کدام از این کوه ها با توجه به فعالیت هایی که دارند فعال،نیمه فعال وخاموش می گویند.حالت موادی که از هرکدام خارج می شود متفاوت است.

(گام ششم گانیه :فراخوان عملکرد)به دانش آموزان چند ثانیه زمان می دهیم تا کوه هارا با توجه به توضیحاتی که دادیم نام گذاری کنند.

(گام هفتم گانیه:تدارک بازخورد) آفرین به شما بچه های باهوش!!

(گام هشتم گانیه:ارزیابی عملکرد) پرسش شفاهی از مطالبی که ارائه شد از دانش آموزان به عمل می آید.

- آتشفشان ها چه زمانی رخ می دهد؟

-مواد خارج شده از دهانه آتشفشان ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

-انواع کوه های آتشفشان ها را نام ببرید وویژگی های هر یک رابیان کنید.

-مهمترین گاز های خارج شده از دهانه ی آتشفشان هارا نام ببرید.

(گام نهم گانیه :افزایش یادآری وانتقال)

تکالیف خلاقانه:بچه های عزیز برای جلسه بعد یک ماکت کوه آتشفشانی درست کنیدوبه کلاس بیاورید،همچنین تحقیق کنید که ساکنان مناطق آتشفشانی چه موارد ایمنی راباید رعایت کنند.