رو خوانی سوره الرحمن

 

موضوع  تدریس: سوره ی الرحمن                 پایه مقطع :ششم ابتدایی                صفحه :47      

زمان :30 دقیقه        مکان :کلاس درس         مدرس:                روش تدریس:گروهی 

تعداد فراگیران :8 نفر                           چیدمان کلاس:

وسایل لازم :کتاب درسی –نوار سوره – کارتهای رنگی برای گروه بندی

 

1-هدف گذاری

هدف کلی : آموزش سوره ی الرحمن

هدف جزئی :آشنایی با روخوانی آیات سوره ی الرحمن وهمچنین خواندن با صوت توسط دانش آموزان

مهارت ذهنی :1-دانش آموزان بتوانند ویژگی هایی که خداوند حکم کرده را نام ببرند.2-دانش آموزان بتوانند چندین محصولات ومیوه هایی که درسوره ی الرحمن است را نام ببرند .

نگرش وعواطف : دانش اموزان بایدعلاقمند باشد که هر آنچه را که ا زمعانی این سوره فهمیدند در زندگی روزمره خودبه کار ببرند.

مهارت پذیری فردی : توانایی رنگ کردن سوره ی الرحمن دربرگه A4 داشته باشند .

راهبردشناختی :دانش آموزان باید بتوانند آیه را حفظ کند.

اطلاعات کلامی : بتواند سوره ی الرحمن را روخوانی کند.

زنجیر کردن مفاهیم :باید با تجدید صحیح ایات سوره اشنا شوند تاحدودی با معنی آن آشنا باشند.

دانش:آشنایی با سوره ی الرحمن به همراه معنی سوره

2-پیش دانسته ها :این سوره لکی از 55 سوره ی قرآن است 78 ایه دارد ودر مدنیه نازل شده است .

3-سازماندهی وساماندهی :

گروه بندی :به 4 گروه ، 2نفره به نام گروه آبی ، زدر ونارنجی وصورتی که بااستفاده از برداشتن کارت از درون کیسه به دانش آموزان گروه هر کدام مشخص می شود .

4-رفتار ورودی :معلم سرحال وپرانرژی وارد کلاس می شود بچه ها از جای خودبلند می شوند وپیام قرآنی هفته قبل که روی تخته نصب شده را یک صدا می خوانند وسپس به جای خود می نشینند.

معلممیکه :سلام دخترای گلم حالتون خوبه ؟ بله  سرحالید ؟ بله  صبحونه تونو کامل خوردید؟ بله خانوم. آفرین به دخترای گلم .

نماینده کلاس غایب نداریم ؟نه خانوم غایب نداریم .   معلم :بسیار خوب دخترای گلم

خوب معلم یارمهربون تکلیف بچه ها رودیدی انجامداده بودند؟بله خانوم همه انجام داده بودند.

درس هفته ی گذشته رو ازشون پرسیدی ؟بله خانوم همه بلد بودند .آفرین دخترای گل ودرس خونم .

5- ایجاد انگیزه :یک داستان برای بچه ها تعریف می کنیم .

یکی بود یکی نبود غیرازخدا مهربان هیچ کس نبود یه پسری بود خیلی خوش اخلاق وباادب بود اسمش علی کوچولو بود یه روزی تومدرسه با دوستانش داشت صحبت می کرد چندنفر از دوستانش رودید که دارند بین خودشان شکلات تقسیم می کنند وقتی که دید ناراحت شده به بچه ها می دونید چرا ناراحت شد ؟دید دوستش که داره شکلات را تقسیم می کنه درست تقسیم نکرده به کی ی2 تاداده به یکی دیگه 3 تا داده ناراحت شد رفت پیش دوستش گفت :توچرا درست تقسیم نکردی ؟ چرا عدالت را برای همه رعایت نکردی دوستش گفت : چرا منبه همه شکلات دادم ولی علی کوچولو گفت :توشکلات به همه دادی ولی درست تقسیم نکردی ببین تو 6 تاشکلات داری برای 3 نفر از دوستات می خواهی تقسیم کنی باید به هر کدام 2 تاشکلات بدی که جمعا می شه 6 تا شکلات دوستش کمی فکر کرد بعد گفت :آره درست میگی ممنونم که کمکم کردی علی کوچولو خیلی خوشحال شد ورفت پیش دوستاش علی کوچولو جریان امروز روبرای مادرش تعریف کرد مادرش گفت :آفرین پسر گلم که عدالت رو رعایت می کنه خداکسایی که عدالت رو رعایت می کنه خیلی دوست داره وپاداش بزرگی روبهش میده .

