شعر1
برآن ســرم

بر آن سـرم که پیرانه سر عاشقی زسرگیرم     

 

بـه یک دمــــی ز هوای وصـل تو  به پر گیرم

شکنـج زلف تو و خم ابــروی چـــو ماهــت

 

بـر آن امـیـــد داردم  که روزی قرار گیــرم

سـالــها زبتــکــــده هــــا بت  تراشـــیدم 

 

تا کـه در آغــوش نگـــارین بتی مقر گیــرم

شب تــــار به سحر میکده هـا خراب کردم

 

که شـایـــد ز ســاغر ســاقی قـــوام گیــرم

سالها شمع مجلس هــر انجــــمن گشتــــم

 

تا ز خـســـــروی عشـــق مـفــّر گـیـــــرم

بسته نـــگاه مرا به خـــم قامـــــت خویش

 

تا به عشــــوه ای زیــــر و زبــــر گیــــرم

روزها بــوسه بر آن خال ســیه طلب کردم

 

که شـــاید ز گــــــــرمی آن دوام گیــــرم

نمانده ثبت و ثبــــاتی برای دوام عشـــــق

 

من آن شیخ ثنــاگویم کـــی مــلال گیـــــرم