من و پرسش هایم-تفکر استقرایی

موضوع :طرح درس

روش تدریس:استقرایی(جزء به کل)

موضوع:من وپرسش هایم (پرسش های دانش آموزان)  کتاب:تفکر وپژوهش     مقطع: ابتدایی     پایه:ششم  زمان پیش بینی شده:50 دقیقه      محل تدریس:کلاس درس     تعداد فراگیران:18 نفر

نام مدرس:زینب یوسفلو

 

اهداف کلی:آشنایی دانش آموزان بانحوه طراحی سوال های صحیح

اهداف جزیی:فراگیر با معیارهای پرسش صحیح آشنا شود.

               فراگیر بادغدغه های ذهنی خود آشناشود.

اهداف رفتاری:

دانش آموز بتواند در پرسش های خود از واژگان دقیق وواضح استفاده کند.(مهارتی)

دانش آموز بتواند در پرسش های خود دغدغه هایش را بیان کند.

دانش آموز بتواند پاسخی برای پرسش های خود در نظر بگیرد.(دانشی)

دانش آموز به این نتیجه برسد که با همفکری ومشورت به نتیجه ی بهتری دست خواهد یافت.(نگرشی)

مدل کلاس:گروه های کوچک

وسایل مورد نیاز:آوردن تصاویری از فضا،دریا،عصر دایناسورها،وآوردن کره جغرافیایی وعکس مشاهیرو...

رفتار ورودی:معلم با تصاویری از فضا،دریاو...در حالتی که تصاویر نمایان باشد به سر کلاس رفته وباسلام واحوالپرسی واطمینان از حضور هه دانش آموزان به آنها نشان دهدکه برای حضور آنها ارزش قائل است.وباپرسش مبنی بر اینکه در باره این تصاویر چه فکری می کنند،روز درسی خودرا آغاز می کند.

 

ایجاد انگیزه:معلم با طرح این مسئله که دنیا پراز رمزورازهایی است که ماتنها قسمت اندکی از آنها را می دانیمباپرسش اینکه آیاتابه حال فکر کردید که در سیاره های دیگر چه می گذرد ؟ویاعلت شهرت برخی از افراد چیست؟ودوست دارید چه راز هایی را از گذشته وآینده بدانید؟

 

اجرای تدریس:معلم وسایل کمک آموزشی  خودرا بروی میز قرار میدهدبه طوری که همه ببینند،بعد از آنها میخواهد که سوالاتی که به ذهنشان می رسد رابنویسند.ومشخص کنندکه کدام سوال برای آنها اهمیت بیشتری دارد.بعداز اینکه سوالات خودرا نوشتند از آنها میخواهیم به گروه های خود برگردند.در مرحله بعداز سرگروه هر یک از گروه ها می خواهیم که سوالات منتخب خودرا بخواند.حال که از نحوه عملکرد گروه ها آگاه شدیم،در صورت نیاز گروه بندی دیگری در بعضی از گروه ها بر اساس ویژگی های دانش آموزان انجام میدهیم ومعیارهای پرسش صحیح را به گروه ها معرفی کرده واز آنها میخواهیم سوالات خودرا اصلاح کنند.در گام بعداز گروه هامیخواهیم مرجع پرسش های اعضا گروه را در جدولی بنویسند.(برای این کار 5دقیقه زمان در نظر می گیریم)

تفسیر مطالب:در گام بعدی محتویات کلاس را برای دانش آموزان تفسیر کرده که آنها باید پرسش های منطقی ومعقول داشته باشند،از پرسش های پیش پا افتاده حذر کنندوبه سوالاتی در ذهن خود برسندکه راهگشای زندگی آنها باشند.

کاربرداصول:این درس باید طوری ارائه شود که دانش آموزان سیر تفکر منطقی را یاد بگیرند،به افکار خود جهت درست داده ویاد بگیرند تنها با پرسش های غیر معمول وتازه می توانند،به دانستنی های تازه دست یابند.

ارزشیابی تکوینی:پرسش حین درس از اینکه چرااین سوالات برای شمامهم است .اینکه معیار پرسش صحیح چیست؟وچراباید به دنبال پرسش هایی باشیم که جواب آن در کتاب نیست؟رین ارزشیابی به شکل گروهی انجام می شودومعلم بار دیگر معیارها را گوشزد می کند.

رفع نقص ومرور درس:معلم در این مرحله میخواهدمطمئن شود که اهداف اساسی درس تحقق یافته ودانش آموزان می توانند باتفکر منطقی پرسش های درستی داشته و فردی متفکر برای زندگی آینده خود باشند.

 ارزشیابی پایانی:معلم سوالات را از گروه ها میگیردواز آنها میخواهد در باره آنها توضیح دهند.

ارائه تکلیف:از دانش آموزان میخواهیم به طبیعت رفته ،وپرسش های عمیقی از طبیعت،آفرینش،آینده انسان و...رابنویسندوهمراه با تصاویری از موضوع خود هفته آینده به کلاس بیاورند.