اندازه گیری طول- ریاضی اول- تدریس اعضای تیم

طرح درس روزانه

نام درس: ریاضی       عنوان تدریس: اندازه گیری طول              پایه:چهارم          مقطع: ابتدایی

محل تدریس: کلاس               تعدادفراگیران:  15نفر         مدت تدریس:45دقیقه  نام مدرس: پرندی            

روش تدریس:فعال گروهی

الگوی تدریس: تدریس اعضای تیم

اهداف کلی: آشنایی دانش آموزان با اندازه گیری طول

اهداف جزئی:

آشنایی فراگیران با اندازه گیری طول

آشنایی فراگیران با ابزار های اندازه گیری طول

آشنایی فراگیران با نحوه اندازه گیری طول

آشنایی فراگیران با سانتی متر

آشنایی فراگیران با متر

آشنایی فراگیران با ابزار اندازه گیری سانتی متر

آشنایی فراگیران با ابزار انداه گیری متر

آشنایی فراگیران با کاربرد و ابزار های اندازه گیری طول

اهداف رفتاری:

 فراگیران باید بتوانند انواع ابزار های اندازه گیری طول را نام ببرند.(شناختی-دانش)

 فراگیران باید بتوانند طول اشیا و وسایل را تشخیص دهند و با ابزار اندازه گیری کنند.(مهارتی)

فراگیران باید بتوانند نحوه اندازه گیری طول را توضیح دهند(شناختی-دانش)

فراگیران باید بتوانند برای شناخت ابزار های اندازه گیری طول از خود کنجکاوی نشان دهند(عاطفی)

 فراگیران باید بتوانند کاربرد ابزار های اندازه گیری طول را بیان کنند(شناختی-دانش)

 فراگیران باید بتوانند طول یک شکل را با خط کش اندازه گیری کنند.(مهارتی)

فراگیران باید بتوانند برای شناخت ابزار های اندازه گیری طول از خود علاقه نشان دهند(عاطفی)

 فراگیران باید بتوانند طول کتاب درسی خود را با خط کش اندازه گیری کنند.(مهارتی)

 فراگیران باید بتوانند از ابزار های اندازه گیری نقاشی رسم کنند.(مهارتی)

 فراگیران باید بتوانند یک خط کش متفاوت بسازند.(مهارتی)

 فراگیران باید یتوانند طول نیمکت های خود را با متر اندازه گیری کنند.(مهارتی)

وسایل مورد نیاز: تعدادی شکل هندسی-کتاب درسی- خط کش-متر

ارزشیابی ورودی:

ابزار اندازه گیری زمان رانام ببرید؟

180ثانیه چند دقیقه است؟

2دقیقه چند ثانیه است؟

گروه بندی: سه گروه 5 نفره انتخاب میکنیم وبرای هرگروه یک سرگروه زرنگ انتخاب میکنیم.بر اساس پاسخ به سوال ارزشیابی تشخیصی دانش آموز زرنگ را سرگروه قرار داده و گروه بندی میکنم.

ارزشیابی تشخیصی:

ابزار های اندازه گیری طول کدام ها هستند؟

کاربرد اندازه گیری طول را بیان کنید؟

جلب توجه: معلم درحالی که یک خط کش بزرگ و متر در دست دارد و آنهارا در مقابل دید دانش آموزان قرار داده است وارد کلاس میشود.

سلام و احوالپرسی و حضور غیاب

ایجاد انگیزه: تعریف کردن قصه کوتاه.

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود یه خرگوش کوچولو بود که تو یه خونه کوچولو توجنگل سرسبز زندگی میکرد که یه حیاط بزرگ داشت و توی حیاط یه باغچه کوچولو مستطیلی شکل داشت که همیشه اونجا هویج های خوشمزه میکاشت اون میخواست طول باغچه اش رو اندازه بگیره اما نمیدونست چطوری اینکارو بکنه ...به نظر شما خرگوش کوچولو برای اندازه گرفتن طول باغچه اش به چه وسیله ای نیاز داشت؟

ارائه درس:

مرحله اول: مشخص کردن قسمت های مختلف برای افراد گروه

بخش اول:دو دانش آموز میخواستند ارتفاع در ورودی کلاس را اندازه بگیرند آنها دو خط کش یک متری داشتنداما به این مشکل برخوردند که شکل خط کش هردو رسم شده .

جاهای خالی را پرکنید تا ارتفاع در پرشود.1متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1متر

                                                                                               (  ) سانتی متر( ) سانتی متر

 

 

                                                                  

 

                                                           (   ) سانتی متر

در شکل روبه رو طول پاره خط ( ب-ن) را پیدا کنید.

