دل

کمی به این جمله فکر کنید

 یا خودتان  این مسئله را تجربه کرده اید و یا در اتفاقات روزمره بارها دیده اید چرا وقتی دو نفر با هم مشاجره و دعوا می کنند با اینکه بسیار بهم نزدیکند و صدای هم را راحت می شنوند سر هم فریاد می کشند ؟

از خودتان پرسیده اید : اگر اینها آرام هم حرف بزنند صدای هم را می شنوند در اتاقی که چند متر مربع بیشتر نیست صدای فریاد آنها چند خیابان آنطرف تر هم می رود... چرا؟

وقتی دونفر از هم بدشان می آید دل های آنها از هم فاصله می گیرد و احساس می کنند که از هم دور هستند با توجه به نسبت این دوری صدای بلندتر می شود تا فکر کنند طرف مقابل کاملاَ صدای او را شنیده است.

اما وقتی دو تادل و دو نفر عاشقانه همدیگر را دوست دارند و با اینکه دور هستند ولی باز صدای هم را راحت می شنوند و نیازی به حرف زدن نیست حتی کنار هم هستند با هم نجوا می کنند و گاهی آرام به چشمان هم نگاه می کنند و یک دنیا حرف می زنند

 
حالا به سوال فکر کنید: چرا وقتی با خدا حرف می زنیم سر به آسمان بلند می کنیم و با اینکه او را نمی بینیم‘ آرام و بی صدا شکر می گوئیم و مناجات می کنیم ؟ می خواهی کمک کنم تا جواب را بیابی؟

او با ما دوست است دوستی نزدیک در کنار قلب ما نزدیکتر از رگ گردن بما....او آنقدر مهربان است که وقتی کسی دیگر را وارد قلب خود می کنیم او به نفع نفر دوم خانه را خالی می کند و جایش را به او می سپارد.... من فکر می کنم بعضی از ما برای حتی نماز خواندن و دعا کردن هم باید فریاد بزنیم

من معتقدم آرام مثل باران هم گریه کنیم او می فهمد که چه می گوئیم ...

اما خدا درکار و زندگی ما دخالتی نمی کند تا اینکه از او بخواهیم