شعر3- غم مخور
غم مخور

لرزد از تاب بنفشه دل غــم مخـــــور

 

سوسن عاشق روزی هم بخندد غم مخور

آئینه ستاریت تا به چند پـوشش کنـــد

 

این معــما هم به آخر می رسد غم مخور

آسمان بی رنگ پر از ستـاره می شـود

 

باز هم آفــــتاب فردا می رسد غم مخور

گر ثناگویان آن کار دیگـر می کنـــنـد

 

در پی وجدان خویشــــند غــــــم مخور

عشق نیلوفر گر نپیچد همـچو مـــــو

 

دلبرا نرم گردد همچو موم غـــــم مخور

این دوروزه گر که مستی کم می رسد

 

از برای نـــاز ساقیـــــست غـــــم مخور

تا به کی عشق ها را پر رنگ می کنــی

 

عمر تو روزی بــه پایان می رسد غم مخور

طوفان در راه و نوح را چـــــه غـــم

 

این بـلم از دریــــاها رد می شود غم مخور

گر که شب خسرو نرفته خواب شیرین

 

چه شیرین ها کشیـــــده در بغل غم مخور

هزاران گر ببندد آواز خــــویــــــش

 

شیـخ آوازش تـا هزاران می رسد غم مخور