بدن ما- علوم چهارم- بدیعه پردازی

     روش تدریس: ساختن گرایی(بدیعه پردازی)                               کتاب:  علوم چهارم دبستان

      مدت تدریس:44 دقیقه                                                             تعدادفراگیران:15  نفر

      محل تدریس: کلاس                                                                  مدرس: مهسا پرپائی

1-هدفگذاری:

هدف کلی: 

آموزش علوم تجربی (بدن ما2)

اهداف رفتاری:

انتظارمی رود فراگیران درپایان درس بتوانند:

 • عمل دم راتعریف کنند. (دانشی)
 • عمل بازدم راتعریف کنند. (دانشی)
 • نحوه ی انتقال مواددربدن را توضیح دهند. (دانشی)
 • تصفیه خون را با مثال توضیح دهند. (دانشی)
 • بتوانند اجزای نام برده دردرس راروی مولاژ نشان دهند. (دانشی)
 • از اجزای تشکیل دهنده ی بدن آگاه شوندوقدرسلامتی خودرابدانند. (نگرشی)
 • به عظمت خداوند(درخلقت انسان) پی ببرند. (نگرشی)
 • به شناخت کامل اعضای بدن انسان علاقه مند شوند. (نگرشی)
 • نسبت به نحوه ی کار اعضای بدن کنجکاو شوند وبه دنبال دانستن آن بروند. (نگرشی –مهارتی)
 • رابطه ی اندازه ی ساخت حباب وجثه ی هرفردرا تحقیق کنند. (مهارتی)
 • درموردفایده ی وجودمو دربینی انسان گزارش تهیه کنند. (مهارتی)
 • آزمایشی طراحی کنند تا ببینند تعدادنبض افرادیکسان است.چرا؟ (مهارتی)
 • تصویری از چگونگی انتقال مواد به سلول های بدن رسم کنند. (حرکتی)
 • با استفاده از لیوان وبادکنک و.... یک دیافراگم بسازند (برای نشان دادن دم وبازدم). (حرکتی)
 • با رسم جدول کارهایی که برای سلامتی خود لازم است انجام دهند را نشان دهند. (حرکتی)
 • آزمایشی انجام دهندتامتوجه شوند آیا قلب انسان درهنگام خواب یا استراحت ضربان دارد یا نه؟
 •  
 •   وظایف هرکدام از اعضای بدن (قلب،سرخ رگ،سیاه رگ،مویرگ)را با رسم جدول بیان کنند . (حرکتی)
 • یک روزنامه دیواری از غذاهای چرب واثرات آن درست کنند. (حرکتی)
 •  
ت
برای هفته ی بعد یک کلاژ ازبدن انسان تهیه کنند. (راهبرد شناختی)      تکلیف خلاقانه  

2-سازماندهی وساماندهی :

1/2-موادآموزشی:

کتاب درسی،تخته وایت برد،ماژیک،کیسه پلاستیکی سیاه (کیسه زباله)،نی بلند،خط کش،نوارچسب،محلول آب وصابون

2/2-نکات ایمنی وبهداشتی:

 • هریک ازافرادگروه فقط ازنی خوداستفاده کند.
 • مراقب باشندمحلول رابه درون دهان خود نکشند.

3-رفتار ورودی:(8دقیقه)

1/3-برقراری ارتباط وحضور وغیاب.

2/3-جلب توجه:

معلم به همراه یک مولاژواردکلاس میشود.

 • سلام عزیزان من
 • سلام
 • خوب هستید؟
 • بله
 • خداروشکر.

3/3-حضوروغیاب:

خب ، من حضوروغیاب کنم بتا بینم کی هستش وکی نیستش بعد به امیدخدا درس راشروع کنیم.

4/3- ارزشیابی ورودی:

در این مرحله معلم ازچند نفراز دانش آموزان دررابطه بادرس گذشته سوالاتی رامی پرسد.

