سوره هایی ازقران که بانام میوه

موضوع : آموزش قرآن کریم         مقطع: ابتدایی          پایه : سوم      محل تدریس : کلاس

زمان پیش بینی شده : 20 دقیقه     روش تدریس : فعال          نوع ارزشیابی : شفاهی   

تعداد فراگیران : 20 نفر

- هدف کلی : اشنایی باسوره هایی ازقران که بانام میوه هستند.

هدف جزئی: دانش اموزان بتوانند این سوره هارامانندنوارروخوانی کنند.

- گام اوّل:

      ابتدا فراگیران درزنگ تفریح وضوگرفته وتمیزوپاکیزه وارد کلاس درس شده اند وگروه بندی هنگام وارد شدن به کلاس درس انجام می گیرد و گروه ها با توجّه به کارت هایی که به طوراتفّاقی ازروی میز بر می دارند.(و در ضمن نام گروه ها را ازمیوه هایی که درقرآن بیشترنام برده شده استفاده می کنیم مانند انجیر، زیتون ،رطب ،انار، سیب و…)گروه ها باتوجّه به کارت هایی که دردست دارند همد یگررا یافته وباگروه خود سرجای خود می نشینند

 وبرای گروه  خود به کمک یکدیگرسرگروه انتخاب می کنند.

  رفتار ورودی:  معلّم وارد کلاس می شود ،سلام سلام بچّه ها  حالتون جطوره؟

   دانش آموزان پاسخ می دهند خوبیم شکرخدا نشسته ایم.

    معلّم :آماده ی آماده اید؟

    دانش آموزان:آماده ی آماده،برای درس قرآن هستیم. 

    معلّم: با یادخدا وپس ازبررسی وضعیت جسمی وروحی فراگیران به حضور و غیاب دانش آموزان به صورت گروهی پرداخته وتکالیف جلسه ی قبلی رامورد بررسی قرارمیدهیم  وبا توجّه  به  کیفیت آنها  موارد  تشویق  ویا احیانأ موارد تذکرات لازمه را به آنها بدهیم.

  گام دوم: ارزشیابی تشخیصی (پرسش از دروس قبلی): اعضاءِ هر گروه که شامل سه نفرمی باشند دو آیه ازدروس قبلی را با انتخاب معلّم هم صدا شبیه نوارقرائت می کنند و گروهی را که بهترو مثل نوارمی خوانند و قواعد لازم را رعایت می کنند مورد تشویق قرارمی گیرند وازگروه دیگرنیزدرمورد مفهوم  پیام قرآنی ازدروس قبلی  پرسش می شود وازگروه دیگرمی خواهیم نام چند سوره ای را که قبلأ یا دگرفته اند  نام ببرند؟ 

ارزشیابی ورودی:از امادگی بچه ها برای شروع درس جدید اطمینان حاصل میکنیم ودرس را شروع میکنیم.

  گام سوم:ارئه ی درس

 مرحلّه ی اول ایجاد انگیزه:

  ابتدا شعر قرآن بخوانیم را معلّم روی تابلونوشته وبا دانش آموزان می خوانند.

                                                         قرآن بخوانیم

                          ما   پیرو قرآنیم                                     خوش خو ومهربانیم         

                        ماجمله با ایمانیم                                     پرورده ی    قرآ نیم

                        قرآن خود راباید                                    شام  و سحر  بخوانیم

                        کوشش کنیم همیشه                                 تا  معنی اش    بدانیم

                        حکمش عمل نموده                                 از   آن  جدا    نمائیم

                        پیام   محکمش  را                                  به  دیگران رسا نیم .(٢)

  سپس معلّم میگوید: بچّه های عزیزم دوست دارید نام یکی ازسوره های جدید را یاد بگیرید؟

  دانش آموزان:بلی

  معلّم : یکی ازدانش آموزان را که سرگروه میوه انجیر و دیگری را که سرگروه زیتون است صدا می کنیم  و می خواهیم خواص هریک ازمیوه ها را که نام  گروهشان است به صورت نمایش اجرا کنند.وا ز گروه های دیگر می خواهیم که خوب توجّه کنند و بگویند دوستان آنها می خواستند چه چیزی را بیان کنند.

 یکی ازدانش آموزان می گوید:خانم سوره ی تین .

 معلّم:آفرین دختربا هوش یک امتیاز به گروه شما تعلّق می گیرد.ونام درس راکه قبلأ ازمقوا درست کرده ایم روی تخته سیاه می چسبا نیم . 

