ترکمنستان-جغرافی پنجم- پیش سازمان دهنده

طرح درس روزانه    پایه:پنجم ابتدایی      درس:جغرافیا        صفحه :29 (ترکمنستان)     تعدادفراگیران:16نفر    روش تدریس:پیش سازمان دهنده(گروهی)    مکان:کلاس درس    زمان:30دقیقه     تهیه کننده:زهراآزاد      استاد:جناب آقای پورشیخ

 

 

هدف کلی:آشنایی با کشورترکمنستان

اهداف جزئی:

1- آشنایی با موقعیت کشور ترکمنستان نسبت به ایران

2-آشنایی با دین ونوع زبان کشور ترکمنستان

3-آشنایی با شهر های مهم کشور ترکمنستان

4-آشنایی با وضعیت اقتصادی ترکمنستان

اهداف رفتاری:

شناختی:

1- روی نقشه مرز بین ایران و ترکمنستان را با مداد رنگی نشان دهند.

2-موقعیت کشور ترکمنستان را نسبت به ایران روی نقشه تشخیص دهند.

3-وضعیت انسانی،دینی و اقتصادی ترکمنستان را در یک بند بنویسند.

4-وضعیت اقلیمی و کشاورزی ترکمنستان را شرح دهند.

عاطفی:

1-نسبت به آداب و رسوم ترکمنستان علاقه مند شوند.

2-در فعالیت های مربوط به درس داوطلبانه شرکت کنند.

3-در فعالیت های گروهی وظایف خود را با علاقه انجام دهند.

مهارتی:

1-بتوانند نقشه ی جغرافیا را به درستی بخوانند.

2-مطالب مهم و اطلاعات مربوط به ترکمنستان را به صورت جدولی رسم کنند.

3-نقشه ی ترکمنستان را به طور صحیح رسم کنند.

ذهنی:

1-بتوانند موقعیت ترکمنستان را در نقشه ی جهان درک کنند.

2-ویژگی های ترکمنستان وآداب و رسوم مردم آن را درک کنند.

3-با توجه به پیش سازمان دهنده ای که معلم ارائه می دهد مفهوم کلی درس را بفهمند.

کلامی:

1-ویژگی های مهم کشور ترکمنستان را بیان کنند.

2-خلاصه ای از مطالب درس را به هم کلاسی هایش بگوید.

 

 

مواد وابزار مورد نیاز:

کره ی جغرافیایی،نقشه ی گسترده ی جهان،تصاویر وموسیقی مربوط به ترکمنستان،ماژیک وتابلو

رفتار ورودی):2دقیقه)

1-احوال پرسی گرم  با دانش آموزان و حضور وغیاب و پرسیدن دلیل غیبت دوستانشانشان

2-جلب توجه:معلم در حالی که کره ی جغرافیایی بزرگ و نقشه ی کسترده ی جهان در دست دارد وارد کلاس می شود.

3-ارزشیابی ورودی:درس جلسه ی قبل (صنایع ایران)را از دانش آموزان می پرسیم و  پاسخ های آن ها را به سوالات گفت و گو کنید و پرسش ها وفعالیت های کتاب بررسی می کنیم.

تعیین پیش دانسته ها(ارزشیابی تشخیصی) :3دقیقه

 دانش آموزان قبل از تدریس درس جدید باید بتوانند 1- مفهوم مرز را توضیح دهند.

2-چهار جهت اصلی را مشخص کنند.3-معنای تقسیمات جهانی وکشوری را توضیح دهند.4-مفهوم پایتخت را بدانند.

گروه بندی دانش آموزان:1دقیقه

از دانش آموزان می خواهیم به گروه های جهار نفره تقسیم شوند وطوری بنشیند که معلم بتواند در بین آن ها رفت و آمد کند.