 • سلول چیست؟
 • بخش های مختلف سلول را نام ببرید؟
 • سلول های بدن برای زنده ماندن به چه چیزی نیاز دارند؟

معلم: آفرین بچه ها ،خب بچه ها تحقیق هفته ی پیش را که درباره ی چگونگی تقسیم سلولی است را انجام دادید؟لطفا نماینده ی کلاس جمع کنه وتحویل من بده.

  5/3 - ارزشیابی تشخیصی:

معلم برای مشخص کردن نقطه ی شروع تدریسش ارزشیابی تشخیصی به عمل می آورد،به این منظور ازدانش آموزان سوالاتی ازدرس10 (بدن ما2)چهارم ابتدایی می پرسد.

خب بچه ها هرکی بلده بگه :

 • چه اندام هایی در تنفس نقش دارند؟
 • تفاوت وظایف سرخ رگ وسیاه رگ در چیست ؟
 • چرا پزشکان تعداد نبض را اندازه می گیرند؟

معلم درصورت پاسخ اشتباه به رفع اشکال می پردازد.(آموزش ترمیمی)

 

 

     گروه بندی:

 داخل پلاستیک تعدادی سوال که هرکدام درموردیکی از اعضای بدن است وجود دارد .معلم بچه ها را به گروه های 5 نفره تقسیم می کند وهرگروه یک سوال برمی دارند.(گروه بندی با توجه به معلومات هرگروه است درهرگروه هم ضعیف ،هم قوی وهم متوسط وجود دارد.) نحوه ینشستن آنها درگروه ها به گونه ای است که دایره وار درمقابل هم می نشینند.

4- جلب توجه وایجادانگیزه:

معلم با مولاژوارکلاس شد.(جلب توجه)

برای ایجادانگیزه معلم درحالت نفس زنان که گویا ازقبل زیاد دویده واردکلاس میشود

بچه ها می پرسند:چرا خانم نفس نفس می زنید؟چه اتفاقی افتاده؟

معلم اینگونه موضوع را شرح می دهد:امروز صبح با آرامش طبق معمول ازخانه درآمدم تا به مدرسه بیایم ،نزدیک مدرسه که رسیدم یادم افتاد مولاژرابرای درس امروزنیاورده ام ،دوباره باعجله برگشتم خانه وبرای اینکه  زیاد تاخیر نداشته باشم آن مسافتی را که بایدپیاده می آمدم را دویدم. الان قلبم تندتند می زند ومی توانم ضربان قلب خود راحس کنم .خیلی دوست دارم بدانم ضربان قلب من دردقیقه چندبار می زند؟ شماهم دوست دارید بدانید؟و.....

5-ارائه درس (25 دقیقه) :

گام اول تدریس (ارائه محرک) :

معلم با کنجکاو کردن بچه ها درس رابا سخنرانی شروع کرد وآن ها رابه هیجان واداشت تا ادامه ی مطلب را بدانند.

گام دوم تدریس( الگوی بدیعه پردازی) :

 • بچه ها هرکسی بگه که باباش چه شغلی دارد؟
 • اگه باباهای شما یک روزنرن سر کار چه اتفاقی می افته؟
 • اگه وظایفشونو به خوبی انجام ندن چی؟
 • اگر من یک روز درس بدم یک روز درس ندم چی میشه؟
 • اگراشتباه درس بدم چی؟

بدن ما هم مثل اعضای این جامعه هر کدام از اعضای آن وظیفه ای را به عهده دارن وباید درکنارهم وظایفشون را به خوبی انجام بدن تا بدن سالمی داشته باشیم و.....

گام سوم تدریس(راهنمایی) :

 1. داده های واقعی(نمایشی) :

معلم مولاژرا دردست می گیرد وآن را روی میز می گذاردتا همه ی دانش آموزان بتوانند مشاهده کنند.

 1. قیاس مستقیم(بحث گروهی) :

معلم از بچه ها می خواهد به صورت گروهی چشمان خودرا ببندند وهرتصوری ازداخل بدن انسان دارند را روی کاغذ بنویسند.ودرپایان نماینده ی هرگروه تعریف ها را روی تخته بنویسد.(آن هایی که از همه بهتراست.)