                                                                            

                                                               ب          3ن        4      ج

 

 

بخش دوم:  میخواهیم یک تکه روبان 110 سانتی متری را به یک روبان 90 سانتی متری متصل        کنیم تایک روبان 185 سانتی متری درست شود.چند سانتی متر از این روبان هارا باید روی هم قرار دهیم؟

                                                                سانتی متر(  )                  

                                                                                                                                                         سانتی متر(   )                                                                          

 

                                                   (  ) سانتی متر       

 

 

 

 

 

(    )سانتی متر                                                                  (   )سانتی متر

 

 

 

 

 

میخواهیم یک نوار کاغذی به طول  یک متر را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم پس از آنکه نوار کاغذی را از محل های مشخص شده بریدیم طول یک قسمتت کوچک را با یک کسر بیان میکنیم. درجای خالی چه عددی را مینویسیم.

طول یک متر چندبرابر یک قسمت کوچک است؟..............

                                                                                                                           

بخش سوم:                                                                                      1متر

 

 

 

 

یک نوار کاغذی به طول یک متر را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.طول هرقسمت کوچک را با یک کسر بیان کنید و در جای خالی بنویسید.................متر

                                                                                       1متر                                                 

طول 1متر چند برابر هر قسمت کوچک است؟............

طول 3سمت کوچک را بایک عدد بیان کنید.(‌‌‌         ) متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دونوار کاغذی در شکل روبه روبه قسمت های مساوی تقسیم شده اند.طول نوار (آ) چند برار  طول نوار(ب)است؟

                                                                                                                     (ب)                                                                (آ)                                

 

 

 

 

 

 

طول نوار (ب) چه کسری از طول نوار (آ) است؟        

مرحله دوم : شامل گروه بندی به 3 گروه 5 نفره با دانش آموزان زرنگ که سرگروه محسوب میشوند و به شکل u بنشینند.

مرحله سوم: قسمت های مشخص شده را در اختیار اعضای گروه قرار داده تا مطالع کنند و با راهنمایی سرگروه و سایر اعضا حل کنند.

مرحله چهارم: همه اعضایی که مسئول تدریس بخش در گروه هستند کنارهم قرار میگیرند تا درک خود را از موضوع و روش حل مسئله را به هم انتقال دهند و مشکلات را رفع نمایند.

مرحله پنجم: در این مرحله هر عضو به تیم خود برگشته و تدریس بخش مربوط به خود را آغاز میکند این کار توسط تمام افراد انجام و کل مبحث توسط اعضای تیم تدریس و حل میشود.

مرحله ششم: ارزشیابی تکوینی

 

 

 

کدام گروه میتواند این سوالات را حل کند؟                             3              4                     5

  1. طول (آ-د) ..............سانتی متر                                                                              

                                                                                                                                                                                د       س                ب                    آ

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. طول نوار (ب) چه کسری از نوار (آ) است؟

 

                                                                                      (ب)                       (آ)

                                                

مرحله هفتم:جمع بندی مطالب:

درپایان به کمک فراگیران به جمع بندی مطالب پرداخته و درباره موضوع درس توضیح مختصر هم میدهیم.

 

ارزشیابی پایانی:

 

هریک از شما فراگیران عزیز به سوالات زیر که از کتاب استخراج شده جواب بدهید:

 

 

  1. باتوجه به شکل جاهای خالی را با عددمناسب پرکنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

    

  •  
  1. نوار را به اندازه کسر نوشته شده رنگ کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

متر                                                                           متر     
 

  1. درپارک شادی 10 درخت و 20 درخت سرو وجود دارد.زهرا میگوید در مقابل هردرخت کاج 2 درخت سرو وجود دارد ولی مریم میگوید کل درخت ها کاج است. زهرا درست میگوید یا مریم؟

مرحله هشتم:  در اینمرحله معلم کلید سوالات را در اختیار فرا گیران قرار داده تا برگه های خود و دوستانشان را تصحیح کنند.

مرحله نهم: در این مرحله نمرات فردی و گروهی روی جدول نوشته و تجزیه و تحلیل میشود.

انتظارات:  برای جلسه آینده گروه 3 درمورد واحد های اندازه گیری طول اطلاعات جمع آوری کند و ارائه دهد.

تکلیف خلاقانه: جواب این سوال را هرکس برای جلسه بعدی پیدا کند امتیاز دارد؟

طول شیر آبخوری مدرسه تا سطح زمین چقدر است؟

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چک لیست رفتاری ارزشیابی

اسامی دانش آموزان

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

نمرات گروهی

اهداف

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 

دانش

ابزار های اندازه گیری طول را نام ببرند؟

 نحوه اندازه گیری طول را بیان کنند؟

کاربردابزار های اندازه گیری طول را بیان کنند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارت

طول اشیا و وسایل را تشخیص دهند و با ابزار اندازه گیری کنند؟

 

طول یک شکل را با خط کش اندازه گیری گنند؟

طول  طول کتاب درسی خود را با خط کش اندازه   گیری کنند

 

فراگیر از ابزار های اندازه گیری نقاشی رسم کنند        کنند.(م

           یک خط کش متفاوت بسازند.

 

           طول نیمکت های خود را با متر اندازه گیری کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگرش

برای شناخت ابزار های اندازه گیری طول از خود کنجکاوی نشان دهند؟

 

برای شناخت ابزار های اندازه گیری طول از خود علاقه نشان دهند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمرات فردی