جمع اعشاری- پیش سازمان دهنده

عنوان تدریس:جمع اعداداعشاری           مدت تدریس:30دقیقه     پایه ومقطع:ششم دبستان

صفحه کتاب:26،27      محل تدریس:کلاس درس             تعدادفراگیران:20نفر

روش تدریس:براساس9گام گانیه،روش پیش سازمان دهنده

نوع ارزشیابی:توصیفی

وسایل موردنیاز:متر، ،مقوای صفحه شطرنجی

اهداف کلی:آموزش ریاضی-جمع اعداداعشاری

اهداف جزئی:

1-جمع اعداداعشاری رادرک کند.

2-باکاربردجمع اعداداعشاری آشنا شود.

3-نوشتن اعداداعشاری به صورت گسترده رادرک کند.

4-نمایش جمع اعداداعشاری به صورت تصویرومحوراعدادرابشناسد.

اهداف رفتاری:

دانش:1-بتواندجمع عددهای اعشاری رابه درستی انجام دهد.

2-بتواندعددهای اعشاری رابه صورت گسترده بنویسد.

نگرش:1-فراگیر برای حل مسئله ازخودعلاقه نشان دهد.

2-به سخنان معلم خوب گوش دهد.

مهارت:1-برای جمع اعداداعشاری راروی محورنشان دهد.

2-جدول ارزش مکانی رابرای جمع اعداداعشاری بکشد.

3-تصویرمناسب رابرای جمع اعداداعشاری رسم کند.

رفتارورودی:سلام بچه های خوبم حالتون خوبه؟؟؟

بله............خداروشکرکه همتون سالمید.

بچه های گلم تکلیف های جلسه قبل روکه مربوط به طرزنوشتن ومقایسه اعداداعشاریه بذاریدروی میزتامن بیام ببینم درست انجام دادیدیانه.اگه اشکالی توحل این تمرین هاداشتیدباهم برطرف کنیم.                                                   

(معلم درحین دیدن تکالیف حضورغیاب رانیزانجام می دهد)

ارزشیابی ورودی:می بینم که همه تمریناتشون رو به خوبی انجام دادن،پس حالا می تونید به من بگید که اعداداعشاری چه جور اعدادین وماچطور اونا رو مقایسه می کنیم.

آفرین به دخترای گلم که انقدرخوب درس ویادگرفتیدو تمرین گردید.

پس میریم سراغ یه مبحث شیرین دیگه ازریاضی.همه حواسشون روخوب جمع کنن تااین درسم مثل درسای قبل خوب یادبگیرن.

گام اول:جلب توجه:

(معلم مترخودراازکیفش درمی آورد)

بچه های عزیزم خوب گوش کنیدمی خوام یه ماجرایی روبراتون تعریف کنم.

یکی بودیکی نبودیه دخترخانم خوشگلی بودبه اسم پریا.پریا خانم قصه مامی خواست یه پیراهن برای خودش بدوزه.وقتی پیش خیاط رفت خیاط بهش گفت توباید20/2مترپارچه داشته باشی.پریا خانم پارچه ای داشت که به دوتکه شده بود.یه تکه ش15/1متروتکه دیگه ش هم85/0متربودحالابه نظرشماپریاچه طوری می تونه بفهمه پارچه هایی که داره20/2مترهست یانه؟

 

 

گام دوم:آگاه ساختن ازهدف:

بچه موضوع درس امروز ماتوی قصه ی امروزبود.راه حلی که شما به پریاخانم پیشنهادبدیدموضوع درس ماست.حالاازشما می خوام که راه حل قصه روبگید؟

خانم اجازه:بایدعددهاروباهم جمع کنیم

آفرین دخترگلم

گام سوم:تحریک یادآوری پیش نیازمربوطه:

ارزشیابی تشخیصی:بچه های عزیزم یادتون هست که سال قبل برای جمع اعداداعشاری چیکارمی کردیم؟

گام چهارم:ارایه محرک

اجرای تدریس: روش پیش سازمان دهنده

بچه های عزیزم شما جمع اعداداعشاری روکلاس پنجم خوندید.

یادتون هست برای جمع ازچه روش هایی استفاده می کردیم.

.........ازشکل..................جدول ارزش مکانی

آفرین می بینم که درستون روخوب یادگرفتید.

امروزمی خوایم جمع این اعدادروروی محوراعدادنشون بدیم.

بچه هاازشما می خوام که محوراعدادروهمون طوری که بلدید رسم کنید.

خب حالا روی محوربین هردوعددروبه ده قسمت مساوی تقسیم کنید.

همه انجام دادن.............

حالامی بینید که می تونیداعداداعشاری روهم روی این محوری که کشیدید نشون بدید.

دخترای گلم یادتون هست که برای جمع اعدادروی محورچیکارمی کردیم .حالا شما همون کارهارو می تونید برای جمع اعداداعشاری انجام بدید.

گام پنجم :معنی دارکردن همه جملات رمزگذاری شده:

(معلم یک محور اعدادروی تابلورسم می کند)

بچه ها برای جمع عددهای اعشاری اول به اندازه عددکامل می شماریم وجلومیریم بعدرقم بعدازممیزروتوی قسمت ده تایی میشمریم.(معلم به طوردقیق روی تابلو نحوه جمع راتوضیح می دهد.وبااستفاده امقوای شطرنجی جمع بااستفاده ازشکل راتوضیح می دهد)

بچه هاماعددهای اعشاری رو می تونیم به صورت های مختلفی بنویسیم.

شما هم تونوشتن اوناباید به من کمک کنید.مثلا

+

یاهمون جمع ستونی که انجام می دادیدومی تونیدانجام بدیدوازجدول ارزش مکانی استفاده کنید.

دخترای گلم به این کاری که انجام دادید گسترده نویسی گفته میشه.

گام ششم:فراخوان عملکرد

دخترای باهوش من حالابرای اینکه ببینیددرس امروروخوب یادگرفتیدیانه شروغ کنیدفعالیت های کتاب روانجام بدید

 

 

گام هفتم:تدارک بارخورد

آفرین به دخترای گلم که درس وخوب یادگرفتیدوفعالیت هاروبه درستی انجام دادید.

کسی هست که درس ویادنگرفته یاشه؟

گام هشتم:ارزیابی عملکرد

راستی بچه هاشما هنوزجواب پریاروندادید؟

حالابه نوبت بیایدپای تابلو،هرکس یه تمرین وحل کنه وبرای هم کلاسی هاتوضیح بده.

  گام نهم:افزایش یادآری وانتقال

دادن تکلیف:دخترای گلم  برای جلسه یعدتمرینای مربوط به جمع صفحه 29کتاب وتودفترتون انجام بدیدوبیارید.