1-اجزای بدن همه ی انسان ها شبیه به هم است.

2-  اگربدن انسان را بشکافند تمام اجزا به وضوح معلوم می شود.

3-قلب انسان زنده بزرگ وکوچک می شود.

4-داخل بدن انسان پراز رگ ومویرگ و... است.

5- .......

3- قیاس شخصی (بحث گروهی) :

معلم از دانش آموزان می خواهد که خودشان را بدون پوست تصور کنند وهرچیزی که بیشتر به ذهنشان

 می آیدراروی تخته بنویسند.

 

 • رنگ قلب من قرمز است.
 • من سیگار کشیدم کلیه هایم سیاه و خراب شده است.
 • من آب کم خوردم کلیه هایم خشک شده.
 • ......

4- مقایسه قیاس ها (بحث گروهی) :

معلم از بچه ها می خواهد که قیاس های متناسب باهم راتشخیص دهد ونماینده ی هر گروه که معلم انتخاب کرد با دلیل بیان کند.

  دم وبازدم                                                                 پرشدن بادکنک یا کشیدن هوا به داخل نی

 دفع زباله از خانه وآوردن موادسالم به خانه                          کربن دی اکسیدواکسیژن

معلم خب بچه ها یک بار دیگر مراحل کاررا مرورمی کنیم وبین تصورات وقیاس ها با موضوع درس ارتباط برقرارمی کنیم.

5- توضیح تفاوت ها :

معلم ازبین تضادها تضادی که به مفهوم نزدیک تر ومناسب تراست را انتخاب می کندوآن را روی تخته وایت برد می نویسد،(دم وبازدم).

معلم:بچه ها کسی می تواند بگوید چگونه بادکنک ها را فوت می کنیم؟چه چیزی باعث بادشدن بادکنک 

می شود؟

به انتخاب معلم یکی ازنماینده گروه ها توضیح می دهد .وآن قدربحث می کنند تا به درس اصلی نزدیک شویم سپس معلم می گوید بچه ها نام این عمل دم وبازدم است وعمل آن را دوباره با این اسم توضیح میدهدوحالا معلم درمورد تصفیه خون سوال می پرسدومی گوید کسی میداند خون بدن ما چرا همیشه تمیز است؟وسپس با پاسخ دادن بچه ها وبحث گروهی تصفیه خون را توضیح می دهد.

6- اکتشاف(پرسش وپاسخ) :

معلم: خب بچه های زرنگ همانطور که می دانید برای اینکه خون بدن ما تصفیه شود وتمیز بماند

کربن دی اکسید را ازسلول های بدن جمع آوری وبه شش ها می دهد تا از بدن خارج شوند وهمچنین سلول ها مواددفعی دیگری مثل آب اضافه را به خون می دهند وخون این موادرا به کلیه می برد.

حالا بگویید ببینم مواد دفعی ما کربن دی اکسید وآب اضافه است ،مواد مفید ولازم برای بدن کدام است؟

هیدروژن

نیتروژن

اکسیژن

و

.

.

7- قیاس زدایی(سخنرانی،چندحسی،آزمایش کردن) :

بچه ها شما الان از نبض وتنفس و... اطلاعات کافی کسب کردید حالا می خواهم با وسایلی که آوردید تعداد نبض دوستاتون را در یک دقیقه قبل از دویدن وبعد از آن را حساب کنیدو رابطه ی بین ضربان قلب و نبض را بنویسید.(معلم درباره ی چگونگی آزمایش کردن برای دانش آموزان توضیح می دهد.واعضای گروه ها بارعایت نکات بهداشتی شروع به آزمایش می کنند.)

سرگروه گروه تلاش با انتخاب معلم نتایج به دست آمده از آزمایش را روی تخته وایت برد می نویسد.(تعداد نبض درهردقیقه 75 بار است وتعداد ضربان قلب با نبض هر فرد برابر است وبعداز دویدن تعداد آنها زیاد می شود.)

