عوامل موثر در کشاورزی- کاوشگری

عنوان درس = عوامل موثر در کشاورزی

مدت تدریس= دو جلسه (دوهفته)

پایه و مقطع= ششم ابتدایی

محل تدریس=کلاس و حیاط مدرسه

تعداد فراگیران=25نفر                   صفحه کتاب=26تا32

روش تدریس=روش کاوشگری

نام مدرس=م   منصوری

وسایل مورد نیاز=دانه حبوبات.برنج.میوه

 

 

اهداف جزیی=

1.آشنایی فراگیران با عوامل موثر در کشاورزی

2.آشنایی فراگیران با عوامل طبیعی و انسانی

3.آشنایی با مفهوم زراعت و باغداری

4.تقویت توانایی فراگیران در کاشت محصولات

 

اهداف رفتاری=

1.فراگیران بتوانند عوامل طبیعی که بر رشد گیاه موثر است تشخیص بدهند (مهارت)

2.فراگیر نسب به کار گروهی و کاوشگری علاقه پیدا کند(نگرش)

3.فراگیر مراحل کاوشگری خود را ترسیم کند(مهارت)

4.آشنایی با محصولات منطقه خود(مهات)

5.فراگیر بتواند نقش عوامل انسانی را بر روی کشاورزی بیان کند(دانش)

 

رفتار ورودی=

معلم با دو ماکت زمین کشاورزی وارد کلاس میشود.

سلام بچه های گل من.

امیدوارم که مثل همیشه شاد و خندان باشید

حال و احوالتون چطور است؟

بعد شروع به حضور و غیاب میکنم (برای هر فرد شماره ی مخصوص در نظر گرفته ام)که هر فرد با بلند شدن از جای خود شماره مخصوص خد را می گویند.

بعد از حضور و غیاب میگویم خدارا شاکرم که همگی خوب هستین و در کلاس من حضور دارید.

 

ارزشیابی ورودی=

ابتدا از درس قبل که درس چگونه تصمیم بگیریم بود یک آزمون شفاهی که فقط از 20%کلاس به طور تصادفی پرسش میشود.(این پرسش هماهنگی با موضوع درس جدید ندارد)

 

ارزشیابی تشخیصی=

پسران گلم شما در سال سوم با مفهوم دانه و عواملی که در کاشت دانه موثر بودند آشنا شدید حال میخواهم چند نفر به طور داوطلبانه آن عوامل را یاآوری کنند.

 

گام اول=

معلم دو ماکتی را که به کلاس آورده بود در وسط کلاس روی میز قرار می دهد.

یکی از ماکت ها یک زمین کشاورزی بود که خیلی زیبا رشد کرده بود و دیگری زمینی بود که خشک بود و محصولی نداشت.

بچه ها میپرسند که خانم برای چه این ماکت ها را به کلاس آورده اید ؟ معلم پاسخ کلی و نهایی را به فراگیران نمیدهد فقط پاسخ میدهد که در یک زمین عواملی وجود داشته که اینقدر رشد کرده ولی در زمین دیگر این عوامل وجود نداشته است.

گام دوم=

پسران خوب من به نظر شما چه عواملی سبب شده که یکی از این زمین ها آنقدر محصول داشته باشد(بارش مغزی)

بله بچه های من پاسخ همه ی شما درست است آفرین بر همه ی شما...   .

گام سوم=

بچه ها یادتون میاد که در سال سوم عوامل موثر در رشد دانه را بررسی کردیم و حال هم آن را یادآوری کردیم.

آیا کسی میتواند دوباره چیزهایی که محمد گفت دوباره توضیح دهد(ارزشیابی تکوینی)

 

اجرای تدریس=

بچه های خوب من حالا از شما میخواهم که با همراهی من به حیاط مدرسه برویم.یکی از دانه های حبوباتی که آورده بودم را در باغچه میکارم و دیگری را در یجای تاریک قرار می دهیم.بچه ها بهتر است یک هفته منتظر بمانیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.

بعد دوباره به کلاس درس باز میگردیم.

بچه های گل من من از شما میخواهم که کاری که من امروز انجام دادم را شما هم انجام دهید ولی آن دانه ای که را که درون جای تاریک قرار دادید هیچ رسیدگی به آن نکنید.

من از شمامیخواهم روزبه روز کارهایی که انجام دادید و اتفاقاتی که می افتد را به صورت گزارش کار بنویسید و به کلاس ارایه دهید حتی میتوانید مراحل را نقاشی کنید(تکلیف خلاقانه)

بچه های من یکی یکی به من بگویید دیشب شام چه خورده اید؟

چه محصولات کشاورزی در آن به کار رفته است؟(بچه ها پاسخ خود را یکی یکی می گویند)

بعد من درس مربوطه را نمی دهم فقط به آن اشاره میکنم یعنی خود دانش آموز با کاوشگری خود به دنبال پاسخ میرد.

بعد از بچه ها میخواهم میوه و برنجی که باخود آورده بودند را روی میز بگذارند بعد از آنها میپرسم این چه محصولی است؟(گلخانه ای.حبوبات.سبزیجات.غلات.مرکبات...)

(روش بارش مغزی)

در ادامه تدریس درس کشت گلخانه ای را به آنهاآموزش میدهم همراه با اسلایدهایی که آورده بودم.حال بچه ها از شما میخواهم که بروید و تحقیق کنید که چه عواملی دراین کشت موثر است

 

ارزشیابی تکوینی=

در حین تدریس سوالاتی از بچه ها به طور داوطلبانه و انفرادی میپرسم مثلا قبل از تدریس درس مخصوص غلات از آنها سوال میکنم.یا در هنگام تدریس کشت گلخانه ای عوامل موثر در رشد گیاهان را از آنها به طور انفرادی میپرسم

 

 

رفع نقص و مرور درس=

بعد از ارزشیابی تکوینی که انجام دادم نقاط ضعف آنها را میفهمم و دوباره درس را توضیح می دهم.

 

ارزشیابی پایانی=

با توجه به اینکه قرار شد نتیجه کاوشگری و فعالیت های خود را بعد از گذشت یک هفته به کلاس بیاورند پس در نتیجه ارزشیابی پایانی هفته بعد صورت میگیرد.

 

ارایه تکلیف خلاقانه=

از فراگیران میخواهم محصولات مناطق خود را شناسایی کنند و آنها را دسته بندی کنند(غلات.حبوبات...)و اگر قادر به دسترسی آن هستن آن را به کلاس بیاورند.

مراحل کاشت و داشت و برداشت یک محصول را به صورت عکس یا نقاشی به کلاس ارایه دهند.