تصمیم گیری- ایفای نقش

 

عنوان تدریس:تصمیم گیری چیست؟    مدت تدریس: 45       پایه و مقطع:ششم ابتدایی          محل تدریس:کلاس      

 

 

صفحه:17تا19     روش تدریس :ایفای نقش      تعداد فراگیران:20         نام مدرس: محمد بیگی سلخوری        

 

 

اهداف کلی:تصمیم گیری چیست؟                                                                                                           

 

اهداف جزیی:اشنایی با تصمیم گیری

چرا در کارها تصمیم میگیریم؟                                                                                                                                                                                                                            در چه کارهایی میشود تصمیم گرفت؟                     
     اشنایی با اثار خوب وبد تصمیم گیری

اهداف رفتاری:

تعریف تصمیم گیری(دانشی)

بتوانند خودشان تصمیم گیری کنند(مهارتی)

به این نکته که موجوداتی دارای اختیار هستند پی ببرند(نگرشی)

رفتار ورودی:

وارد کلاس میشویم و سلام و احوالپرسی میکنیم و بچه ها را با اسم کوچک مثلا مجید جان صدا میکنیم و  به این ترتیب حضور غیاب می کنیم(5دقیقه)

ارزشیابی تشخیصی:

از دانش اموزان می پرسیم که میدانند که تصمیم گیری یعنی چه؟ مثلا میگویند که وقتی میخواهیم برویم خرید تصمیم میگیریم که با مامان وبابا برویم

دوباره میپرسیم که در چه کارهایی میتوان تصمیم گیری کرد؟مثلا میگویند  هنگام رفتن به خرید .مسافرت رفتن و....(این سوالات به صورت شفاهی از تعدادی از دانش اموزان پرسیده میشود زمان 5 دقیقه)

ایجاد انگیزه:

معلم در مرحله ی قبل پاسخ ها را روی تخته مینویسد و بعد میگوید که درس ما درباره ی تصمیم گیری است.

روش تدریس:

ما شرکت کنندگان را برای اجرای نمایش انتخاب میکنیم چون قبلا گروه بندی داشته ایم از 3 گروه که علاقهی بیشتری برای نمایش از خود نشان میدهند میخواهیم که خودشان را برای نمایش اماده کنند

در مرحله ی بعدی بازیگرن باید صحنه سازی کنن معلم به یک گروه میگوید که نقش بچه هایی را بزی کنند که میخواهند ترقه بازی کنند و گروه بعدی نقش پسری به نام مجید که امتحان دارد و مامانش از او میخواهد که چون خواهر کوچکش مریض است با مادرش به درمانگاه برود و گره بعدی نقش پسری به اسم احمدکه معلمش به او کار تحقیقی داده و به یک کتاب نیاز دارد که دست دوستش است ولی او با دوستش قهر است(15 دقیقه)

در مرحله ی بعدی مااز تماشاگران می خواهیم بپرسیم که ایا ترقه بازی کار خوبی است ی نه ؟ مثلا انها میگویند نه چون ممکن است باعث اسیب رساندن به ما ودیگران شود  وما میتوانیم اینجا بازخورد مثبتی بدهیم و بعد میپرسیم اگر جی احمد بودید چکار میکردید؟ مثلا میگویند که با دوستم اشتی میکردم و معلم میگوید افرین تو کار درستی میکردی.و باز هم میپرسیم به نظر شما مجید باید چکار کنه ؟بعضی میگویند که باید به مادرش بگوید که امتحان دارد(5دقیقه)

در مرحله بعد به بحث و ارزشیابی میپردازیم  مثلا میپرسیم چه کارهای دیگری میتوان به جای ترقه بازی انجام داد مثلا میگویند ورزش کنیم درس بخوانیم و از گروه میخواهیم که نمایش را بار دیگر اجرا کنیم که اگر اشکالی وجود داشت رفع کنیم(5دقیقه)

 در مرحله ی بعد میتوانیم نظر بچه ها را درمورد تصمیم گیری بپرسیم  مثلا انها میگویند میتوانیم وقتی که دوستمان   کار بدی انجام میدهد ما دلیل کارش را بپرسیم و الکی با او قهر نکنیم(5)