ایجاد انگیزه:2دقیقه

معلم موسیقی مخصوص کشور ترکمنستان را در کلاس پخش می کندو سپس نقشه ی گسترده ی جهان را روی تابلوی کلاس نصب می کندو نقشه ی ترکمنستان را توسط ماژیک رنگی مشخص می کند واز دانش آموزان می پرسد آیا کسی از شما می داند که این نقطه ای که مشخص کرده ام نقشه ی کدام کشور است؟

معلم پاسخ های دانش آموزان را می شنود وبه آن ها بازخورد نشان می دهد.

اجرای تدریس:13دقیقه

گام اول(ارائه پیش سازمان دهنده): معلم: بچه ها درس امروز ما درباره ی یکی از کشورهای همسایه است .  نقشه ای که در ابتدای کلاس به شما نشان دادم متعلق به این کشور یعنی ترکمنستان است همانطور که مشاهده کردید این کشور همسایه شمال غربی ایران است. این کشور نیز همانند کشورهای دیگر دارای آداب و رسوم و پایتخت و فرهنگ مخصوص به خود می باشد که با آن ها آشنا می شویم.

گام دوم (ارائه ی مطالب مورد نظر یادگیری):

در این مرحله معلم از دانش آموزان می خواهد که متن درس را بین اعضای گروه تقسیم کنندو هر کدام از اعضای گروه قسمت مربوط به خود را بخواند سپس به طور گروهی جدولی را رسم نمایند و ویژگی های کشور ترکمنستان را در آن طبقه بندی کنند.

در حین اینکه دانش آموزان این کار را انجام می دهند معلم در بین گروه ها قدم می زند و فعالیت آن ها را ارزیابی می کندو به سوالات آن ها پاسخ می دهد.

 معلم تصاویرو نوشته هایی را مربوط به نوع پوشش مردم ، نوع پوشش گیاهی،شکل نقشه و... به گروه ها        می دهدکه بعضی از آن ها متعلق به کشور تر کمنستان است ولی بعضی دیگر برای کشور های دیگر است از آن ها می خواهد با توجه به متنی که خوانده اند و جدولی که ترسیم کرده اند تصاویری که مربوط به کشور ترکمنستان است از سایر تصاویر جدا کنند.

گام سوم(تحکیم سازمان شناخت):

معلم جدولی را پای تابلو می کشد واطلاعات به دست آمده توسط دانش آموزان را در آن جدول یادداشت می کند وجزئیات را نیز مطرح می کند تا یادگیری عمیق تر شود.

در این هنگام کتاب درسی از رو خوانده می شود وبه پرسش ها ی مطرح شده در متن نیز توسط دانش آموزان وبا راهنمایی معلم پاسخ داده می شود.

ارزشیابی تکوینی:

ارزشیابی تکوینی در حین فعالیت گروه ها و به طور نا محسوس توسط معلم انجام می شود وچک لیست رفتاری مطابق زیر تهیه می شود.

نمره ی گروه ها

ذهنی

کلامی

مهارتی

نگرشی

حیطه ی شناختی

نام دانش

آموز

 

 

 

 

 

 

........

 

 

 

 

 

 

........

 

 

 

 

 

 

.........

 

 

 

 

 

 

........

 

نتیجه گیری وجمع بندی مطالب:3دقیقه

در این مرحله از هر گروه یک نماینده انتخاب می شود تا قسمتی از درس را به طور خلاصه بیان کند ومعلم گفته های آن ها را تکمیل و در صورت لزوم تصحیح می نماید.

ارزشیابی پایانی:3دقیقه

در پایان معلم سوالاتی را از قبیل 1-موقعیت جغرافیایی کشور ترکمنستان را مورد بررسی قرار دهید.2-وضعیت طبیعی،اقتصادی،مردمی ،آداب و رسوم،پایتخت وشهرهای ترکمنستان را بیان کنید.

طرح می کند.

تعیین تکلیف:

در منزل نقشه ی کشور ترکمنستان را نقاشی کنید و اطلاعات بیشتری را راجع به آن کشور جمع آوری کنید وبه کلاس بیاورید.