حاکم جبار بهتر است از هرج و مرج در جامعه

'اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم.' [ محمد بن علی بن عثمان الکراجکی، کنزالفوائد، تحقیق عبدالله نعمه، دارالاضواء، بیروت، 1405 ق. ج 1، ص 136، محمد باقر المجلسی، بحارالانوار الجامعه لعلوم الائمه الاطهار، الطبعه الثالثه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1403 ق. ج 75، ص 359. ]

شیر درنده از حاکم ستمگر بهتر است و حاکم ستمگر از فتنه ی طولانی بهتر است.

امام "ع" به صراحت حکومت ستمگر را از فتنه ی طولانی و هرج و مرج و بی قانونی بهتر معرفی می کند. امیر مومنان "ع" وجود نظم اجتماعی و قانون را آن قدر ضروری می داند که نبود آن را به منزله ی اسارت انسان در چنگال حیوانی درنده، بلکه بدتر می داند. از آن حضرت وارد شده است که فرمود:

'امام عادل خیر من مطر وابل، "و" سبع حطوم اکول خیر من وال غشوم ظلوم، و وال غشوم ظلوم خیر من فتنه تدوم.' [ ابوعبدالله محمد بن سلامه القضاعی، دستور معالم الحکم و ماثور مکارم الشیم، قدم له السید عبدالزهراء الحسینی الخطیب، الطبعه الاولی، دار الکتاب العربی، بیروت، 1401 ق. ص 21. ]


پیشوای دادگر از باران پیوسته "که همه چیز را بارور می کند" بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانروای ستمکار بهتر است و فرمانروای بیدادگر از ادامه ی هرج و مرج نیکوتر است.