اعداد اعشاری- ریاضی چهارم- دریافت مفهوم

عنوان تدریس:اعداد اعشاری                          مدت تدریس:45دقیقه           

_  محل تدریس:کلاس

_ الگوی تدریس:دریافت مفهوم                                                         

_روش تدریس:ساختن گرایی(Y نرم غیر مستقیم)

_   نوع ارزشیابی: توصیفی                      مقطع تحصیلی:چهارم ابتدایی         تعدادفراگیران:20نفر                                    مدرس:فاطمه سلیمان زاده                                                                                             

 

اهداف کلی تدریس:آشنایی دانش آموزان با ریاضی پایه چهارم ابتدایی

اهداف جزئی:از دانش آموز پایه چهارم ابتدایی انتظار می رود که:

اعداد اعشاری را یاد بگیرد.

برای شکل های داده شده اعداداعشاری مربوطه را بنویسند.

برای اعداد اعشاری داده شده شکل ترسیم کنند.

اهداف رفتاری:دانش آموز پایه چهارم ابتدایی باید بتواند:

1-مفهوم اعداد اعشاری را بیان کند.(مهارت کلامی)

2-جزءصحیح وجزءنا صحیح اعداد اعشاری را از هم جدا کند.(مهارت کلامی)

3-برای شکل های داده شده اعداد اعشاری مربوطه را بنویسد.(دانشی)

4-برای اعداد اعشاری داده شده اشکال مربوطه را ترسیم کند.(مهارتی)

5-در گروه باعلاقه وبا مشارکت با هم گروهی هایش تعامل کند.(نگرشی)

6-برای اعداد اعشاری داده شده محور ترسیم کند(مهارتی)

7-برای محورهای داده شده اعداد اعشاری مربوطه را بنویسد(دانشی)

8-برای شکل های داده شده محورهای مربوطه را رسم کند.(مهارتی)

9-دانش آموز با مهره هایی که در اختیار دارد بسته های ده تایی ویکی درست کند وعدد اعشاری آن را بنویسد.(مهارت ذهنی-مجسم)

10-با استفاده از شکل هایی که در اختیارش قرار می گیرد بتواند عدد اعشاری بنویسد.(مهارت ذهنی-نیمه مجسم)

11- اعداد اعشاری را از نظر بزرگی وکوچکی با هم مقایسه کند.(مهارت ذهنی)

12-اصول تبدیل عدد کسری به عدد عشار را کشف کند.(مهارت ذهنی)

13-مسایل مربوط به اعداد اعشاری را حل کند.(مهارت ذهنی)

وسایل مورد نیاز:مهره هایی به رنگ قرمز وآبی-شکل هایی که قبل از کلاس توسط معلمبرای چهارگروه کلاس ترسیم شده است-مفاهیم مورد نظر وجداول آن-چهار عدد متر

لیست پیش دانسته ها:

دانش آموز پایه چهارم ابتدایی برای آموختن درس جدید باید بتواند:

1-اعداد را دسته بندی کند.

2-اشکال را بشمرد.

3-نماد اعداد را بخواند وبنویسد.

4-مفهوم کسر را بداند.

5-برای کسر های داده شده تصویر ترسیم کند.

6-برای تصاویر داده شده کسر بنویسد.

رفتار ورودی:ابتدا وارد کلاس می شوم سلام واحوال پرسی می کنم.برای حضور وغیاب یک ابر درست شده ومانند این است که می بارد روی قطره های آب اسم دانش آموزان نوشته شده است هر دانش آموز در حین ورود به کلاس نام خود را بر میدارد به اسامی نگاه می کنم تا ببینم چه کسی غایب است.

ارزشیابی ورودی را به این صورت انجام میدهم:

دوستای گلم درس جلسه قبل که در مورد اعدا مخلوط بود رو یک مرور می کنیم.الان به هر گروه یک برگه میدم همه گروه ها باهم این برگه هارو تکمیل کنید.اعداد مخلوط را به کسر وکسر را به اعداد مخلوط تبدیل کنید.

