سوره ی بقره آیه 259

موضوع : آموزش قرآن کریم         مقطع: ابتدایی          پایه :پنجم       محل تدریس : کلاس

زمان پیش بینی شده : 20 دقیقه     روش تدریس : فعال          نوع ارزشیابی : شفاهی   

تعداد فراگیران : 20 نفر

 

اهداف کلی: آشنایی با سوره ی بقره آیه 259

اهداف جزئی:

- آشنایی با آیه 259 سوره بقره

- آشنایی با قدرت مطلق خداوند

تنظیم اهداف جزئی وتعیین ساختار دانش

حیطه شناختی (دانش(

- توانایی خواندن درس به صورت روان یا شبیه نوار(دانش(

- توانایی بیان کردن نمونه هایی از قدرت خداوند(فهمیدن(

- توانایی نوشتن داستانهایی که نشان دهنده قدرت مطلق خداوند می باشد.( ترکیب(

حیطه عاطفی (نگرشی(

- به شنیدن قرائت زیبا ی سوره ها وعبارات قرآنی وزیبا خواندن آنها علاقه مند است(دریافت کردن(

- به حفظ آیات قرآنی علاقه مند است (دریافت کردن(

- علاقه مند به شنیدن داستان های قرآنی دارد. (دریافت کردن(

- پذیرش این عقیده که هنگام قرائت قرآن با دقت به آن گوش کرد وساکت بود(ارزش گذاری(

- پذیرش این عقیده که قرآن را یاد گرفت وبه دیگران نیز آموخت(ارزش گذاری(

حیطه روان حرکتی (مهارتی(

- درس را به صورت روان یا شبیه نوارمی خواند.

- برخی از عبارات ساده و کوتاه قرآن را معنا می کند.

- داستان این درس را برای دوستان خود تعریف می کند.

- نمونه هایی از قدرت خدا را بیان می کند.

تعیین سطح اداراکی وپیش دانستنیها

درکلاس سوم ابتدایی با آیه 255 سوره بقره آشنا شده است.

در سالهای قبل با برخی از قدرت های خداوند آشنا شده است.

اهداف رفتاری:

روان خواندن ایه 259 سوره بقره برای جلسه بعد ویادگرفتن معنی این ایه.

رفتارورودی:

معلم با مهربانی وسلام وارد کلاس می شود و با نام و یاد خدا درس و کلاس را شروع می کند بعد از آن به حضور و غیاب و دیدن تکالیف دانش آموزان می پردازد و اگر نقصی در کار باشد به اصلاح آن می پردازد .

ارزشیابی تشخیصی:

معلم قبل از ارائه درس جدید از دانش آموزان سوالاتی از درس گذشته ی می پرسد تا از  یادگیری دانش آموزان اطمینان حاصل کند و دانش آموزان را برای ارائه درس جدید آماده کند .

 

ارزشیابی ورودی:

ازامادگی بچه هابرای تدریس درس جدیدمطمئن شده وبانام خدادرس راشروع می کنیم.

ایجادانگیزه:

معلم موقیعت درس را مشخص کرده وبیان می کند که در این درس با آیه 259 سوره بقره آشنا می شویم که نشان دهنده قدرت مطلق خداوند است.  با بیان نمونه ای از قدرت خداوند مثل تبدیل شدن عصای حضرت موسی (ع) به مار خشمگین یا نمونه هایی از قدرت خدا در طبیعت و... فراگیران را برای درس جدید آماده می سازیم. سوالاتی درمورد نمونه های از  قدرت مطلق خداوند می پرسیم و فیلم کوتاهی که درباره معجزات پیامبران آماده کردیم نمایش می دهیم.

ارزشیابی تکوینی:

الف)پیش خوانی آیات درس:به دانش آموزان چند دقیقه فرصت می دهیم که هر کدام آیه درس را آهسته برای خود بخوانند.

ب)روخوانی آیات درس:از هر دانش آموز می خواهیم یک سطر از آیه درس را با صدای بلند بخواند وسایر دانش آموزان نیز از روی کتاب خود خط ببرند وآموزگار برخواندن وخط بردن دانش آموزان نظارت می کند ودر صورتی که دانش آموزی در خواندن کلمه یا عبارتی اشکال داشته باشد آموزگار نباید مستقیماً خواندن صحیح کلمه یا عبارت را به او بگوید بلکه از سایر دانش آموزان کمک بگیرد در غیر این صورت آموزگار کلمه یا عبارت را به تخته نوشته و به صورت بخش بخش وبا کمک دانش آموزان رفع اشکال می نماید.

ج)قرائت همراه با نوار: قرائت آیه درس را از نوار آموزشی پخش می کنیم ،در حالی که دانش آموزان از روی کتاب خط می برند، بار اول گوش کرده وبار دوم همراه با نوار می خوانند به صورتی که صدای آن ها از صدای نوار آموزشی پایین تر باشد.

د)فردخوانی آیه درس: از دانش آموزان قوی تر ویا داوطلب بخواهید که هر کدام یک سطر ازآیه درس را حتی الامکان شبیه به نوار بخوانند.

 

ارزشیابی پایانی:

ازهمه بچه هاروان خوانی ومعنی ایه 259 رامی پرسیم.

 

ارائه تکلیف:

ودر پایان از دانش آموزان می خواهیم که برای جلسه آینده داستانی را که نشان دهنده قدرت خدا باشد از خواندن کتاب های دیگر یا با کمک گرفتن از بزرگترها  نوشته وبه کلاس ارائه دهند.