فرم ارزیابی از تدریس

فرم ارزیابی از تدریس کلاسی

نام مدرس:                             تاریخ تدریس:          محل تدریس :               عنوان تدریس:                   کتاب:                  مقطع/ پایه:

ردیف

عنوان فعالیت

4

3

2

1

0

1

داشتن طرح درس مطابق رویکرد یاددهی و یادگیری(طرح درس نویسی سناریویی)

 

 

 

 

 

2

رفتار ورودی برقراری ارتباط- حضور غیاب

{

 

 

 

 

3

ارزشیابی تشخیصی- ارزشیابی ورودی دیدن تکالیف جلسه قبل

{

{

 

 

 

4

ایجاد انگیزه و رغبت  - ایجاد چالش و  نمایش خلاق ....

{

 

 

 

 

5

اجرای تدریس( تسلط بر محتوا- کنترل زمان – کنترل کلاس و نظارت و رهبری کلاس و....)

 

 

 

 

 

6

استفاده از روش تدریس فعال( گروه بندی و مشارکت فراگیران و ....)

 

 

 

 

 

7

حصول اهداف  و حیطه ها( رسیدن به سطح دانش مهارت و نگرش مورد انتظار)

{

{

 

 

 

8

ارزشیابی تکوینی ( پرسش هنگام تدریس)

{

{

 

 

 

9

رفع نقص و مرور درس

{

{

 

 

 

10

ارزشیابی تکمیلی ( پرسش شفاهی یا تکمیل چک لیست رفتاری و یا ... با توجه به نوع روش تدریس)

{

{

 

 

 

11

ارائه تکلیف خلاقانه

{

{

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی داور

امضاء داور

جمع امتیاز 30 تقسیم بر 3  برابر با 10 نمره تدریس کلاس

جمع کل