پیامبران- هدیه های آسمانی پنجم- بدیعه پردازی

نام درس : هدیه های آسمانی               پایه :پنجم                     موضوع :پیامبران خدا

تعداد فراگیران :12 نفر                محل تدریس :کلاس درس               زمان :40 دقیقه

روش تدریس: فعال گروهی                                 الگوی تدریس غالب : بدیعه پردازی 

نوع ارزشیابی : توصیفی                                تهیه کننده :سپیده حیدرنژاد

 اهداف

هدف کلی :آشنایی باپیامبران الهی

اهداف جزیی :

 - بارسالت پیامبران آشنا شود.

- نام پیامبران اولوالعزم را بداند.

- به وظایف مردم درباره ی پیامبران آگاهی پیدا کند.

اهداف رفتاری

دانش آموز دوم ابتدایی بعد از پایان درس وبدون استفاده از کتاب باید:

- رسالت پیامبران را توضیح دهد.(شناختی)

- پیامبران اولو العزم  رانام ببرد(شناختی).

-مفهوم کار خوب وبد راتوضیح دهد. (شناختی

- وظیفه ی مردم درباره ی پیامبران رابیان کند.(شناختی )

- اهمیت وجود پیامبران (به عنوان راهنما درزندگی) رادرک کند.(عاطفی)

- به پیامبران احترام بگذارد.(عاطفی)

- وظیفه ی خطیر آنها را درک کند.(عاطفی)

-  در گروه نظم رارعایت کند.(عاطفی)

- درگروه به هم فکری با هم گروهان خود بپردازد. (عاطفی)

 - تفاوت شخصیت پیامبران را با سایر مردم جامعه تشخیص دهد. (مهارتی)

- دربیان نظرات از خود خلاقیت نشان دهد.(مهارتی)

- داستان زندگی یکی از پیامبران راتعریف کند. (مهارتی)

 

وسایل موردنیاز

کتاب درسی، عکس داستان هایی از زندگی پیامبران، فیلم ویا انیمیشن درباره ی پیامبران ، ماژیک ووایت برد

فضاو مدل کلاس :کلاس درس ویاهر جای دیگری که برای گروه بندی مناسب باشد.

رفتار ورودی (2دقیقه)

معلم با دردست داشتن کتاب داستان زندگی پیامبران (ویافیلم) وارد کلاس می شود.

معلم :((سلام بچه ها،صبحتون به خیر حالتون خوبه ؟))

دانش آموزان یک صدا می گویند :((بله))

معلم :((نماینده ی کلاس امروز غایب داریم؟))

نماینده ی کلاس :((نه خانم ))

معلم :((خداروشکر ))

ارزشیابی ورودی (5 دقیقه)

معلم :((خوب بچه ها امیدوارم درس جلسه ی پیشو خوب خونده باشید.))

سپس شروع به پرسیدن سوالاتی از درس گذشته می کند: (درهرسوال نام دانش آموزی رامی برد واز او میخواهد به سوال پاسخ دهد.)

- قبل از خواندن نماز چه عملی باید انجام دهیم ؟

- مراحل وضو را توضیح دهید. (این پرسش رامیتواند بین دانش آموزان تقسیم کند که یک نفر پاسخ کامل آن را ندهد .مثلا دانش آموزی تا مرحله ی شستن دست ها بگوید ونفر بعدی ادامه ی مراحل را توضیح دهد.همچنین می توان این پرسش را تکرار کند.تا دانش آموزان بیشتری به آن جواب دهند.)

- وضو را به طور عملی نمایش دهید. (یک دانش آموز می آید ووضو رانشان می دهد تامعلم به طور عملی نیز ارزشیابی کوتاهی داشته باشد.)

دیدن تکالیف جلسه ی قبل (3 دقیقه)

معلم از دانش آموزان می خواهد تکلیف جلسه ی قبل را که نقاشی از مراحل وضو بوده است ،سر میز هایشان بگذارند واز سر گروه هامی خواهد آنها رابررسی کنند.(از ابتدای سال معلم دانش آموزان را گروه بندی کرده است ودر برخی از دروس کتاب براساس ضرورت گروه بندی ها را تغییر می دهد.)

معلم از سر گروه ها می خواهد تا نتایج بررسی شان را در آخر ساعت به معلم تحویل دهند.

