ما کجا هستیم- 9 گام گانیه

عنوان تدریس: ماکجاهستیم؟                        مقطع:ششم ابتدایی

زمان:45 دقیقه                                      محل تدریس: کلاس درس               تعداد فراگیران:21                                 روش تدریس: بارش مغزی

 

اهداف کلی: ما کجا هستیم؟

اهداف جزیی:

1.  دانش آموز باید بداند موجودات برای چه آفریده شده اند؟

2.  دانش آموز باید بتواند بگوید که چرا ما در این دنیا زندگی می کنیم؟

اهداف رفتاری:

1)  دانش آموز باید بتواند بگوید که انسان برای چه آفریده شده است؟(دانشی)

2)  دانش آموزباید بتواند یک دلیل کاربردی برای آفرینش موجودات بیاورد.(مهارتی)

3)  دانش آموز به بزرگی و قدرت خداوند متعال پی ببرد.(نگرشی)

4)  دانش آموز باید بتواند مفهوم دنیا را بگوید.(دانشی)

5)  فراگیر باید علت وجود انسان ها در این دنیا را توضیح دهد مثال بیاورد.(مهارتی)

6)  فراگیر به مطلب درسی علاقه نشان دهد.(نگرشی)

وسایل مورد نیاز:

تخته، ماژیک، کتاب، عکس بزرگ شده صفحه 44 کتاب درسی

رفتار ورودی:

معلم پس از ورود به کلاس با فراگیران ارتباط دوستانه برقرار میکند سپس تکالیف دانش آموزان را در حین حضور وغیاب می بیند.

معلم با کمک فراگیران کلاس را به شکل u در می آورد ویک نفر را به عنوان منشی جلسه انتخاب میکند.

ارزشیابی ورودی:

درس جلسه قبل پرسیده میشود:چرا پرندگان دارای پر هستند؟

ارزشیابی تشخیصی:

انسانها و دیگر موجودات جهان برای زنده ماندن به چه چیزی احتیاج دارند؟

v گام اول: ایجاد انگیزه

معلم یک جلسه قبل از تدریس این درس، از فراگیران می خواهد که در مورد این درس در منزل فکر کنند ونظرشان را بنویسند وباخود سرکلاس بیاورند.

v گام دوم:آگاه ساختن یادگیرنده از هدف

بچه ها درس امروز ما درمورد این هست که می خواهیم بدانیم چرا ما به وجود آمدیم؟ فایده حضور ما در این دنیا چیه؟

v گام سوم:تحریک یادآوری پیش نیازهای مربوطه

در این مرحله از فراگیران میخواهیم چیزهایی که در مورد این درس از بزرگترهایشان یادگرفته اند را به خاطر بیاورند.

v   گام چهارم:ارایه محرک

در این مرحله معلم عکس را به تخته می چسباند وعنوان ما کجا هستیم؟ را پای تابلو می نویسد واز بچه ها می خواهد که به عکس خوب نگاه کنند ونظرشان را بگویند.

v   گام ششم: فراخوان عملکرد

فراگیران هرکدام نظرشان را می گویند ومنشی جلسه پای تابلو می نویسد.معلم بچه هارو به 5 گروه 4 نفره تقسیم میکند ومیخواهد که با مشورت باهم نظرشان را بگویند. سپس معلم بچه هارا به 2 گروه 10 نفره تقسیم می کند ومی خواهد که باهم مشورت کنند ونظرشان را بگویند.

v   گام هفتم:تدارک بازخورد ( ارزشیابی تکوینی)

معلم ازچند نفر از فراگیران می خواهد که نظر خودشان را به همراه دلیل بگویند.

 رفع نقص و مرور درس:

معلم نقص ویا مشکل بعضی از نظرهارا می گوید.

 

v   گام هشتم: ارزیابی عملکرد ( ارزشیابی پایانی)

معلم پس از پایان درس به صورت شفاهی درس را می پرسد.

v  گام نهم: افزایش یادآری وانتقال (ارائه تکلیف خلاقانه)

معلم برای هر دانش آموز یک تکلیف جداگانه می دهد واز آنها میخواهد که درباره آن تحقیق کنند ودر کلاس گزارش دهند.