گروه گل یخ:                         

گروه گل لاله:                     

گروه گل سوسن:      

گروه گل یاس:        

خب حالا تکالیفتان را سرگروه ها میبینند وسرگروه ها تکالیفشان را بیاورند تا من ببینم.

(4دقیقه)

ارزشیابی تشخیصی:

خب  دخترای گلم الان کی میتونه عدد ده رو به پنج قسمت دسته بندی کند؟سوگند تو که بلدی بیا دسته بندی کن خانم ده تا شکل میکشم دو تا دوتا دسته بندی میکنیم میشه پنج تا دسته دوتایی.آفرین بشین دخترم.

کی میتونه بیست تا شکل بکشه وعدد بیست رو با نماد ریاضی بنویسه؟سحر توبیا آفرین دختر گلم.

چه کسی می تواند برای این تصویر یک کسر بنویسد؟دخترم پریا تو که دستتو بلند کردی بیا بنویس.

 

 

 

 

الان چه کسی می تونه برای این کسر یک شکل بکشه؟8/6

سارا:خانم یک شکل می کشیم وآن را به هشت قسمت تقسیم میکنیم وشش قسمت را رنگ می کنیم.بله آفرین دخترم.

گروه بندی کلاس:افرادی که در یک گروه همگی قوی هستند را بین گروه های ضعیف پخش می کنم.دانش آموزانی که کمی ضعیف هستند را با دانش آموزان قوی هم گروه می کنیم.

ایجاد انگیزه:به هر گروه یک متر داده واز آنها می خواهیم که قد یکی از دوستانشان را بگیرندآنها میبینند که قد شخص بین یک ودومتر است.حالا بچه ها توجه کنید این عددی که ما به دست آورده ایم دقیق نیست برای همین منظور ما می خواهیم یک روش جدیدیاد بگیریم تا قد دقیق خود را به متر به دست بیاوریم.(3دقیقه)

 

 

 

ارایه تدریس:

گام اول:ابتدا تعدادی فلش کارت حاوی تصاویر مربوط به اعداد اعشاری وتعدادی تصویر نامربوط به مفهوم بین گروه ها پخش میکنیم.از آنها می خواهیم در مورد فلش کارت ها فکر کنند وسعی کنند مفهوم مورد نظر را حدس بزنند.جدول بله وخیر را ترسیم میکنیم ومفاهیم راخودمان دسته بندی می کنیم.مفاهیم مربوطه را در ستون آری ومفاهیم نامربوط را در ستون خیر قرار میدهیم.

آری

خیر

اندازه

1.5لیتر

6.5سانتی متر

بیشتروکمتر

کسر

عدد مخلوط

تقریب

عددصحیح

3لیتر

5سانتی متر

کسر بخش پذیر

عدد دقیق وطبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گام دوم:

مرحله اول:جدول آری-خیر را رسم میکنیم واز دانش آموزان میخواهیم تعیین کنند تا هر مفهوم در کدام ستون قرار دارد.

آری

خیر

ممیز

عدد دوقسمتی

مرتبه اعداد

خط جدا کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممیز دار نیست

عدد یک قسمتی

کسر بخش پذیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله دوم:اکنون شما مثال بزنید وستون آن را مشخص کنید؟ از دانش آموزان می خواهیم مفاهیم موجود در فلش کارت ها را تعیین کرده وآنها را در جدول آری-خیر بنویسند.

آری

خیر

عدد بین1و2

عدد تقریبی

کسر بخش ناپذیر

عدد1

عدد صحیح

کسر بخش پذیر

 

 

