تقسیم اعشاری - پیش سازمان دهنده

عنوان:تقسیم اعشاری   مقطع:ششم ابتدایی   زمان:50دقیقه  تعدادفراگیران:15    روش تدریس:پیش سازماندهنده   کتاب:ریاضی    محل تدریس:کلاس   نوع ارزشیابی:گروهی

هدف کلی:آشنایی دانش آموزان باتقسیم اعشاری

هدف جزئی:باتقسیم اعشاری آشنا شود,مراحل انجام تقسیم عدداعشاری برعددطبیعی رابفهمد,تقسیم با مقسوم و مقسم الیه اعشاری را یادبگیرد

هدف رفتاری:بتواند تمرینات و مسئله ها را حل کند(مهارتی) چگونگی انجام تقسیم را توضیح دهد(دانشی) به هم گروهی های خود کمک کند(نگرشی) استفاده ازعملیات تقسیم را درحل مسائل زندگی بفهمد(مهارتی)

وسائل مورد نیاز:جعبه کوئیزنر,کاغذ

رفتار ورودی:بررسی حالات روحی و جسمی دانش آموزان,حضور و غیاب,پرسیدن چندسوال درباره ی ضرب عدداعشاری برای ارزشیابی ورودی,ارزشیابی تشخیصی ازدرس این جلسه,دیدن تکالیف

ایجادانگیزه:به بچه ها میگوییم 5/1 کیلوگوجه سبز گرفتم براتون به نظرشما به هرنفرتون چقد میرسه؟

اجرای تدریس:بااینکه دانش آموزان تقسیم دو عدد صحیح را در کلاس چهارم و پنجم یادگرفته اند برای پیش سازمان دهنده و شروع باتقسیم مثلا25 بر 5 یا عددسه رقمی بر دو رقمی شروع میکنیم.سپس می گوییم بچه ها با جعبه کوئیزنرتون عدد320رو درست کنید بعد به 3 قسمت تقسیم کند....                                                خب حالا بچه ها کی میتونه 7/5 رو به 2 تقسیم کنه؟؟؟؟   بچه های گلم این یه تقسیم اعشاریه که مقسوم یه عدداعشاری هستش برای اینجور تقسیما اززیرممیز یک خط میکشیم که نماینده ممیز عددهامونه بچه ها هروقت از خط ممیز ردشدیم توی خارج قسمت باید ممیز بذارید (دراین قسمت دانش آموزان رابطه بین تعداد ارقام اعشار خارج قسمت و باقی مانده را بایدکشف کنند)       2    7/5                    سپس باحل چند مثال جا می اندازیم مفهوم را...        8/2                             برای تقسیم با مقسوم و مقسوم علیه اعشاری می گوییم: بچه های گلم اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی (10 یا 100)ضرب کنیم در خارج قسمت تغییری ایجاد نمی شود اماباقی مانده در همان عدد ضرب می شود(با انجام تمرین)  در آخر باقی مانده را به عددی که ضرب کردیم تقسیم می کنیم(با انجام مراحل)

بچه های گلم هر تقسم رو میتونیم به صورت کسر وهر کسر رو به صورت تقسیم بنویسیم(بانوشتن مراحل) 

ارزشیابی تکوینی:خب حالا بگید ببینم این 5/1 کیلو گوجه سبز چقد به هر کدومتون که 15 نفرید میرسه؟؟؟؟

رفع نقص:درس را به صورت کلی مرور کرده و هرکسی اشکال داشت حلش میکنیم

ارزشیابی پایانی:ازبچه ها می خواهیم یک کاغذ در بیاورندچندسوال برای اطمینان یادگیری میدهیم

تکلیف:تمرین آخر درس را برای جلسه بعد حل کنند. کلاس را با صلوات بر محمد وآل محمد به پایان میرسانیم