انگیزه
الف) انگیزه نیرویی است که افراد را بکار وادار می سازد. در یادگیری دانش آموزان انگیزه مسئله مهمی است. گفتنی است که حتی بهترین برنامه های کارآموزی و آموزش سازماندهی شده هم در صورت نبود انگیزه در دانش آموزان به بار نمی نشیند.

انگیزه نیرویی درونی است که سبب می شود به نحوی معین رفتار کنیم که گاه انگیزه غریزی است و گاه ناشی از تصمیمی منطقی است روی هم رفته گفتنی است که آن ترکیبی از هردو است. تا حدودی انگیزش غریزی ، نیندیشیده و تا حدودی هم منطقی و اندیشیده است.

ویژگی های مهم ایجاد انگیزه :

1-     برهم زدن نظم فکری؛ اعتقادی  و یا ایجاد چالش در دانستنی های قبلی

2-     طرح یک مسئله یا ارائه پرسش و یا طرح یک مشکل در ذهن فراگیران

3-     مرور دانستنیهای قبلی جهت تکمیل و ادامه مطالب ( یادیار- لنگرگاه آموزشی)

4-     ایجاد رغبت و ارائه دیدگاه تازه از آینده؛ زندگی و لزوم فراگیری و کاربرد مطالب فوق

5-     ایجاد تشنگی در فراگیران برای آموزش مطالب جدید و شوق یاد گیری بیشتر

6-     معرفی هدف یا اهداف درس برای ایجاد دیدگاه روشن( نقطه مقصد) و راهی کوتاه برای یادگیری عمیقتر

7-     فعال کردن ذهن و تمامی حواس(مشاهده گری) برای جلب توجه بیشتر و جذب سریع اطلاعات از پیرامون

8-     ایجاد رغبت و اشتیاق؛ افزایش توانایی؛ تمرکز نیرو و اعتماد به نفس در فراگیران برای انجام کارهای عملی

9-     کم کردن استرس و اضطراب از نا آشنا ها و نا دانستنی ها( کاهش یاس از نادانی) 

 

ب) در بسیاری از روش های تدریس می توان از روش یادیار  برای ایجاد انگیزه استفاده نمود و اما روش یاد یار بعنوان یکی از شیوه های ایجاد انگیره با تکیه بر آموخته های قبلی به قرار ذیل می باشد:

در این روش تکنیکهایی که به ما  در به یاد آوردن آنچه حفظ کرده ایم  و یا به خاطر سپرده ایم کمک
می کند تدابیر یا وسایل یادیار نامیده می شوند.درتکنیک های تدابیر یادیار ازتصویرسازی ذهنی استفاده فراوانی به عمل می آید.

1- تصویر سازی ذهنی : در هنگام خواندن مطالب سعی کنید تصویر ذهنی از آن برای خود بسازید و در صورت امکان عملا" آن را انجام دهید اگر بتوانید تصاویر مطالب خوانده شده را در ذهن ایجاد کنید خیلی راحت تر می توانید آنها را بخاطر بسپارید.

2- روش قافیه سازی : در این شیوه باید به طور آهنگین و با استفاده از مواد و مطالب آموزشی ، وزن و راههای مقابله با فراموشی و بهسازی حافظه 4 آهنگ خاصی به آنها ببخشید و بدین طریق یادگیری و یادآوری آنها را آسانتر سازید .

3 -  روش مکان یابی : در این شیوه باید به هنگام یادآوری مطالب ، مکان اشیاء را در ذهن مجسم نمائید . مکانهای انتخاب شده باید برایتان کاملا" آشنا باشند تا یاد آوری آنها به سهولت انجام گیرد .

 4 - روش کلمه آویز : بدین منظور فرد بایستی لیستی از کلمات هم وزن و قافیه را حفظ کند و پس از آن ما بین کلمات لیست و موادی که می خواهد آنها را به حافظه بسپارد. ارتباط برقرار کند.

5- روش کلمه کلید : در این روش با استفاده از یک کلمه آشنا ، دو کلمه را به هم ربط داده و آنان را به طور معنا دار به حافظه بسپارید برای یادگیری زبانهای خارجی این شیوه بسیار مفید است .

6-  روش تقطیع : با استفاده از این روش می توان اطلاعات را به واحدهای کوچک تقسیم بندی کرد . مثلا" برای به یاد سپردن یک عدد 12 رقمی می توان آن را به 3 دسته 4 رقمی تقسیم کرد.

7-  روش اکرونیم و آکروستیک : اکرونیم ها نشانه های حروفی هستند که فرد با استفاده از آنها مطالب راههای مقابله با فراموشی و بهسازی حافظه 5 نسبتا" پیچیده ای را به خاطر می آورد مثل ( یونسکو unesco ). در اکروستیک ها از واژه گان یا جملاتی استفاده به عمل می آید که حروف یا حرف اول هر واژه نشان دهنده آن ماده اطلاعاتی است که باید به خاطر سپرده شود .( اش بم)

8 - روش داستان سازی برای خود: اگر یک لیست از مواد غیر مربوط به هم داشته باشیدو بخواهید آنها را حفظ کرده و بعدا" به خاطر بیاورید می توان برای پیوند دادن ما بین مواد لیست از روش داستان سازی استفاده کنید

 

ج) در نوشتن طرح درس عموما و قاعدتا ایجاد انگیزه در الگوی یاددهی و یادگیری بعد از مشخص کردن موضوع درس و آماده سازی وسایل آموزشی قرار می گیرد. ایجاد انگیزه را قبل از مرحله ارزشیابی تشخیصی و در قسمت مراحل قبل از تدریس قرار می دهیم . ولی با نگاهی عمیق تر با توجه به نوع روش تدریس , محتوای آموزشی , زمان کلاس و تعداد فراگیران می توان ایجاد انگیزه را قبل آزمون ورودی و یا قبل از مرور درس گذشته و یا بررسی تکالیف و فعالیت های خلاق و گاهی بصورت  اتفاقی و ناگهانی در ابتدای ورود معلم به کلاس ( مانند همراه داشتن یک وسیله یا تصویر و یا لباس خاص معلم و ....) و یا بصورت کشف کردن توسط فراگیران اتفاق می افتد.

در هر مرحله با روشی خاص و به صورت های مختلف ایجاد انگیزه می کنیم بصورت پرسشی که ذهن
دانش آموزان را درگیرمی کند یا به صورت یک چالش و بر هم زدن نظم می باشد که حتی معلم نیز با وارد شدن به کلاس می تواند این چالش را غیر مستقیم در آنان بوجود آورد و همینطور با به هم ریختن فکر و طرح مسئله نیز        می توان ایجادانگیزه کرد. در کل ایجاد انگیزه برای برانگیختن ذهن دانش آموزان و جلب توجه و بکار گیری حواس در حین تدریس و شوق یادگیری بسیار مهم و ضروری است.