گام سوم:از کدام مثال به مفهوم پی بردید؟خانم از مفهوم متر وقد وبقیه مثال ها

بله دخترای گلم مفهوم مورد نظر اعداد اعشاری است.به هریک ازگروه ها ده تا مهره می دهم.به گروه گل یخ6مهره قرمز وچهارمهره آبی می دهم.به گروه گل لاله 3مهره قرمز و7مهره آبی وبه گروه گل سوسن 9مهره قرمز ویک مهره آبی وبه گروه گل یاس 5مهره قرمز و5مهره آبی می دهم.خب بچه ها حالا نسبت مهره های قرمز به کل شکل را ابتدا به کسر وسپس به صورت اعداد اعشاری بنویسید.خب بچه ها الان که نوشتید یک نفر بیاد وبه بقیه گروه ها توضیح دهد.گروه گل یخ خانم کل شکل ما ده است پس مخرج ده می شود وتعداد مهره های قرمز6است پس صورت 6می شود کسر به این صورت می شود 10/6اگر به صورت اعشاری بنویسیم باید ممیز بزنیم پس می شود6/0آفرین به گروه گل یخ بعداز این مرحله سراغ مرحله نیمه مجسم میرویم.به هر گروه شکل هایی که از قبل تهیه کرده ام می دهم.خب عدد اعشاری مربوط به هر شکل را بنویسید وآن را روی محور نشان دهید.

 

گروه لاله:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه یاس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه گل یخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه سوسن:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20دقیقه)

ارزشیابی تکوینی:در حین ارایه تدریس انجام شد.وبرای هر گروه چک لیست تهیه شده پر می شود.

پاسخ به سوالات ورفع اشکال:اگر کسی سوالی دارد می تواند از هم گروهی های خود بپرسد اگر سوالی که کل گروه نتوانستند جواب بدهند می توانید از من بپرسید.(2دقیقه)

تغییر در نگرش:خب دخترای گلم شما که باهم تعامل کردیددیدید که می توانید با همکاری هم چیز های زیادی یاد بگیرید.(1دقیقه)

جمع بندی درس ومرور مطالب:خب بچه ها حالا می خواهیم قدتون رو اندازه بگیریم حالا به صورت گروهیی با متر هایی که در اختیار دارید قد خود را به متر ودقیق اندازه بگیرید.(5دقیقه)

ارزشیابی پایانی:الان به این سوال به صورت فردی پاسخ دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای اعداد زیر شکل کشیده وعدد را روی محورنشان دهید.

6/8و9/5

(5دقیقه)

ارایه تکلیف:

1-در خانه یک سیب بردارید وآن را به ده قسمت ببرید وبین اعضای خانواده تقسیم کنید ونسبت مقدار سیبی که به مادرتان رسیده است را به کل سیب ابتدا به کسر وسپس به اعشاربنویسید.

2-نسبت قاشق های موجود در خانه به بشقاب های موجود را ابتدا به کسر وسپس به اعشار بنویسید.

3-کل پول تو جیبی یک هفته را حساب کنید ونسبت پس انداز خود به کل پول را حساب کنید.

4-یک مسئله طراحی کنید که در مورد عدد اعشاری باشد وآن را حل کنید وبه کلاس بیاورید.

(2دقیقه)

 

چک لیست رفتاری:

اهداف     اسامی دانش آموزان

گروه گل یخ

گروه گل لاله

گروه گل یاس

گروه گل سوسن

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

دانش

1-برای شکل های داده شده اعداد اعشاری مربوطه را بنویسد

2-برای محورهای داده شده اعداد اعشاری مربوطه رابنویسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارت

 

1-برای اعداد اعشاری داده شده اشکال مربوطه را رسم کند

2-برای اعداد اعشاری داده شده محور رسم کند

3-برای شکل های داده شده محورهای مربوطه را رسم کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگرش

در گروه باعلاقه وبا مشارکت با هم گروهی هایش تعامل کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارت کلامی

1-مفهوم اعداد اعشاری را بیان کند

2-جزءصحیح وجزءنا صحیح اعداد اعشاری را از هم جدا کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارت ذهنی

1-دانش آموز با مهره هایی که در اختیار دارد بسته های ده تایی ویکی درست کند وعدد اعشاری آن را بنویسد

2-با استفاده از شکل هایی که در اختیارش قرار می گیرد بتواند عدد اعشاری بنویسد

3-اعداد اعشاری را از نظر بزرگی وکوچکی با هم مقایسه کند

4-مسایل مربوط به اعداد اعشاری را حل کند

5-اصول تبدیل عدد کسری به عدد عشار را کشف کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:نیاز به تلاش بیشتر                             2:قابل قبول

3:متوسط                                           4-خوب

5:خیلی خوب