ارزشیابی تشخیصی (2دقیقه)

معلم سوالاتی از درس جدید (درباره ی پیامبران )مطرح می کندو از دانش آموزان می خواهد درصورت تمایل برای پاسخ دست خودرا بالا ببرند وجواب دهند:

- بچه ها کسی می دونه پیامبران چه کسانی هستند؟

- خداوند چرا پیامبرانو برای ما فرستاده؟

بعد از این که دو یا سه نفر از دانش آموزان به این دوسوال پاسخ غلط یادرست دادند معلم به سراغ ایجاد انگیزه می رود.

ایجاد انگیزه(5 دقیقه)

معلم دراین قسمت می تواندداستانی از زمان های گذشته برای بچه ها تعریف کند که درآن پیامبری درمیان مردم وجود نداشته است( (ووضعیت مردم آن دوران راترسیم کند.)وسپس به ظهور پیامبر دربین آن قوم اشاره کند(مثلا حضرت نوح) وزندگی اورادرمیان آن قوم به طورکوتاه وجالب برای بچه ها به تصویر بکشد.

همچنین معلم می تواند انیمیشن ویافیلمی نیز از زندگی پیامبران به مدت کوتاهی به نمایش بگذارد،که مانند داستان بالا باشد وتنها تفاوت آن این است که نمایش فیلم یا انیمیشن برای کودان جذاب تر وبرای شروع این درس مناسب تر است.

 اجرای تدریس(15دقیقه)

الگوی تدریس غالب : بدیعه پردازی

این الگوی تدریس نیاز به گروه بندی دارد ومعلم می تواند از گروه بندی که از اول سال تحصیلی انجام داده استفاده کند ویا براساس ارزشیابی تشخیصی دست به گروه بندی جدید بزند.

 دانش آموزان به 3 گروه4 نفره تقسیم میشوند.

گام اول:

در این گام موضوع درس (پیامبران الهی ) توسط دانش آموزان یا معلم توصیف می شود.

معلم از دانش آموزان میخواهد درباره ی پیامبران وعلت فرستاده شدن آن ها از طرف خداوند هرچه درذهن دارن بیان کنند.

- پیامبران چه کسانی هستند؟علت فرستاده شدن آنها به سوی مردم چیست؟

پاسخ های احتمالی دانش آموزان هر گروه

- پیامبران انسان های خوبی بودند.

- پیامبران به مردم چیزهایی می آموختند.

- پیامبران درزندگی به انسان ها کمک می کردند.

- پیامبران را خداوند فرستاده است.

گام دوم :

دراین گام معلم از دانش آموزان میخواهد تادر گروه های خود به همفکری بپردازند وسپس از آنها می پرسد که پیامبران وکاری که انجام میدهند آنها را یاد چه چیزی می اندازد وشبیه چیست؟

آنها پس از همفکری درگروه ممکن است به پاسخ های زیر دست یابند:

- پیامبر مثل مدیر یک مدرسه است.

- پیامبر مثل پدر است.

- پیامبر مثل مادر است.

- پیامبر مثل معلم یک کلاس است.

در این گام بهترین وجالبترین تشبیه انتخاب میشود :

پیامبر مثل معلم یک کلاس است.

گام سوم :

معلم :(( اگر شما به جای معلم یک کلاس بودید ،چه کار می کردید؟))

پاسخ دانش آموزان:

- به بچه های کلاس درس میدادم.

- از بچه ها امتحان نمی گرفتم.

- به بچه ها چیزهای خوب یاد می دادم.

- بچه ها را راهنمایی می کردم.

- کاری می کردم تا بچه ها من رادوست داشته باشند.

- به بچه ها یاد می دادم دیگران را اذیت نکنند.

گام چهارم :

معلم :((فرض کنید معلم یک کلاس غایب باشد آن وقت چه اتفاقاتی در کلاس رخ خواهد داد؟))

پاسخ دانش آموزان :

- کلاس بی نظم می شود.

- بچه های کلاس رابه هم می زنند.

- کسی در کلاس چیزی یاد نمی گیرد.

- بچه ها کار های بد انجام می دهند.

در این گام معلم مفاهیم متضاد را با کمک اعضای گروه هاروی تخته یادداشت می کند تا بااستفاده از آنها به موضوع اصلی درس برگردد.

