اندازه گیری زاویه- ریاضی چهارم-بدیعه پردازی

نام درس: ریاضی  موضوع: اندازه گیری زاویه      پایه: چهارم ابتدایی         زمان: 35دقیقه

تعداد فراگیران: 25 نفر  تاریخ اجرا: 18/10/90  الگو: بدیعه پردازی   معلم: سمانه جهان بخشی

اهداف کلی:

آشنایی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی با زاویه

اهداف جزیی:

پس از پایان تدریس از دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی انتظار می رود که:

1- بامفهوم زاویه آشنا شوند.                              

2- زاویه را بشناسند.

3- تقسیم بندی در کاغذ را برای تشکیل زاویه بدانند.

4- با تا کردن کاغذ برای تشکیل زاویه آشنا شوند.

5- نقاله را بشناسند.

6- مفهوم نقاله و کارایی آن را بشناسند.

7-کار با نقاله را بدانند.

8-گونیا را بشناسند.

9- مفهوم گونیا و کارایی آن را بشناسند.

10-کار را گونیا را بدانند.

11- تشخیص زاویه با گونیا را بشناسند.

12- تشخیص زاوایا با نقاله را بشناسند.

13- با ساختن زاویه به وسیله ی گونیا آشنا شوند.

14- با ساختن زاویه به وسیله ی نقاله آشنا شوند.

15- با مثلث متساوی الساقین را بشناسند.

16- مثلث متساوی الاضلاع را بشناسند.

اهداف رفتاری:

پس از پایان تدریس دانش آموزان چهارم ابتدایی باید بتوانند که:

1- زاویه را به کمک هم گروهی های خود تعریف کند. (شناختی)

2- زاویه را به کمک معلم تشخیص دهند. (شناختی)

3- با یک کاغذ و به کمک معلم زاویه را نشان دهند. (شناختی)

4- با تا کردن کاغذ به کمک هم گروهی های خود زاویه درست کنند. (مهارتی)

5-به کمک معلم بتواند با نقاله کار کند. (مهارتی)

6- به کمک معلم خود بتوانند مفهومی از گویا را شرح بدهند. (شناختی)

7- با کمک معلم خود با استفاده از گونیا زاویه درست کنند. (مهارتی)

8- با کمک معلم خود با استفاده ازنقاله زاویه درست کنند. (مهارتی)

9- با کمک معلم خود با گونیا کار کنند. (مهارتی)

10- به وسیله کتاب یک زاویه با استفاده از نقاله درست کنند. (مهارتی)

11- با کمک کتاب و معلم یک مثلث متساوی الساقین ترسیم کنند. (مهارتی)

12- با کمک کتاب و معلم یک مثلث متساوی الاضلاع ترسیم کنند. (مهارتی)

13-به کمک معلم بتوانند اندازه زوایا را به کمک نقاله تشخیص بدهند. (شناختی)

14-به کمک معلم بتواند زوایا را به کمک گونیا تشخیص دهند. (شناختی)

وسایل موردنیاز: تخته، ماژیک، پروژکتور، کاغذ رنگی، تصویر، چسب، قیچی، نخ

رفتار ورودی: (جلب توجه): معلم با لبخند وارد کلاس می شود سلام و احوال پرسی می کند و به حضور و غیاب می پردازد.

ارزشیابی تشخیصی: در این بخش معلم، ابتدا تکالیف جلسه قبل دانش آموزان را می بیند و در صورت وجود مشکل، به رفع آن می پردازد. پس از دیدن تکالیف انجام شده به منظور اطمینان از یادگیری همه 1 سوال مطرح می کند و از شاگردان می خواهد که پای تابلو آمده و جواب را بگویند و بنویسند.

1-یک مستطیل چند زاویه دارد؟

به کمک گونیا بررسی کنید که این زاویه ها، زاویه ی راست هستند یا نه.

ایجاد انگیزه: معلم با تعدادی کاغذ رنگی دایره ای مقوایی بزرگ، وارد کلاس می شود.

ارائه درس جدید (به روش بدیعه پردازی)

گام اول:

در این گام معلم از دانش آموزان می خواهد که در گروه های خود زاویه را تعریف کنند و در برگه ای بنویسند و درنهایت گروه ها تعریفی از زاویه را ارائه بدهند. و هم چنین در اطراف خود مشاهده کنند و نام اشیایی که در آنها زاویه را مشاهده می کنند بنویسند. دانش آموزان لبه های تخته، موزاییک، گوشه کتاب و دفتر و ... می بینند و نام آنها را لیست می کنند.

گام دوم:

در این گام معلم از دانش آموزان می خواهد که با استفاده از کاغذهای رنگی زاویه هایی که می بینند را درست کنند و هر گروه این زاویه ها را روی میزهای خود بگذارد و هر گروه بخشی را برداشته و آن را ببرند و با استفاده از همان نخ اندازه های زاویه ها را بگیرند و هرچه را می بینند بلند بگویند. در این مرحله همه نظرات خود را می گویند و معلم هم به همه ی نظرات گوش می دهد.

دانش آموزان نظرات خود را بیان می کنند:

  • خانم برای ما زاویمون راست هستش.
  • خانم یکی از زاویه ها بزرگ و یکی دیگه کوچک هستش.
  • خانم زاویه ما کوچکتر هستش.
  • خانم زاویه ما خیلی باز هستش.

گام سوم:

در این مرحله معلم قیاسها و نظرات دانش آموزان را که بیان کرده بودند انتخاب می کند و از آنها می خواهد که برای نظرات خودشان دلیل بیاورند و در این مرحله معلم نظرات دانش آموزان البته آنهایی که درست هستند و به درس ارتباط دارند را بر روی تخته می نویسند. و از دانش آموزان می خواهد که با نخ ها زاویه ها را اندازه بگیرند. در این مرحله معلم زاویه هایی را روی تخته می کشد و دانش آموزان باید ویژگی آنها را براساس آن چیزی که در ابتدا در گروه های خود مشاهده کرده اند بگویند.

ارزشیابی پایانی: در این مرحله معلم تعدادی زاویه را بر روی تخته می کشد و از دانش آموزان می خواهد که با نخ آنها را اندازه بگیرند. و ویژگی آنها را لیست کنند.  

ارائه تکلیف:

معلم از دانش آموزان می خواهد که تحقیق کنند و ببیند که با چه چیزهای دیگری به غیر از اینها می توانیم زوایا را اندازه گیری کنیم.

تکلیف خلاقانه:

از دانش آموزان خواسته می شود که برای جلسه بعد وسیله ای را درست کنند که بشود با آن زوایا را به طور دقیق اندازه گیری کرد.