معلم :خوب دخترای گلم داستانی رو که تعریف کردم خوب گوش کردید؟ بله چی ازش متوجه شدید ؟ خانم ما فهمیدیم که باید همه جای عدالت رو رعایت کنم وهمیشه همه چیز رودرست بین هم دیگر  تقسیم کنیم .آفرین به دخترای گل وباهوشم .

گام اول: کنترل پیش دانسته ها (ارزشیابی تشخیصی)

بچه های خوبم شما قبلا خوندن پدر ومادرتون روگوش دادین ومیدونید عروس قرآن نام کدام سوره ی قرآن است ؟

گام دوم: ارائه محرک ذهنی .

با مقوا که اسم سوره ی الرحمن را بزرگ درست کردیم روی تخته سیاه می چسبانیم .

گام سوم : راهنمایی قبل از فعالیت آموزشی

خب بچه ها ما چی کار کنیم جواب سوال روبدون هیچ سختی پیدا کنیم اگر خوب گوش کنید وکمی به داستان که امروز براتون تعریف کردم فکر کنید جواب سوال رو پیدا می کنید وهر کی جواب رو بده کارت طلایی از من جایزه می گیره حالا بچه ها کی جواب سوال رو بلده ؟ خانوم اسم سوره ی الرحمن است آفرین دخترم

گام چهارم :فعالیت آموزشی

هر گروه چهار ایه از سوره را به صورت گروهی با هم یک صدا بخوانند .

گروه آنجا 4 ایه اول ، گروه زرد  4 ایه دوم ، گروه صوتی 4 ایه سوم ، گروه نارنجی آیه چهارم

گام پنجم گزارش دهی : اگر گروه ها همانگی کامل وصحیح سوره را خواندن با لبخند کارشان را تائید می کنیم واگر اشتباه خواندن بعداز تمام شدن کامل سوره یک دوره معلم ان را می خواند بعداز آن گروه ها دوباره سوره را می خوانند تامشکل حل می شود .

بازخورد گیری : باردیگر درس را مرور می کنیم وسوالاتی درباره ی درس می پرسیم واز دانش آموزان می خواهیم که سوره را بخوانند .

گام ششم :

چک لیست رفتاری :

اهداف آموزشی:

 

 

ابی

زرد

نارنجی

صورتی

دانش

اشنایی با سوره ی الرحمن به همراه معنی سوره

 

 

 

 

مهارت

1-دانش اموزان بتوانند ویژگی هایی که خداوند حکم  کرده را نام ببرند

2-دانش اموزان بتوانند چندین محصولات ومیوههایی که درسوره ی الرحمن است را نام ببرند

3-توانایی رنگ کردن سوره ی الرحمن در برگه A4 داشته باشید

 

 

 

 

عاطفی

دانش اموزان باید علاقمند باشد که هر آنچه را که از معانی اینسوره فهمیدند درزندگی روزمره خودبه کار ببرند

 

 

 

 

راهبرد شناختی

دانش آموزان باید بتوانند آیه را حفظ کند

 

 

 

 

اطلاعات کلامی

بتواند سوره ی الرحمن را روخوانی کند

 

 

 

 

 

رفع نقص: اگر دانش اموزان دراین درس دچار مشکل بودند برای رفع اشکال دست بکار می شویم.

ارزشیابی پایانی:

1-از دانش آموزان می خواهیم تک تک آیات درس را روخوانی کنند.

2-از دانش آموزان می خواهیم که چند تااز ویژگی های خداوند حکم کرده را نام ببرند .

تکلیف خلاقانه :

معلم از دانش آموزان می خواهد که تمریناتی که مربوط به کار درمنزل است را انجام دهند واز ایه 1 تا16 سوره ی الرحمن جلوی افراد خانواده بخوانند  .