معلم: حالا با استفاده از نتایج بدست آمده داخل گروه تفاوت دم وبازدم قبل از دویدن را با دلیل بگوییدوسرگروه گروه یاس بلند توضیح دهد.

گام چهارم تدریس(فعالیت آموزشی) :

چرا پزشکان تعداد نبض را اندازه می گیرند؟

گام پنجم تدریس(بازخورد گیری و ارائه گزارش) :

معلم بالای سر هر گروه می رود ومثال های نوشته شده را بررسی می کند ودرصورت مثال اشتباه آنها را راهنمایی می کندودر آخر،گروه ها نتیجه ی نهایی رابه صورت گزارش می نویسند ومی خوانند.

6- ارزشیابی تکوینی(2 دقیقه) :

بعد از ارائه گزارش توسط سرگروه ها ومشاهده فعالیت هرگروه ودخالت در بحث وفعالیت علمی آنها هنگام فعالیت آموزشی ،جمع آوری اطلاعات مهارتی ونگرشی آنها با چند سوال درگروه یا بعد از ارائه گزارش با توانایی یادگرفته آنها پی برده و چک لیست را تکمیل می کنیم.

فعالیت آموزشی 2 :

بچه ها درگروه هایی که هستند بحث کنندوگفت وگوکنید صفحه ی81 را جواب دهند.

7-جمع بندی ورفع نقص(4 دقیقه) :

معلم با توجه به بازخورد دانش آموزان درچک لیست، نقاط ابهام را دوباره توضیح می دهد. دانش آموزان ، هرسوالی که دارند از معلم می پرسند. درپایان ،معلم برای جمع بندی درس از دانش آموزان می خواهد هرگروه یک جمله از چیزهای جدید ی که دردرس جدید یاد گرفتند را روی تخته بنویسند.(گروه ها بایدتوجه کنند که جمله ها شبیه به هم نباشد.)

سرگروه یکی ازگروه ها به انتخاب معلم روبروی دوستانش می ایستد وجملات را از روی تخته می خواند:

1-درتنفس، هوا از راه بینی یا دهان هوا وارد لوله ی نای می شود.

2-وظیفه ی گلبول های قرمز خون این است که ،اکسیژن را ازشش دریافت می کنند وکربن دی اکسید را به شش می دهند.

3-تعداد نبض انسان با تعداد ضربان قلب او یکسان است.

 

 

8- ارزشیابی پایانی (3دقیقه) : 

سوال هایی که درابتدا درمورد هریک از اعضای بدن بود را گروه ها از داخل پلاستیک درآورده بودند ،حال به آنها پاسخ می دادند(دریک دقیقه) وبعد معلم به صورت تصادفی از اعضای هرگروه می پرسد ودرصورت درست بودن پاسخ درچک لیست رفتاری علامت مثبت به آن گروه داده می شود.(سوالات در چک لیست رفتاری نوشته شده است.)

 
تکلیف خلاقانه : ساخت کلاژاز اعضای بدن
   

 

 

 

 

 

   

 

                                       گروه

 اهداف

 

تلاش

 

یاس

 

دانش

 1. تعریف دم

 

 

 

 1. تعریف بازدم

 

 

 

 1. نحوه ی انتقال مواددربدن

 

 

 

 1. وظیفه ی قلب

 

 

 

 1. وظیفه ی مویرگ

 

 

 

 1. پی بردن به عظمت خداوند

 

 

 

 1. ایجاد علاقه به شناخت کامل اجزای بدن

 

 

 

 1. کنجکاوی نسبت به نحوه ی کار

اعضای بدن

 

 

 

 1. تهیه ی گزارش برای فایده ی وجود مودر بینی

 

 

 

     10-کشیدن تصویری برای نشان دادن                                            چگونگی انتقال مواد به سلول ها           

 

 

 

     11-رسم جدول مربوط به وظایف هر کدام از اعضای بدن

 

 

 

چک لیست رفتاری: