ما کجا هستیم- بارش مغزی

عنوان تدریس: ماکجاهستیم؟                  مقطع وپایه:ششم دبستان

محل تدریس: کلاس درس                  تعدادفراگیران: 21           

مدت: 45 دقیقه                             روش تدریس: بارش مغزی

 

اهداف کلی: ماکجاهستیم؟

اهداف جزیی:

1.  دانش آموزبایدبتواند محل زندگی انسانهارا بگوید.

2.  دانش آموز باید بداند انسانها وحیوانات درچه مکان هایی میتوانند زندگی کنند.

3.  دانش آموز تفاوت بین انسان و موجودات جهات را بداند.

اهداف رفتاری:

1.دانش آموز باید بتواند محل زندگی را تعریف کند.(دانشی)

2.دانش آموزباید محل زندگی چند نفر از بستگانش را نام ببرد.(مهارتی)

3.دانش آموز شرکت فعال در کلاس داشته باشد.(نگرشی)

4.فراگیر باید بداند مکان مناسب زندگی برای انسان وحیوانات کجاست؟(دانش)

5.فراگیر باید یک مورد از محل های مناسب زندگی برای انسان وحیوانات بتواند نام ببرد وتوضیح دهد.(مهارت)

6.فراگیر چند مورد از موجودات زنده جهان را نام ببرد.(دانشی)

7.دانش آموز به درس علاقه نشان دهد.(نگرشی)

8.اهمیت وجود مکان مناسب جهت زندگی را توضیح دهد.(مهارت)

وسایل مورد نیاز: تخته، ماژیک، عکس مربوط به صفحه 44

رفتار ورودی: سلام بچه های گلم خوبید؟ ....خداروشکر

تکالیف دیروزتون رو انجام دادید؟ .....آفرین دخترای گلم

تا من حضوروغیاب کنم شماهم دفتراتون رو بذاریدروی میز بیام نگاه کنم.

ارزشیابی ورودی: درس جلسه قبل پرسیده می شود:

·       چندپرنده نام ببرید که نمی توانند پرواز کنند.

·       غذای پرندگان چیست؟

·       چرا پرندگان دارای بال و پر هستند؟

ارزشیابی تشخیصی: موجودات وانسان ها برای زنده ماندن به چه چیزی احتیاج دارند؟

ایجاد انگیزه: معلم بعد از دیدن تکالیف، عکس را به تخته می چسباند واز دانش آموزان می خواهد که خوب به عکسها نگاه کنند.

اجرای تدریس: معلم با کمک دانش آموزان، کلاس را به شکلu در می آورد ویک نفر را به عنوان منشی جلسه انتخاب می کند تا نظرات دانش آموزان را پای تابلو بنویسد.وقوانین بارش مغزی را به بچه ها می گوید واز آنها می خواهد که به نظرات هم احترام بگذارند.

معلم عنوان ماکجا هستیم؟ را پای تابلو می نویسد واز بچه ها میخواهد هرکدام نظرشان را درمورد عکس وعنوان درس بگویند.

دانش آموزان هرکدام نظرشان را میگویند ومنشی پای تابلو می نویسد.

سپس معلم فراگیران را به 5 گروه 4 نفره تقسیم میکند واز دانش آموزان می خواهد که باهم مشورت کنند ونظرشان را بگویند.

بعدازاین که دانش آموزان نظرشان را گفتند ومنشی نظرات را پای تابلو نوشت،معلم دانش آموزان را به 2 گروه 10 نفره تبدیل می کند ومیخواهد که بعداز مشورت باهم نظرشان رابگویند.

فراگیران باهم مشورت میکنند ونظرشان را میگویند ومنشی هم پای تابلو می نویسد.در آخر معلم بعضی از نظرات را که از مفهوم درس دور هستند را حذف میکند.

ارزشیابی تکوینی: معلم از چند نفر از دانش آموزان می خواهد که یکی از بهترین نظرات را انتخاب کنند و دلیل خود را بگویند.

رفع نقص و مرور درس: معلم پس از پایان درس یک بار به طور خلاصه مطلب را برای بچه ها توضیح می دهد.

ارزشیابی پایانی: پس از پایان درس از دانش آموزان به طور شفاهی درس را می پرسیم. تکلیف خلاقانه: معلم برای هر دانش آموز یک تکلیف جداگانه میدهد واز آن ها می خواهد که درباره آن تحقیق کنند ودر کلاس توضیح دهند.