حضور ،غایب      کار خوب ،کار بد          آموزش دادن ، آموزش ندادن          راهنمایی کردن ،راهنمایی نکردن            احترام گذاشتن ،احترام نگذاشتن         نظم ،بی نظمی

گام پنجم:

در این مرحله فراگیر به موضوع اصلی درس برمی گرددومعلم از دانش آموزان هر گروه می خواهدبااستفاده از قیاس ها وتضاد هادرس اصلی (که راجع به پیامبران است) را به صورت خلاق بیان کنند.

- پیامبران مانند معلمان به مردم آموزش می دهند.

- اگرپیامبر در جامعه نباشد مردم به کار های بد روی می آوردند درست مثل زمانی که معلم در کلاس نباشد.

-همانطور که معلمان بچه ها راتربیت می کنندپیامبران هم مردم را تربیت وراهنمایی می کنند.

معلم گفته های دانش آموزان را بامطالب زیر کامل می کند.

- پیامبران مانند معلم ها وظیفه ی آموزش دین خدا را برعهده دارند.

- پیامبران مردم را به راه راست هدایت می کنند.

-اگر پیامبران نبودند گناهان در جامعه زیاد می شد ومردم کار های خوب را فراموش می کردند.

 •  

- پیامبران از طرف خداوند مامور به روشن کردن راه زندگی وتربیت مردم هستند این درست مانند کاری است که معلمان انجام می دهند.

- همانطور که معلم یک کلاس به درس آن کلاس داناست وخیر وصلاح دانش آموزان رابهتر می

داند،پیامبر هم این گونه است.دستوراتی که او از سمت خداوند می آورد به صلاح زندگی مردم است.

- مادرزندگی باید به گفته های پیامبران گوش دهیم تازندگی خوبی داشته باشیم وخدا از ما راضی باشد

بعد از گفتن این مطالب معلم پیامبران اولو العزم رابه دانش آموزان معرفی می کند واسامی آن ها را می گوید.

ارزشیابی تکوینی(3دقیقه)

ارزشیابی تکوینی شامل سوالاتی می شود که معلم حین تدریس از بچه ها می پرسد(درگام ها)

سپس معلم از چند نفر از دانش آموزان میخواهد مطالب گفته شده در آخرین گام را تکرار کنند تامتوجه شود آنها به خوبی یاد گرفته اند.

درحین ارزشیابی تکوینی معلم می تواند اقدام به کامل کردن چک لیست رفتاری کند.
 1.  

گروه 2

گروه 1

چک لیست رفتاری
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

اسامی دانش آموزان

 

 •  

حیطه هدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-رسالت پیامبران راتوضیح دهد.

2- پیامبران اولوالعزم را نام ببرد.

3-وظیفه ی مردم دربرابر پیامبران را بیان کند.

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. تفاوت شخصیت پیامبران را با سایر مردم جامعه تشخیص دهد
 2. دربیان نظرات از خود خلاقیت نشان دهد.

3-  داستان زندگی یکی از پیامبران راتعریف کند.(این قسمت برای جلسه ی بعد هم میتواند بشاد.) 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. اهمیت وجود پیامبران (به عنوان راهنما درزندگی) رادرک کند.
 2. به پیامبران احترام بگذارد.

3-  وظیفه ی خطیر آنها را درک کند.

4-  در گروه نظم رارعایت کند.

 1. درگروه به هم فکری با هم گروهان خود بپردازد.  

 

 

 •  

 

رفع نقص ومرور درس (3دقیقه)

باتوجه به ارزشیابی تکوینی در صورت بروز اشکال در دانش آموزان معلم سعی می کند تا مشکل را برطرف ودرس رامرور کنددر پایان هم میتواند تصویری از زندگی یک پیامبر(که با خود سر کلاس آورده)به دانش آموزان نشان دهدوداستان زندگی اورا به طور مختصر بیان کند.

ارزشیابی پایانی (2 دقیقه)

معلم می تواند برای ارزشیابی پایانی پرسش زیر را مطرح کند:

پیامبر را با معلم مقایسه کرده ووظایف وویژگی های مطرح شده در کلاس را باکمک این مقایسه برشمارید.

ارائه ی تکلیف خلاقانه

از دانش آموزان میخواهیم درباره ی مقایسه ی انجام شده (معلم وپیامبران)نقاشی بکشند.

از زندگی یک پیامبربه دلخواه نقاشی بکشند وداستان زندگی او را در کلاس مطرح کنند.

فعالیت های کتاب (ببین وبگو ،گفت وگو کنیم و..)را به صورت گروهی انجام دهند.