دوباره نگاه کن
چشم ها را باید شست
طور دیگر باید دید