خلاف های راهنمایی و رانندگی

تعدادی از خلاف های راهنمایی و رانندگی در شهر و بیرون از شهر

1077

استفاده از تلفن همراه

 

1076

ایستادن روی خط عابر پیاده

 

1032

تعمیر وسیله نقلیه در معابر عمومی

 

1043

نداشتن و نبستن کمربند ایمنی

 

1098

شستشوی وسیله در راه ها

 

1078

خوردن آشامیدن سیگار کشیدن و...

 

1035

باز کردن درب خودره بدون احتیاط

 

1131

سرعت غیر مجاز

 

1036

باز گذاشتن درب وسیله سمت سواره رو

 

1130

عبور از چراغ قرمز

 

1129

لاستیک صاف بدون عاج

 

1092

حق تقدم       عابر پیاده

 

1068

لاستیک میخدار در مواقع غیر ضروری

 

1132

سبقت غیر مجاز

 

1163

استفاده از لاستیک خارج از استاندارد

 

1101

عدم رعایت فاصله  (عقب و جلو - هنگام تصادف)

 

1084

نداشتن مدارک

 

1044

عدم حرکت بین خطوط

 

1122

مغایرت مدارک با مشخصات فنی

 

1160

دور زدن ممنوع

 

1123

نداشتن برچسب عوارض شهرداری

 

1128

عدم رعایت حق تقدم (وسیله نقلیه دیگر)

 

1111

نداشتن وسایل مناسب فصل زمستان

 

1088

توقف                مطلقا ممنوع

 

1039

در آغوش داشتن طفل درحین رانندگی

 

1089

توقف                 دوبله

 

1009

اطفال کمتر از 12سال صندلی جلو

 

1091

توقف                 ایستگاه اتوبوس و تاکسی

 

1090

ورورد به طرح ترافیک

 

1060

توقف                 پارک ممنوع

 

1107

عدم حرکت در مسیر های تعیین شده

 

1146

توقف                 پیاده رو

 

1102

عدم توجه به تابلو و چراغ ایست

 

1134

توقف دوبله         در ایستادن ممنوع

 

1133

عبور ممنوع

 

1100

توقف در پیچ-حریم تقاطع-پل-تونل

 

1046

عبور در ساعات ممنوع

 

1053

توقف           سد معبر یا اختلال عبورمرور

 

1109

عبور از مسیر ویژه اتوبوس

 

1073

توقف          با موتور روشن بدون راننده

 

1099

عبور کامیون در مسیر غیر مجاز

 

1045

توقف         خلاف جهت حرکت وسایل دیگر

 

1099

و اتوبوس در ساعات غیر مجاز

 

1074

توقف اتوبوس         در خارج از ایستگاه

 

1116

حرکت در سرازیری با دهنده خلاص

 

1030

پارک تاکسی بدون راننده در ایستگاه

 

1119

حرکت غیر ضروری با دنده عقب

 

1096

توقف اتوبوس و کامیون ترانزیت در خیابان شهر

 

1106

پارک روی خط عابر پیاده تا 10 متری

 

1126

توقف در حاشیه راه برای فروش کالا

 

1064

عدم رعایت مقررات هنگام گردش

 

1105

توقف در حریم تقاطع راه آهن 15 متری

 

1140

استفاده از بوق شیپوری در شهر

 

1075

توقف              در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار

 

1104

بوق مکرر و غیر ضروری

 

1095

توقف در سطح آسفالت جاده (دارای حریم)

 

1108

صدای نا هنجار لوله اگزوز

 

1159

عبور وسیله نقلیه از پیاده رو

 

1144

بدون پلاک و یا پلاک ناخوانا

 

1138

حمل اشیا کثیف و حیوانات با وسیله مسافربری

1097

تغییر استاندارد پلاک

 

1103

حمل کود و نخاله ساختمانی بدون پوشش

1125

نداشتن زوج پلاک یا پلاک سوم( دست کاری)

 

1115

حمل جنازه با وسیله شخصی و عمومی

1113

حرکت با پلاک بدون اعتبار و غیر مجاز

 

1118

حمل بار تجاری با وسیله شخصی و مسافربری

1112

حرکت با شماره موقت بیش از 10 روز

 

1135

حمل  مواد محترقه و آتش گیر غیر مجاز

1055

عدم رعایت فاصله قبل و بعد از سبقت

 

1137

حمل بار ی که موجب نارضایتی مسافر گردد

1093

عدم استفاده از عینک طبی( گواهینامه)

 

1143

حمل تیر آهن بدون شرایط ایمنی

1166

دستکاری سرعت سنج یا سرعت نگار

 

1152

حمل مواد سوختی خارج از باک مجاز

1047

ریزش روغن و سوخت در سطح راه

 

1139

تخلیه زباله و نخاله در حریم راه

1136

دود کردن وسیله و نقص فنی

 

1158

باز کردن قفل مخصوص (ماموران راهنمایی و رانندگی)

1127

حرکت مارپیچ

 

1121

تجاوز به چپ از وسط معابر(خط ممتد)

1170

حرکت نمایشی و خطر ناک

 

1148

مغایرت مشخصات مسافر با بارنامه

1071

عدم رعایت حداقل سرعت تعیین شده

 

1161

سوار و پیاده کردن خارج از محل مجاز

1154

باربند نا امن و عدم بارگیری مناسب

 

1080

سوار کردن فرد برروی بارها

1156

رانندگی با مستی

 

1065

سوار کردن فرد در صندوق عقب

1157

سبقت از راست

 

1072

سبقت کامیون واتوبوس در شهر

1094

گردش  به چپ و راست در محل ممنوع

 

1114

مسافرکشی با وسیله شخصی  در شهر

1120

تغییر خط و حرکت ناگهانی در معابر

 

1168

جابجایی مسافر با پلاک شخصی در جاده

1038

حرکت با نور بالا در شهر و معابر

 

1164

حمل مسافر با وسیله غیر مسافربری

1081

پوشاندن چراغ عقب و جلو

 

1052

حمل مسافر توسط ماشین آلات کشاورزی

1146

نقص سیستم روشنایی هنگام شب

 

1056

یدک کشی برخلاف قانون و بدون احتیاط

1110

نقص در چراغ جلو-عقب-راهنما

 

1087

بدون علامت دست یا راهنما پیچیدن

1034

روشن نکردن چراغ در شب

 

1031

استفاده غلط از چراغ راهنما

1062

نورافکن یا نور سفید عقب-قرمز جلو

 

1057

استفاده غیر مجاز از آژیر و چراغ گردان

1033

نداشتن کلاه ایمنی

 

1151

استفاده از پیک نیک در داخل وسیله

1170

تک چرخ زدن

 

1079

عبور کامیون و اتوبوس از خط سرعت( اتوبان)

1014

سوار کردن بیش از ظرفیت

 

1058

حرکت در موازات هم در راه های با عرض کم

1061

راه ندادن وسیله نقلیه پشت سر( سبقت)

 

1155

رانندگی بیشتر از مقدار ساعات تعیین شده

               
تعدادی از خلاف های راهنمایی و رانندگی در شهر و بیرون از شهر