پخش نوار و جمع خوانی:

نوارآیا ت د رس را پخش می کنیم واز دانش آموزان می خواهیم هرآیه را  باراوّل گوش کنند وباردوم همراه نوار بخوانند ونیزضمن قرائت نوار متن آیا ت درس را نشان دهند و ما نیزآیات درس راروی لوحه ی نصب شده نشان می دهیم .(درضمن می گوئیم بهتراست که درزمان همخوانی با نوار،صدای خود را بلند نکنند تا بتوانند صدای نوار را خوب بشنوند وسپس از قراگیران داوطلب می خواهیم تا آیات درس را با ترتیل وقرائت وشبیه نوار بخونند وبعد آنان که خوب مثل نوار خواندن تشویق می کنیم.و از گروه ها می خواهیم  کتاب های خود را باز نموده سوره ی  تین  را به صورت گروهی یکبارروخوانی کنند وکلماتی را که درآنها اشکا ل دارند ازسرگروه خود بپرسند و برطرف کنند و سپس سرگروه ها دو آیه ازسوره ی تین را قرائت کرده و بقیّه ی اعضای گروه گوش می دهند و اشکالات خود را برطرف کرده ومعلّم هم نقش راهنما ونظارت را دارد تا درس را بطور کامل روخوانی کنند.

بعد از اینکه روخوانی درس در گروه ها تمام شد،آن وقت همه یک صدا ( اعوذ بالله من....و بسم الله الرّحمن الرّحیم)می گویند وروخوانی درس راشروع می کنیم به طوری که هردانش آموزیک سطرازآیات درس را بخوانند.

  در این مرحله هر دانش آموز با توجّه به توانایی خود آیات را به صورت ساده و شمرده و یا حتّی بخش بخش می خواند وآنچه اهّمّیت دارد، آشنایی دانش آموزان با آیات درس وتلاش برای صحیح خواندن آن است که  معلم با تشویق کردن مثل احسن ، تبارک ا... ، آفرین، درسته آنان را به صحیح خواندن آیات ترغیب می کند و اگر دانش آموزی اشتباه خواند آن را بلافاصله تصحیح نمی کنیم بلکه به او فرصت می دهیم  تا  خودش اشکا ل خویش را رفع کند. واشاره می کنیم که دو باره بخوان ودّ قت کن واگرنتوانست ازفراگیران دیگرمی خواهیم که همان آیه  را قرائت کند تا او به اشکال خود متوجّه شود وآن را برطرف کند.(ویا اینکه آن کلمه را روی تخته سیاه نوشته بودیم بخش می کنیم وفراگیران به صورت دسته جمعی تلفظ می کنند.مانندابرّیٌ  وبه این صورت هر دانش آموز یک با ر بخواند وهنگام خواندن باید قواعد را که قبلاً یا د گرفتند ــًـٍــــٌ (تنوین)را رعا یت کنند.

     خوب دختران عزیز وگلم خیلی خوشحالم که امروز توانستید سوره ی دیگری از قرآ ن را یاد  بگیرید  و با آشنا شوید.   

 ارزشیابی تکوینی:

 از دانش آموزان می خواهیم به صورت انفرادی ازهرگروه یک نفرمطابق دستور نوار آیات قرآنی را قرائت کند وهرگروهی که خوب وزیبا قرائت کرد مورد تشویق  قرارمی گیرد.ودرتابلو تشویقات امتیاز داده می شود،وسپس به پیام قرآنی اشاره می کنیم ومی گوئیم این تابلو تشویق مانند آن ا ست که هرکسی که ایمان و عمل صالح نداشته باشدعمل صالحی را نمی بیند وآنهایی که عمل صالح انجام دادند پاداش خود را در جهان آخرت می گیرند ومی بینند.

  سپس می پرسیم بچّه های گلم خداکارهای خوب رادوست داردیا کارهای بد؟دانش آموزان پاسخ     می دهندکارهای خوب را.می پرسیم آیا خداجواب کارهای خوب را می دهد؟

 دانش آموزان: بلی

 می پرسیم : چگونه پاداش می دهد؟ به کارهای بد چه می دهد؟

  دانش آموزان:جواب می دهند ،جزا

ارزشیابی پایانی:

از همه ی بچه ها روخوانی سوره هایی راکه تدریس شد می خواهیم .

اسم سوره های تدریس شده را از همه میپرسیم. ارایه تکالیف:از دانش اموزان میخواهیم سوره های خوانده شده در کلاس را در منزل بخوانندتا روانترشوند.