 در مرحله ی اخر میپرسیم که ایا مطالبی راجب تصمیم گیری دارند که بخواهند برای دوستانشان بگویند؟ مثلا یکی میگوید هر روز صبح که می خواهم بیایم مدرسه فکر میکنم که با ماشین بیایم یا پیاده(5دقیقه)

 

 

عنوان تدریس : چگونه تصمیم گیری کنیم     مدت تدریس:45   نام مدرس:مهری   محل تدریس:کلاس   تعداد فراگیران:20

صفحه :20تا24    روش تدریس :ایفای نقش    پایه و مقطع:ششم ابتدایی

اهداف کلی:چگونه تصمیم  گیری کنیم؟

اهداف جزیی:اشنایی با مراحل تصمیم گیری اشنایی با افرادی که میتوانیم در تصمیم گیریها از انان مشورت بخواهیم

اهداف رفتاری:

بتواند مراحل تصمیم گیری را نام ببرند(دانشی)

به وجود اختیار در خود پی ببرند(نگرشی)

بتوانند در مراحل مختلف تصمیمات درست بگیرند(مهارتی)

رفتار ورودی:

 معلم وارد کلاس میشود و سلام و احوال پرسی میکند و بعد بچه ها را با اسم کوچک مانند علی جان صدا میکند به این ترتیب حضور و غیاب میکند  . (5 دیقه)

ارزشیابی تشخیصی:

بچه های گلم میدونین در چه کار هایی میتوانیم تصمیم گیری کنیم؟ مثلا میگویند در درس خواندن

حالا می دونین چه تصمیم هایی نتیجه ی بدی دارد ؟میگویند وقتی تصمیم میگیریم کار بدی مانند ترقه بازی انجام دهیم(5دقیقه)

ایجاد انگیزه :

معلم پاسخ های دانش اموزان در مرحله ی قبل را روی تخته مینویسد و می گوید بچه های خوبم درسامروز ما راجب نکاتی هست که در هنگگام تصمیم گیری باید به ان توجه کنیم و همچنین افرادی را که میتوانیم در تصمیم هایمان از انها کمک بگیریم را بشناسیم در مرحله ی بعد دو گروه به صورت رندمی برای ایفای نقش انتخاب میکنیم(5دقیقه)

در مر حله  بعد معلم به گروه ها میگوید که نقش پسری به نام مجید که دوستش امیر بعداز مدرسه به او گفته که یکی از بچه ها پشت سر او حرف زده است و مجید به فکر فرو میرود و تصمیم میگیدرد که ماجرا را برای مادرش بگوید و با کمک مادرش تصمیم بگیرد و گروه بعدی بازهم نقش مجید را بازی کند ولی اینبا بدون اینکه فکر ککند دوستش به او میگوید که برویم با پسره دعوا کنیم(10دقیقه)

در مرحله ی بعدی ما از تماشاگران میپرسیم که مجید در نمایش اول چکار کرد مثلا میگویند فکر کرد تصمیم گرفت ماجرارا برای مادرش بگوید و با او مشورت کند و تصمیم درست را بگیرد. و بباز معلم میپرسد مجید در نمایش دوم چکار کرد؟ میگویند که فکر نکرد عجله ای تحت تاثیر دوستش تصمیم نادرستی را گرفت (5دقیقه)

ما در مرجححله ی بعد به بحث و ارزشیابی میپردازیم معلم به دانش اموزان میگوید شما اگر در نمایش دو م جای مجید بودید چکار میکردین ؟ مثلا میگویند همان اول به مادرم میگفتیم و معلم میگوید افرین شما باید در تصمیماتتان با بزرگترها مشورت کنین.(5دقیقه)

در مرحله ی بعد از گروها  میخوا هیم که نمایش را دوباره اجرا کنند که اگر مشکلی داشت رفع کنیم و از انها میپرسیم که فهمیدند در تصمیم گیری ها باید با چه افرادی مشورت کنند؟ مثلا میگوین مامان وبابا(5دقیقه)

 

در مرحله ی اخر از بچه ها میخواهیم اگر مطلبی راجب تصمیم هایی که گرفته اند دارند برای دوستانشان بیان کنند(5دقیقه)   

 

 

مهری محمد بیگی    دانشجوی علو تربیتی   کلاس:303   شماره دانشجویی:913603053